kategorije pretrage

Pravilnik o registraciji i označavanju vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

PRAVILNIK
O REGISTRACIJI I OZNAČAVANJU VOZILA

(pročišćeni tekst - "Narodne novine", broj 151/08, 89/10, 104/10, 83/13, 52/15 i 45/16)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način registracije, označavanja i odjave motornih, priključnih i oldtimer vozila (u daljnjem tekstu: vozila), oblik, boja, veličina i sadržaj obrasca prometne dozvole, izvozne prometne dozvole, prometne dozvole za prenosive pločice, registarskih, izvoznih, prenosivih i pokusnih pločica, način vođenja evidencija o registriranim i označenim vozilima i pločicama, uvjeti koje moraju ispunjavati stanice za tehnički pregled vozila za obavljanje poslova registracije vozila te oznake registracijskih područja.

Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće Direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2013/22/EU od 13. svibnja 2013. godine o prilagodbi određenih direktiva u području prometne politike radi pristupanja Republike Hrvatske (CELEX broj 32013L0022),

– Direktiva Vijeća 2006/103/EZ od 20. studenog 2006. godine o prilagodbi određenih direktiva u području prometne politike zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske (CELEX broj 32006L0103),

– Direktiva Komisije 2003/127/EZ od 23. prosinca 2003. godine o izmjeni Direktive Vijeća 1999/37/EZ o dokumentima za registraciju vozila (CELEX broj 32003L0127),

– Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. godine o otpadnim vozilima (CELEX broj 3200L0053),

– Direktiva Vijeća 1999/37/EZ od 29. travnja 1999. godine o dokumentima za registraciju vozila (CELEX broj 31999L0037).

Ovim se Pravilnikom uređuje primjena Uredbe Vijeća (EZ) br. 2411/98 od 3. studenoga 1998. godine o priznavanju razlikovnih oznaka država članica u kojima su registrirana motorna vozila i njihove prikolice u prometu unutar Europske unije.

Članak 2.

Registraciju vozila obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje prema prebivalištu ili sjedištu vlasnika vozila, odnosno prema boravištu vlasnika vozila koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

Registraciju vozila u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja nema prebivalište, sjedište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj obavlja nadležno tijelo prema prebivalištu ili sjedištu korisnika ili najmoprimca vozila, odnosno prema boravištu korisnika ili najmoprimca koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Stanice za tehnički pregled vozila mogu obavljati ispis registracijskog lista i prometne dozvole te produženje važenja prometne dozvole.

Stanice za tehnički pregled vozila mogu obavljati registraciju vozila ako ispunjavaju propisane uvjete i imaju ovlaštenje.

Članak 3.

Nadležno tijelo registrirat će vozilo ako vlasnik vozila priloži:

1. dokaz o vlasništvu vozila,

2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama (porez, obvezno osiguranje, carina, naknada za ceste, posebna naknada za okoliš),

3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila,

4. dokaz o identitetu i prijavljenoj adresi prebivališta, boravišta, privremenog ili stalnog boravka ili sjedišta,

5. potvrdu o osobnom identifikacijskom broju ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju, osim u slučaju kada je vozilo u vlasništvu osobe iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Kada iz priložene dokumentacije iz stavka 1. točke 2. ovoga članka nije vidljivo da je porez plaćen, kao dokaz o plaćenom porezu prilaže se potvrda da je porez plaćen ili da za vozilo ne postoji obveza plaćanja poreza koju izdaje tijelo nadležno za poslove poreza i poslove carine.

Za registraciju oldtimer vozila, uz dokaze iz stavka 1. ovog članka, prilaže se i dokaz da je vozilo po posebnom propisu razvrstano u kategoriju oldtimer vozila.

Članak 4.

Tehnička ispravnost vozila dokazuje se ovjerenim obrascima registracijskog lista koji izdaje stanica za tehnički pregled vozila.

Obrazac registracijskog lista (Obrazac 1) bijele je boje, veličine 210 mm x 297 mm.

Članak 5.

Vlasnik vozila dužan je prilikom prvoga tehničkog pregleda vozila u Republici Hrvatskoj dostaviti tehničke podatke koji nisu mjerljivi i koje nije moguće utvrditi u stanici za tehnički pregled vozila, a za vozila za koja Europska komisija propisuje obvezu izvješćivanja dostaviti i podatak o prosječnoj specifičnoj emisiji ugljičnog dioksida.

Članak 6.

Registraciju vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i njihovog osoblja, obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje na čijem području imaju sjedište.

Registraciju vozila osoblja iz stavka 1. ovog članka mogu obaviti i policijske uprave odnosno policijske postaje na čijem području osoba ima prebivalište, prijavljeno boravište odnosno stalni ili privremeni boravak.

Za registraciju vozila iz stavka 1. ovog članka prilaže se:

1. dokaz o vlasništvu vozila,

2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama

3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila.

Članovi osoblja diplomatskog predstavništva, osim dokaza iz stavka 3. ovoga članka, podnose na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu osobnu iskaznicu.

Strana trgovinska prometna i druga predstavništva i strana dopisništva uz zahtjev za registraciju vozila prilažu rješenje o upisu u registar predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj.

Stranci – stalni službenici u stranim trgovinskim, prometnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtjev za registraciju prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu.

Članak 7.

Registraciju vozila u vlasništvu stranaca, odnosno državljana države članice Europskog gospodarskog prostora, koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren privremeni ili stalni boravak, obavlja nadležno tijelo prema mjestu boravka stranca, odnosno državljanina države članice Europskog gospodarskog prostora.

Nadležno tijelo registrirat će vozilo iz stavka 1. ovog članka ako stranac, odnosno državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora, pored dokaza iz članka 3. ovog Pravilnika priloži:

1. dozvolu boravka ili drugu odgovarajuću ispravu kojom stranac, odnosno državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora, dokazuje pravo boravka dužeg od 3 mjeseca u Republici Hrvatskoj,

2. rješenje o odobrenju privremenog uvoza – za privremeno uvezena vozila.

Članak 8.

Vozilo je registrirano ovjerom prometne dozvole i unosom podataka o vozilu i vlasniku, odnosno korisniku ili najmoprimcu u evidenciju o registriranim vozilima.

Nakon registracije vozila izdaju se registarske pločice.

Članak 8a.

Stanica za tehnički pregled vozila, odnosno nadležno tijelo, produžit će važenje prometne dozvole ako je vozilo tehnički ispravno i ako su plaćene propisane obveze i priložena prometna dozvola, dokaz o identitetu i prijavljenoj adresi prebivališta, boravišta, privremenog ili stalnog boravka ili sjedišta te potvrda ili druga javna isprava koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju, a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za obavljanje produženja važenja prometne dozvole.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, potvrda ili druga javna isprava koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju ne prilaže se kod produženja važenja prometne dozvole za vozilo u vlasništvu osobe iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Ako se utvrdi da je produženje važenja prometne dozvole ovjereno na osnovi nevažeće isprave ili netočnih podataka u ispravi koji utječu na valjanost produženja važenja prometne dozvole, nadležno tijelo će, nakon provedenog postupka donijeti rješenje o poništenju produženja prometne dozvole.

Članak 9.

Vozilo se registrira na ime vlasnika vozila.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, vozilo se može registrirati na državno tijelo ili drugu osobu koja nije vlasnik vozila nego se nalazi u privremenom posjedu vozila na temelju sudske odluke o određivanju privremene mjere, u kojem slučaju sudska odluka zamjenjuje dokaz o vlasništvu iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika.

Ako je vozilo vlasništvo nekoliko osoba, registrira se na ime jedne od tih osoba sukladno pisanoj izjavi koju vlasnici daju nadležnom tijelu, a u prometnu dozvolu u prostor za napomenu upisuje se: “Suvlasništvo”.

Ako je vlasnik vozila leasing društvo ili pravna ili fizička osoba obrtnik koja vozilo daje u najam, u prometnu dozvolu se uz vlasnika vozila, u prostor za napomenu upisuje i korisnik leasing vozila ili korisnik najma vozila. Kao korisnik leasinga ili najma vozila može se upisati i osoba koja nema prebivalište, boravište, odobren privremeni ili stalni boravak ili sjedište u Republici Hrvatskoj.

Ako je vlasnik vozila fizička osoba obrtnik, u prometnu dozvolu upisuje se OIB vlasnika obrta i matični broj obrta.

Ako je vlasnik vozila obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, u prometnu dozvolu upisuje se OIB nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i matični broj poljoprivrednika nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Ako je vlasnik vozila fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost kao poslovni subjekt, u prometnu dozvolu upisuje se OIB fizičke osobe i dodijeljeni matični broj fizičke osobe kao poslovnog subjekta.

Članak 10.

Obrazac prometne dozvole (Obrazac 2) pravokutnog je oblika, trodijelan, sive boje, otvoren je veličine 210mm × 105 mm, a savijen 70mmx105mm.

Obrazac 2 izrađen je od papira s integriranim vodenim znakom, koji se sastoji od elemenata teksta »HRVATSKA« i »HR«. Zaštitna boja na obrascu nalazi se u otisnutoj numeraciji. Obrazac je zaštićen UV luminiscirajućom bojom.

Sastavni dio prometne dozvole za vozila iz članka 257. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama je karton izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila. Obrazac kartona (Obrazac 3) pravokutnog je oblika, dvodijelan i veličine 105mm × 148 mm.

Članak 11. - brisan

Članak 12.

Podaci u Obrascu 2 ispisuju se strojno.

Članak 13.

Registarske pločice za vozila izrađene su od metala, presvučene reflektirajućom folijom, bijele su boje na kojima je crnim slovima otisnuta oznaka registracijskog područja i registarski broj vozila. Na krajnjoj lijevoj strani registarske pločice otisnuta je oznaka Republike Hrvatske sukladno Uredbi Vijeća (EZ) broj 2411/98 od 03.11.1998. godine o priznavanju razlikovnih oznaka država članica u kojima su registrirana motorna vozila i njihove prikolice u prometu unutar Europske unije, a između oznake registracijskog područja i registarskog broja otisnut je grb Republike Hrvatske.

Registarski broj vozila sastoji se od tri ili četiri numeričke i jedne ili dvije slovne oznake.

Na registarskim pločicama za vozila stranaca kojima je odobren privremeni ili stalni boravak, za privremeno registrirana vozila i za vozila stranih trgovinskih, prometnih, kulturnih i drugih predstavništava, stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika, otisnute brojke i slova zelene su boje.

Na registarskim pločicama za vozila koja ne odgovaraju propisanim uvjetima glede dimenzija (duljina, širina, visina) odnosno čija je najveća dopuštena masa veća od propisane, odnosno koja premašuju dopuštena osovinska opterećenja, otisnute brojke i slova crvene su boje.

Oblik i sadržaj registarskih pločica za vozila, uključujući traktore i radne strojeve, osim registarskih pločica za motocikle, četverocikle, lake četverocikle i mopede, tiskan je na Obrascu 5.

Oblik i sadržaj registarskih pločica za vozila, uključujući traktore i radne strojeve, na koje se zbog njihove konstrukcije ne može pričvrstiti registarska pločica iz stavka 5. ovog članka, tiskan je na Obrascu 6.

Oblik i sadržaj registarskih pločica za motocikle i četverocikle tiskan je na Obrascu 7, a za mopede i lake četverocikle na Obrascu 8.

Broj registarskih pločica za oldtimere sastoji se od slovne oznake PV i tri ili četiri numeričke oznake.

Na dimenzije i oblik registarskih pločica za oldtimere odgovarajuće se primjenjuju stavci 5., 6. i 7. ovog članka i članak 17. stavak 1. ovog Pravilnika.

Članak 14.

Vlasnik vozila može po izboru odabrati najmanje tri do najviše sedam brojčanih ili slovnih znakova ili u kombinaciji na dijelu registarske pločice iza oznake registracijskog područja i grba Republike Hrvatske. U slučaju izbora numeričkih znakova obvezno je odabrati najmanje jedan slovni znak.

Između brojčanih i slovnih oznaka obvezna je crtica koja se računa kao jedan od znakova.

Registarski broj iz stavka 1. ovoga članka simetrično je otisnut te uključuje i strana slova x, y i w.

Oblik i sadržaj registarskih pločica iz stavka 1. ovoga članka uključujući traktore i radne strojeve, osim za motocikle, četverocikle, lake četverocikle i mopede, tiskan je na Obrascu 9.

Oblik i sadržaj registarskih pločica iz stavka 1. ovoga članka za vozila, uključujući traktore i radne strojeve, na koje se zbog njihove konstrukcije ne može pričvrstiti registarska pločica iz stavka 4. ovog članka, tiskan je na Obrascu 10.

Oblik i sadržaj registarskih pločica iz stavka 1. ovoga članka za motocikle i četverocikle tiskan je na Obrascu 11, a za mopede i lake četverocikle na Obrascu 12.

Natpis na registarskim pločicama iz stavka 1. ovoga članka po svom sadržaju ne smije biti provokativan, neetičan ili protivan pravnom poretku.

Na registarskim pločicama iz članka 16. ovog Pravilnika nije moguć izbor znakova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 15.

Pravo korištenja registarskih pločica iz članka 14. ovoga Pravilnika je pet godina od dana registracije vozila.

Pravo korištenja iz stavka 1. ovoga članka može se produžavati svakih pet godina uplatom propisane naknade.

Ako vlasnik vozila u roku 15 dana od isteka prava korištenja iz stavka 1. i 2. ovog članka ne uplati propisanu naknadu, dužan je odjaviti vozilo. Prilikom odjave vozila vlasnik vozila dužan je vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila.

Članak 16.

Registarske pločice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja plave su boje, a otisnute brojke i slova su žute boje, te sadrže: brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo, slovnu oznaku djelatnosti predstavništva, odnosno statusa osobe u tim predstavništvima i registarski broj vozila.

Slovne oznake djelatnosti predstavništava odnosno statusa osobe u tim predstavništvima na registarskim pločicama su:

1. »A« – za vozila u vlasništvu diplomatskih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja koja imaju diplomatski status (Obrazac 13).

2. »C« – za vozila u vlasništvu konzularnih predstavništava i njihova osoblja koja imaju konzularni status (Obrazac 14),

3. »M« – za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama stranih država i predstavništvima međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, a nemaju diplomatski status (Obrazac 15).

Za vozila iz stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka uz registarsku pločicu izdaje se i dopunska pločica elipsasta oblika crne boje sa slovima otisnutim žutom bojom: za vozila kojima se koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije – pločica sa slovima »CMD«, za vozila kojima se koristi osoba s diplomatskim statusom – pločica sa slovima »CD«, a za vozila kojima se koristi konzularni dužnosnik pločica sa slovima »CC« (Obrazac 16).

Članak 17.

Slovna oznaka na registarskim pločicama upisuje se latiničnim pismom, a registarski broj arapskim brojkama. Oblik slova i brojki tiskan je na Obrascu 17, a izgled grba na Obrascu 18.

Oblik brojčanih i slovnih oznaka na registarskim pločicama iz članka 14. ovog Pravilnika tiskan je na Obrascu 19, a izgled grba na Obrascu 18.

Članak 18.

O registriranim vozilima nadležno tijelo vodi evidenciju u kartoteci i na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 19.

Kartoteka vozila sastoji se od dosjea vozila, a slaže se i vodi prema abecednom slijedu i broju registarske oznake vozila.

Članak 19a. - brisan

Članak 20.

Evidencija o registriranim vozilima koja se vodi na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova sadrži podatke o nadležnom tijelu, registarskoj oznaci, prometnoj dozvoli, osiguranju, vlasniku i korisniku te tehničkom pregledu vozila i tehničkim podacima vozila.

Za vozila koja su stečena uz naknadu, evidencija sadrži i podatak o nabavnoj vrijednosti vozila ako se vozilo prvi put registrira u Republici Hrvatskoj ili ako se vozilo koje je već bilo registrirano u Republici Hrvatskoj, registrira na novog vlasnika.

Nabavna vrijednost vozila unosi se u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova na temelju rješenja carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila, odnosno računa izdanog u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od odredbe stavka 2. i 3. ovog članka, ako se vrijednost vozila ne može utvrditi, u evidenciju se upisuje podatak: »neutvrđena vrijednost«.

Na temelju rješenja o ovrsi evidencija sadrži i zabilježbu ovrhe na motornom vozilu, upisom ograničenja: »ovrha – zabrana otuđenja«, a na temelju pravomoćnog zaključka Službe upisa Financijske agencije evidencija sadrži i broj zaključka o upisu sudskog ili javnobilježničkog osiguranja tražbine vjerovnika.

Ograničenje: »ovrha – zabrana otuđenja« i pravo ili mjera iz zaključka o upisu, upisuju se u prometnu dozvolu u prostor za napomenu.

Evidencija sadrži i druge mjere izrečene na temelju posebnih propisa. Mjere se upisuju u prometnu dozvolu ako je to određeno odlukom tijela koje je mjeru izreklo.«.

Članak 21.

Nadležno tijelo, na temelju posebnog zaključka suda kojim je određeno brisanje prava vlasništva ovršenika na prodanom vozilu, bez odgode briše ograničenje: »ovrha – zabrana otuđenja« i upisuje odjavu vozila na informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova.

Nadležno tijelo će, na temelju zaključka suda kojim ovlašćuje kupca na upis prava vlasništva na kupljenom vozilu, registrirati vozilo.

Nadležno tijelo će, nakon obavljenih radnji iz stavka 1. ovoga članka, pozvati ovršenika (bivšeg vlasnika) radi evidentiranja odjave vozila u prometnoj dozvoli.

Ako se ovršenik (bivši vlasnik) ne odazove pozivu nadležnog tijela radi evidentiranja odjave vozila u prometnoj dozvoli, nadležno tijelo će rješenjem poništiti prometnu dozvolu.

Članak 22.

Lake prikolice označavaju stanice za tehnički pregled vozila registarskim pločicama za priključna vozila s nezavisnim registarskim brojem od vučnog vozila, ako se na tehničkom pregledu utvrdi njihova ispravnost.

Članak 23.

Tehnički pregled lake prikolice ovjerava se u »Kartonu tehničke ispravnosti lake prikolice«, sukladno Pravilniku o tehničkim pregledima vozila, nakon čega stanica za tehnički pregled vozila ispisuje i ovjerava registracijski list.

Članak 24.

Stanica za tehnički pregled vozila obvezna je ovjereni obrazac registracijskog lista iz članka 23. ovog Pravilnika dostaviti policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika lake prikolice isti ili sljedeći dan.

Članak 25.

O označenim lakim prikolicama vodi se evidencija na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o vlasniku, registarskoj oznaci lake prikolice, kartonu tehničke ispravnosti lake prikolice, osiguranju te tehničkom pregledu i tehničkim podacima lake prikolice.

Članak 25a.

Evidencija iz članka 25. stavka 2. ovog Pravilnika će, za lake prikolice koje su stečene uz naknadu, sadržavati i podatak o nabavnoj vrijednosti lake prikolice ako se laka prikolica prvi put označava u Republici Hrvatskoj ili ako se laka prikolica koja je već u evidenciji označenih lakih prikolica u Republici Hrvatskoj, evidentira na novog vlasnika.

Nabavna vrijednost lake prikolice upisuje se na informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova na temelju jedinstvene carinske deklaracije, odnosno računa izdanog u Republici Hrvatskoj.

Članak 26.

Vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj prilikom napuštanja teritorija Republike Hrvatske mora imati oznaku Republike Hrvatske, bijele boje, elipsastog oblika čija je vodoravna os dužine
175 mm, a okomita 115 mm. Na njoj su otisnuta slova »HR« crne boje, visine 80 mm, dok je širina ispisane crte 10 mm.

Članak 27.

Pokusne pločice (Obrazac 20 i Obrazac 21) bijele su boje, s oznakama i brojevima crne boje.

Pokusne pločice za obavljanje tehničkog pregleda vozila (Obrazac 22 i Obrazac 23) bijele su boje, s brojevima i oznakama crne boje.

Pokusne pločice iz stavka 1. i 2. ovog članka izrađene su od retro-reflektivnog bijelog laminata.

Za izdane pokusne pločice izdaje se potvrda.

Obrazac potvrde o izdavanju pokusnih pločica (Obrazac 24) bijele je boje, veličine 210mm × 150mm.

Članak 28.

O izdanim pokusnim pločicama nadležno tijelo vodi evidenciju na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Evidencija sadrži podatke o nadležnom tijelu, oznaci, vozilu, osiguranju, roku važenja, vlasniku i korisniku te tehničkom pregledu vozila.

Evidencija o pokusnim pločicama koje su odobrene osobama iz članka 252. stavka 6. i. 7 Zakona o sigurnosti prometa na cestama sadrži podatke o nadležnom tijelu, oznakama, pravnoj odnosno fizičkoj osobi obrtniku te odobrenju Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 29.

Za prenosive pločice izdaje se prometna dozvola i knjižica prometnih potvrda.

Članak 30.

Obrazac prometne dozvole za prenosive pločice (Obrazac 25) pravokutnog je oblika, sive boje, dvodijelan, otvoren je veličine 148mmx105mm, a savijen 74mmx105mm.

Članak 31.

Knjižica prometnih potvrda pravokutnog je oblika sive boje, veličine 210mm × 148,5mm, a sastoji se od 50 potvrda označenih rednim brojevima.

Potvrda se ispunjava u dva primjerka, prvi primjerak se izdaje vozaču, a kopija potvrde ostaje u knjižici prometnih potvrda.

Potvrda se izdaje najduže na rok do 7 dana.

Obrazac prometne potvrde (Obrazac 26) bijele je boje, veličine 210mm × 148,5mm.

Knjižica prometnih potvrda s kopijama potvrda služi kao evidencija o izdanim potvrdama.

Sastavni dio evidencije iz stavka 5. ovoga članka su dokazi o korištenju prenosivih pločica u svrhe odobrene rješenjem.

Članak 32.

Prenosive pločice za vozila izrađene su od metala, presvučene reflektirajućom folijom, bijele su boje na kojima je crnim slovima otisnuta oznaka registracijskog područja i broj prenosive pločice. Između oznake registracijskog područja i broja prenosive pločice otisnut je grb Republike Hrvatske.

Broj prenosivih pločica sastoji se od slovne oznake PP i tri ili četiri numeričke oznake.

Na dimenzije i oblik prenosivih pločica odgovarajuće se primjenjuje članak 13. stavci 5., 6. i 7. i članak 17. stavak 1. ovog Pravilnika.

Članak 33.

O izdanim prenosivim pločicama nadležno tijelo vodi evidenciju na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Evidencija sadrži podatke o nadležnom tijelu, oznaci, prometnoj dozvoli, osiguranju, vlasniku i svrsi korištenja.

Članak 34.

Umjesto nestalih prenosivih pločica izdaju se nove prenosive pločice.

Oštećena prenosiva pločica zamijenit će se novom s istim oznakama.

Članak 35.

Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja izdat će izvozne pločice ako vlasnik vozila priloži:

1. dokaz o vlasništvu vozila,

2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama,

3. dokaz o tehničkoj ispravnosti,

4. dokaz o identitetu.

Uz izvozne pločice izdaje se prometna dozvola s oznakom »IZVOZNA« (IZVOZNA PROMETNA DOZVOLA).

Članak 36.

Izvozne pločice izrađene su od metala, presvučene reflektirajućom folijom, zelene su boje na kojima je žutim slovima otisnuta oznaka RH i broj izvozne pločice. Između oznake RH i broja izvozne pločice otisnut je grb Republike Hrvatske.

Broj izvozne pločice sastoji se od tri ili četiri numeričke i jedne ili dvije slovne oznake.

Na dimenzije i oblik izvoznih pločica odgovarajuće se primjenjuje članak 13. stavci 5., 6. i 7. i članak 17. stavak 1. ovog Pravilnika.

Članak 37.

O izdanim izvoznim pločicama nadležno tijelo vodi evidenciju na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Evidencija sadrži podatke o nadležnom tijelu, oznaci, prometnoj dozvoli, osiguranju, vlasniku, tehničkom pregledu vozila i tehničkim podacima vozila te državi u koju se vozilo izvozi.

Članak 38.

Umjesto nestalih izvoznih pločica izdaju se nove izvozne pločice.

Oštećena izvozna pločica zamijenit će se novom s istim oznakama.

Članak 39.

Vlasnik vozila može odjaviti vozilo u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.

Prilikom odjave vozila vlasnik vozila dužan je vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, vlasnik može odjaviti vozilo na temelju potvrde inozemnog tijela koje je registriralo vozilo da su prometna dozvola i registarske pločice zadržane ili poništene.

Prilikom odjave kategorija vozila navedenih u posebnom propisu o gospodarenju otpadnim vozilima, vlasnik vozila dužan je priložiti potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila koja se izdaje po tom propisu ili izjavu o mjestu čuvanja vozila, osim u slučaju odjave oldtimer vozila.

Obrazac Izjave o mjestu čuvanju vozila (Obrazac 27) bijele je boje veličine 297mm × 210mm.

Nakon odjave vozila, policijska uprava odnosno policijska postaja koja je izvršila odjavu vozila poništava registarske pločice.

Iznimno od odredbe stavka 6. ovog članka, nadležno tijelo kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji, na zahtjev vlasnika registarskih pločica čuva registarske pločice 90 dana od odjave vozila u kojem roku ih radi registracije svog vozila može preuzeti vlasnik ili druga osoba na temelju ovjerene izjave vlasnika registarskih pločica o ustupanju.

Ako vlasnik registarskih pločica ili druga osoba koja priloži ovjerenu izjavu vlasnika registarskih pločica o ustupanju, nakon poništenja podnese zahtjev za registraciju vozila, izdat će se o njegovom trošku registarske pločice s istim oznakama.

Članak 40.

U slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, novi vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila.

Ako novi vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka ne registrira vozilo na svoje ime ili ga ne odjavi, osoba na koju je vozilo registrirano može podnijeti zahtjev policijskoj upravi koja vozilo vodi u evidenciji da rješenjem ukine registraciju vozila.

Članak 41.

Ako je važenje prometne dozvole isteklo prije više od jedne godine Ministarstvo unutarnjih poslova će u evidenciju iz članka 20. stavka 1. ovog Pravilnika upisati odjavu vozila bez prometne dozvole i registarskih pločica.

Članak 42.

Vlasnik prenosivih pločica kojima je istekao rok valjanosti prometne dozvole dužan je u roku od 15 dana nadležnom tijelu vratiti prenosive pločice, prometnu dozvolu i neiskorištene potvrde iz knjižice prometnih potvrda radi poništenja.

Pravo korištenja prenosivih pločica s istim oznakama može se produžavati na temelju rješenja kojim se produžava pravo korištenja prenosivih pločica i uplatom propisane naknade.

Članak 43.

Nova prometna dozvola izdaje se ako se mijenja vlasnik vozila, prebivalište odnosno sjedište vlasnika vozila, registarska oznaka, vrsta, marka ili tip vozila, broj šasije i oblik karoserije.

Promjene ostalih podataka te bitne tehničke karakteristike vozila za koje nisu propisane rubrike u prometnoj dozvoli upisuju se u prometnu dozvolu u prostor za napomenu.

Uz prijavu promjene vlasnik vozila dužan je priložiti ispravu kojom dokazuje promjenu iz stavka 1. ili 2. ovog članka.

Promjena podataka u prometnoj dozvoli može se izvršiti ako su ispunjeni i ostali uvjeti iz članka 3. ovog Pravilnika.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako se promjenom prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila ne mijenja nadležno tijelo koje vozilo vodi u evidenciji, promjena prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila evidentira se u prometnoj dozvoli u prostor za napomenu.

Članak 44.

Registarske pločice s novim oznakama izdat će se za vozilo koje se registrira u drugom registracijskom području i umjesto ukradenih, odnosno izgubljenih registarskih pločica.

Oštećena i dotrajala registarska pločica zamijenit će se novom s istim oznakama.

Članak 45.

Vlasnik vozila dužan je bez odgode prijaviti krađu ili gubitak prometne dozvole i registarskih pločica policijskoj postaji na čijem području su prometna dozvola odnosno registarske pločice ukradene ili izgubljene.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, gubitak prometne dozvole i registarskih pločica može se prijaviti i nadležnom tijelu koje vozilo vodi u evidenciji.

Vlasnik vozila dužan je bez odgode policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji kojoj je prijavio krađu ili gubitak prometne dozvole i registarskih pločica, prijaviti pronalazak prometne dozvole i registarskih pločica.

Članak 46.

U slučaju krađe, odnosno gubitka, dotrajalosti ili oštećenosti prometne dozvole ili knjižice vozila, zahtjev za izdavanje nove prometne dozvole vlasnik vozila podnosi nadležnom tijelu koje je vozilo registriralo.

Članak 47.

Evidencija vozila na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova čuva se trajno.

Evidencija vozila u arhivi čuva se 10 godina nakon odjave vozila.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, evidencija vozila u arhivi čuva se 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, ako je posljednje produženje važenja prometne dozvole izvršeno prije 1. siječnja 1995. godine.

Ostala dokumentacija o registraciji vozila i dokumentacija o uvjerenjima i drugim podacima koji se izdaju iz evidencije vozila, čuva se najmanje dvije godine.

Nadležno tijelo dužno je registarske pločice, koje vlasnik iz bilo kojeg razloga nije preuzeo, čuvati 90 dana, nakon čega ih poništava.

Stanice za tehnički pregled vozila dužne su prometne dozvole, odnosno registarske pločice koje se iz bilo kojeg razloga ne mogu koristiti čuvati najmanje 180 dana, nakon čega se poništavaju.

Članak 48.

Za poslove iz članka 2. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika stanice za tehnički pregled vozila moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. mora imati kasu ili željezni ormar za čuvanje obrazaca prometnih dozvola i registarskih pločica,

2. mora imati informatički sustav koji omogućava primjenu jedinstvenoga informatičkog rješenja stručne organizacije iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za automatsku obradu podataka o obavljenim poslovima,

3. mora imati propise kojima je regulirana registracija vozila,

4. mora imati osiguran dostatan broj registarskih pločica, prometnih dozvola i drugih potrebnih obrazaca,

5. djelatnici zaposleni na poslovima registracije vozila moraju imati dopuštenje (licencu) koje je izdano od Ministarstva unutarnjih poslova,

6. mora imati najmanje jedan telefon i telefaks,

7. mora imati osiguran dostatan broj uređaja za ispisivanje podataka u ispravama za vozila.

Članak 49.

Podatke o obavljenim poslovima iz članka 2. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama dužna je dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova sustavom za elektronički prijenos podataka, a stanica za tehnički pregled vozila dužna je dostaviti registracijske listove policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila isti ili sljedeći dan.

Članak 50.

Stanica za tehnički pregled vozila dužna je prilikom obavljanja tehničkog pregleda vozila za koja Europska komisija propisuje obvezu izvješćivanja koja se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj evidentirati podatak o prosječnoj specifičnoj emisiji ugljičnog dioksida.

Obrađene podatke iz stavka 1. ovog članka stručna organizacija dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 51.

Obrasci 1 do 26 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Popis oznaka registracijskih područja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 52.

Registarske pločice lakih prikolica usklađivat će se s člankom 22. ovog Pravilnika kod prvog tehničkog pregleda vozila.

Članak 53.

Registarske oznake vozila utvrđene Popisom oznaka registracijskih područja koji je sastavni dio Pravilnika o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila (»Narodne novine« broj: 12/93, 22/93, 19/96 i 149/02) i Pravilnika o registraciji vozila (»Narodne novine«, broj 5/05, 19/05, 41/05, 8/06, 130/06, 13/07 i 68/07) usklađivat će se s Popisom oznaka registracijskih područja iz članka 52. stavka 2. ovog Pravilnika kod prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj i kod promjene vlasnika vozila registriranog u Republici Hrvatskoj.

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o označavanju i evidentiranju lakih prikolica (»Narodne novine«, broj 21/05) i Pravilnik o registraciji vozila (»Narodne novine«, broj 5/05, 19/05, 41/05, 8/06, 130/06, 13/07 i 68/07) osim članka 4. kojim se propisuje izgled obrasca registracijskog lista, članka 5. kojim se propisuje izgled obrasca ovjere tehničke ispravnosti vozila i produljenja važenja prometne dozvole, članka 11. stavka 1. kojim se propisuje izgled obrasca prometne dozvole i članka 12. kojim se propisuje izgled obrasca knjižice vozila, a koji ostaju na snazi do dana pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 4. stavka 2., članka 10. stavka 1. i članka 11. stavka 1. koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

 

Odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila («Narodne novine», broj 89/10 od 19.07.2010.) koje su preostale nakon autorskog pročišćavanja teksta Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

Članak 7.

U Pravilniku o registraciji vozila (»Narodne novine«, broj 5/05, 19/05, 41/05, 8/06, 130/06, 13/07 i 68/07), u obrascu prometne dozvole (Obrazac 3) koji je njegov sastavni dio, riječi: »Godina proizvodnje« zamjenjuju se riječima: »U prometu od«, ispod riječi »prezime« dodaju se slova: »OIB«, slova: »MB« zamjenjuju se slovima: »OIB«, a u Obrascu 5, riječi: »Godina proizvodnje« zamjenjuju se riječima: »U prometu od«, a slova: »MB« zamjenjuju se slovima: »OIB«.

Prometne dozvole i knjižice vozila usklađivat će se sa stavkom 1. ovog članka kod prvog tehničkog pregleda vozila nakon popunjenosti prometne dozvole.«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 7. koji stupa na snagu 1. rujna 2010. godine.

 

Broj: 511-01-152-34972/4-2010
Zagreb, 9. srpnja 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

 

 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

Na temelju članka 242. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj: 67/08), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom mora, prometa i infrastrukture donosi

 

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O REGISTRACIJI I OZNAČAVANJU VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, broj 89/10.) u članku 8. riječi: »1. rujna« zamjenjuju se riječima: »1. studenoga«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-51327/2010.
Zagreb, 30. kolovoza 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

 

Odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila («Narodne novine», broj 45/16 od 13.05.2016.) koje su preostale nakon autorskog pročišćavanja teksta Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

Članak 6.

Vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika prilikom napuštanja teritorija Republike Hrvatske radi odlaska u države članice Europske unije ne mora imati oznaku Republike Hrvatske propisanu člankom 26. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine« broj 151/2008., 89/2010., 104/2010., 83/2013. i 52/2015.).

Članak 7.

U slučaju kada se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika traži zamjena oštećene i dotrajale registarske pločice izdane na temelju Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine« broj 151/2008., 89/2010., 104/2010., 83/2013. i 52/2015.) izdaju se registarske pločice s novim oznakama.

Članak 8.

Nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika vlasnik vozila registriranog u Republici Hrvatskoj nije dužan mijenjati registarske pločice izdane na obrascima koji su vrijedili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika te ih može koristiti sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Obrasci 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 i 23 koji su tiskani uz Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine« broj 151/2008., 89/2010., 104/2010., 83/2013. i 52/2015.) zamjenjuju se novim Obrascima 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 i 23 koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 4. srpnja 2016. godine.

Broj: 511-01-152-80832/2016
Zagreb, 3. svibnja 2016.

Ministar

Vlaho Orepić, v. r.

>

 

 

Obrazac 1

REGISTRACIJSKI LIST - PODACI O REGISTRACIJSKOM POSTUPKU

PODACI O VOZILU I TEHNIČKOM PREGLEDU

Obrazac 2

poleđina Obrasca 2

Obrazac 3

Poleđina obrasca 3

Obrazac 4 brisan

Obrazac 5

Obrazac 6

Obrazac 7

Obrazac 8

Obrazac 9

 

Obrazac 11

Obrazac 12

Obrazac 13

Obrazac 14

Obrazac 15

Obrazac 16

Obrazac 17

Obrazac 18

Obrazac 19

Obrazac 20

Obrazac 21

Obrazac 22

Obrazac 23

Obrazac 24

Obrazac 25

Obrazac 26

Obrazac 27

 

POPIS OZNAKA REGISTRACIJSKIH PODRUČJA

1. BJ gradovi: Bjelovar, Čazma, Garešnica
općine: Berek, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo, Velika Trnovitica, Zrinski Topolovac

2. BM grad: Beli Manastir
općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac

3. ČK gradovi: Čakovec, Mursko Središće, Prelog
općine: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova, Vratišinec

4. DA gradovi: Daruvar, Grubišno Polje, Lipik, Pakrac
općine: Dežanovac, Đulovac, Končanica, Sirač, Veliki Grđevac

5. DE gradovi: Čabar, Delnice
općine: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad

6. DJ grad: Đakovo
općine: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava, Viškovci

7. DU gradovi: Dubrovnik, Korčula, Metković, Opuzen, Ploče općine: Blato, Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje, Župa Dubrovačka

8. GS gradovi: Gospić, Novalja, Otočac, Senj
općine: Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina, Vrhovine

9. IM grad: Imotski
općine: Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd, Zmijavci

10. KA gradovi: Duga Resa, Karlovac, Slunj, Ozalj
općine: Barilovići, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Krnjak, Lasinja, Netretić, Rakovica, Ribnik, Vojnić, Žakanje

11. KC gradovi: Đurđevac, Koprivnica
općine: Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Virje

12. KR gradovi: Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Oroslavje, Pregrada, Zabok, Zlatar
općine: Bedekovčina, Budinščina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela, Zlatar-Bistrica

13. KT gradovi: Kutina, Novska, Jasenovac
općine: Lipovljani, Popovača, Velika Ludina

14. KŽ grad: Križevci
općine: Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec

15. MA gradovi: Makarska, Vrgorac
općine: Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora, Tučepi

16. NA grad: Donji Miholjac, Našice
općine: Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Koška, Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina, Podgorač, Viljevo

17. NG grad: Nova Gradiška
općine: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Vrbje

18. OG grad: Ogulin
općine: Josipdol, Plaški, Saborsko, Tounj

19. OS gradovi: Belišće, Osijek, Valpovo
općine: Antunovac, Bizovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Petrijevci, Šodolovci, Vladislavci, Vuka

20. PU gradovi: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag
općine: Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Fažana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun, Oprtalj, Pićan, Raša, Sveta Nedelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vodnjan, Vrsar, Žminj

21. PŽ gradovi: Pleternica, Požega
općine: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Kutjevo, Velika

22. RI gradovi: Bakar, Cres, Crikvenica, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka, Vrbovsko
općine: Baška, Čavle, Dobrinj, Jelenje, Klana, Kostrena, Lovran, Malinska-Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Omišalj, Punat, Vinodolska Općina, Viškovo, Vrbnik

23. SB grad: Slavonski Brod
općine: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprivsavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje

24. SK gradovi: Glina, Hrvatska Kostajnica, Sisak, Petrinja
općine: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko

25. SL grad: Orahovica, Slatina
općine: Crnac, Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin, Zdenci

26. ST gradovi: Hvar, Kaštela, Komiža, Omiš, Sinj, Solin, Split, Stari Grad, Supetar, Trilj, Trogir, Vis, Vrlika
općine: Bol, Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Hrvace, Jelsa, Klis, Lećevica, Marina, Milna, Muć, Nerežišća, Okrug, Otok, Podstrana, Postira, Prgomet, Primorski Dolac, Pučišća, Seget, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šestanovac, Šolta, Zadvarje

27. ŠI gradovi: Drniš, Knin, Skradin, Šibenik, Vodice
općine: Bilice, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Murter, Promina, Pirovac, Primošten, Rogoznica, Ružić, Tisno, Unešić

28. VK grad: Vinkovci
općine: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Otok, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci, Vođinci

29. VT grad: Virovitica
općine: Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje, Špišić Bukovica

30. VU gradovi: Ilok, Vukovar
općine: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik, Trpinja

31. VŽ gradovi: Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin, Varaždinske Toplice
općine: Bednja, Breznica, Breznički Hum, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Donji Martijanec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko

32. ZD gradovi: Benkovac, Biograd na Moru, Nin, Obrovac, Pag, Zadar
općine: Bibinje, Galovac, Gračac, Jasenice, Kali, Kukljica, Lišane Ostrovičke, Novigrad, Pakoštane, Pašman, Polača, Poličnik, Posedarje, Povljana, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Stankovci, Starigrad, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Škabrnje, Tkon, Vir, Zemunik Donji

33. ZG grad ZAGREB i gradovi: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec, Zaprešić
općine: Bedenica, Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubrava, Dubravica, Farkaševac, Gradec, Jakovlje, Klinča Sela, Krašić, Kloštar Ivanić, Kravarsko, Križ, Luka, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušća, Rakovec, Rugvica, Stupnik, Sveta Nedelja, Žumberak

34. ŽU grad: Županja
općine: Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Vrbanja.

Kontakti