kategorije pretrage

Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

ODLUKA

O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

(pročišćeni tekst - "Narodne novine", broj 122/14, 122/16 i 130/17)

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknada za tehničke preglede vozila, za poslove registracije vozila i produženja važenja prometne dozvole i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila, kako slijedi:

Naknade za redovni i/i izvanredni tehnički pregled:

a) opći dio

1.

Moped, motocikl ili laka prikolica

92,67

2.

Osobni automobil, priključno vozilo ili traktor

152,57

3.

Autobus ili teretni automobil

245,23

b) posebni dio

(ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila – EKO-test)

4.

Vozilo s dizelskim motorom

102,58

5.

Vozilo s BEZ-KAT motorom

53,01

6.

Vozilo s REG-KAT motorom

99,56

Pod redovnim tehničkim pregledom vozila podrazumijeva se izvođenje svih propisanih operacija koje se obavljaju u okviru općeg dijela redovnoga tehničkog pregleda (ovisno o vrsti vozila kako je navedeno pod rednim brojem 1., 2. i 3.), u kombinaciji s odgovarajućim ispitivanjem ispušnih plinova ovisno o vrsti motora – EKO-test (posebni dio – stavke pod rednim brojem 4., 5. i 6.).

Naknade za preventivni tehnički pregled:

7.

Moped, motocikl

53,01

8.

Osobni automobil

72,84

9.

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo

122,84

Naknade za periodični tehnički pregled kočnica:

10.

Autobus ili teretni automobil (vozilo s hidrauličnom ili zračno-hidrauličnom kočnom instalacijom)

609,87

11.

Autobus ili teretni automobil (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom)

1.007,68

12.

Priključno vozilo (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom)

490,48

Bilo koji prvi ponovljeni tehnički pregled izvršen u roku od deset (10) radnih dana obavlja se bez plaćanja naknade, za opći dio pregleda. Iznimno, u slučaju ponovljenoga posebnog dijela redovnoga tehničkog pregleda (EKO-testa), izvršenog u roku od deset (10) radnih dana, naplaćuje se naknada u visini 50% iznosa pune naknade iz rednog broja 4., 5. i 6.

Naknade za administrativne poslove oko registracije vozila:

13.

Poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja prometne dozvole – uvid odnosno provjera dokumentacije o uplati propisanih obveza (porez, carina, obvezno osiguranje, posebna naknada za okoliš, naknada za ceste, upravna pristojba i dr.)

46,12

14.

Naplata propisanih obveza iz red. br. 13 (iznos za 1 uslugu)

17,24

15.

Ovjera prometne dozvole

46,12

16.

Odjava vozila, izdavanje potvrde iz evidencije

14,35

17.

Izdavanje registarskih i izvoznih pločica

17,24

18.

Zamjena ili izdavanje nove prometne dozvole

51,72

19.

Zamjena, izdavanje ili ovjera kartona tehničke ispravnosti lake prikolice

22,84

Naknada za administrativne poslove oko registracije vozila iz rednog broja 14. ne naplaćuje se prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila.

Ostale naknade:

20.

Dodatni pregled plinskih instalacija na vozilu koje za pogon koristi smjesu butan-propan ili metan

66,37

21.

Pregled vozila radi promjene tehničkog stanja (boja, šasija, kuka i sl.)

49,57

22.

Utiskivanje broja šasije na vozilo

99,56

23

Izdavanje pokusnih pločica i potvrde o izdavanju pokusnih pločica

17,24

24.

Obrasci i registri tehničkog pregleda

9,34

Članak 2.

Na iznose naknada iz članka 1. ove Odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Ukupni iznos naknada (uključivo PDV), strukturu raspodjele i rokove uplate po korisnicima, te način evidencije i dostave podataka posebnim uputama utvrdit će ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (»Narodne novine« broj: 88/2009).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Kontakti