kategorije pretrage

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

PRAVILNIK
O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI MOTORNIH VOZILA I
NJIHOVIH PRIKOLICA

(pročišćeni tekst - "Narodne novine", broj 80/13, 97/14, 60/16, 2/19 i 100/20)

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obaveza utvrđivanja sukladnosti vozila, tehnički zahtjevi koje vozila odnosno zasebne tehničke jedinice i dijelovi za vozila moraju ispunjavati, sadržaj zahtjeva, potvrde o evidenciji tipa vozila, potvrde o sukladnosti tipa vozila, izjave o sukladnosti vozila i potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila, postupak ispitivanja vozila, uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe za provođenje određenih radnji u postupku utvrđivanja sukladnosti, izuzeća od postupka, nadzor te naknade koje se naplaćuju za pokriće troškova provođenja postupka utvrđivanja sukladnosti vozila.

Članak 2.

Obavezi utvrđivanja sukladnosti podliježu cestovna motorna i priključna vozila (u daljnjem tekstu: »vozila«) kategorija M, N i O. Definicije kategorija vozila propisane su u Prilogu I ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi se za sve kategorije novih ili rabljenih vozila nakon njihova unosa, uvoza ili prodaje a prije prve registracije vozila.

Utvrđivanje sukladnosti vozila ne provodi se za vozila koja su izuzeta od postupka prema članku 44. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod) je homologacijsko tijelo u Republici Hrvatskoj koje provodi utvrđivanje sukladnosti vozila u smislu odredbi ovoga Pravilnika na temelju zahtjeva dobavljača. Pojedine poslove u postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila obavlja pravna osoba koju za to ovlasti Zavod (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba) a u poslovima nacionalne homologacija pojedinačnog vozila obavlja tehnička služba.

Članak 5.

Postupak utvrđivanja sukladnosti vozila podrazumijeva pregled dokumentacije i po potrebi pregled vozila, izdavanje izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta, izdavanje potvrde o evidenciji/sukladnosti tipa vozila, izjave o sukladnosti vozila, potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila, certifikata o nacionalnoj homologaciji pojedinačnog vozila te upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Članak 6.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

Distributer označava svaku fizičku ili pravnu osobu u dobavnom lancu, osim proizvođača ili uvoznika, koja na tržištu nudi/prodaje vozila.

Dobavljač označava proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika ili uvoznika.

Dovršeno vozilo je vozilo koje je rezultat postupka višestupanjske homologacije i koje zadovoljava sve odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika.

EU certifikat o sukladnosti (u daljnjem tekstu: COC dokument (EU Certificate of Conformity)) je dokument koji izdaje proizvođač vozila s podacima predmetnog vozila kojim se potvrđuje da je vozilo iz serije vozila koje posjeduje EU homologaciju tipa vozila (WVTA) i ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje.

EU homologacija je postupak kojim tijelo za homologaciju pojedine države članice Europske unije, potvrđuje da tip vozila, njegovi dijelovi i oprema zadovoljavaju odgovarajuće tehničke zahtjeve i ostale odredbe propisane za zemlje Europske unije.

Izjava o sukladnosti je dokument koji izdaje dobavljač vozila, a kojom se potvrđuje da vozilo iz serije homologiranoga tipa ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje;

Motorno vozilo je svako motorno vozilo, potpuno, dovršeno ili nepotpuno, sa vlastitim pogonom, a čija najveća konstrukcijska brzina prelazi 25 km/h.

Nepotpuno vozilo je vozilo koje je potrebno dopuniti barem još u jednoj fazi kako bi zadovoljavalo sve odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika.

Osnovno vozilo označava nepotpuno vozilo koje zadržava svoju identifikacijsku oznaku vozila (VIN) u svim sljedećim fazama postupka višestupanjske homologacije;

Ovlašteni zastupnik označava svaku fizičku ili pravnu osobu sa sjedištem u RH koju je proizvođač pismeno ovlastio da u njegovo ime provodi određene radnje u vezi s obavezama proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom.

Ovlaštena pravna osoba je pravna osoba kojoj je Zavod izdao rješenje sukladno odredbama ovog Pravilnika za obavljanje pojedinih stručnih i tehničkih poslova utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Postupak evidentiranja tipa vozila je postupak kojim se utvrđuje i evidentira koje tipove, varijante i izvedbe vozila pojedini dobavljač stavlja na tržište Republike Hrvatske a provodi ga Zavod za nova vozila za koje je izdana EU homologacija.

Postupak nacionalne homologacije tipa vozila je postupak utvrđivanja sukladnosti tipa vozila a provodi ga Zavod za nova vozila koji se serijski proizvode u RH kao i za vozila za koje nije izdana EU homologacija.

Postupak identifikacije i utvrđivanja stanja vozila je postupak utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila, a provodi ga ovlaštena pravna osoba za nova i rabljena vozila koja se unose ili uvoze u Republiku Hrvatsku.

Potpuno vozilo je vozilo koje je proizvođač izradio bez prekida postupka od početne do završne faze, tako da ono zadovoljava sve odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika.

Potvrda proizvođača je dokument s kojim dobavljač ili Zavod potvrđuju kojim je EU Direktivama i Uredbama odnosno UNECE Pravilnicima udovoljavalo vozilo odnosno njegovi sustavi i dijelovi u trenutku proizvodnje a sadrži i tehničke podatke o vozilu. Obrazac potvrde proizvođača ovisno o kategoriji vozila nalazi se na web stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija).

Potvrda o evidenciji tipa vozila je dokument kojim Zavod službeno potvrđuje da vozilo za koji je izdana EU homologacija ispunjava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom.

Potvrda o sukladnosti tipa vozila je dokument kojim Zavod službeno potvrđuje da su tip vozila, dijelovi i oprema homologirani sukladno odredbama propisa ovoga Pravilnika.

Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila je dokument kojim ovlaštena pravna osoba službeno potvrđuje da vozilo ispunjava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom.

Priključno vozilo označava svako vozilo bez vlastitoga pogona na kotačima koje je konstruirano i proizvedeno da ga vuče motorno vozilo.

Proizvođač označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja proizvodi vozilo ili za koju se vozilo konstruira ili proizvodi, a on taj proizvod prodaje pod svojim imenom ili markom.

Rabljeno vozilo označava vozilo od čije prve registracije je prošlo najmanje šest mjeseci.

Tehnička služba je organizacija ili tijelo koje je ovlašteno kao ispitni laboratorij provođenje ispitivanja ili provjere u postupcima utvrđivanja sukladnosti tipa vozila i nacionalne homologacije pojedinačnog vozila.

Tijelo za homologaciju označava tijelo koje je nadležno za postupke utvrđivanja sukladnosti vozila, sustava, sastavnog dijela, ili zasebne tehničke jedinice.

Tip vozila označava vozilo iste kategorije, istoga proizvođača i iste proizvođačke oznake tipa koje se bitno ne razlikuju u pogonskom motoru i podvozju. Tip vozila može sadržavati varijante i izvedbe, čije se detaljnije pojašnjenje nalazi se u Prilogu I ovoga Pravilnika.

Unos vozila je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija.

Uvoz vozila je svaki unos u Europsku uniju iz trećih država odnosno trećih teritorija, osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila je postupak identifikacije i utvrđivanja stanja vozila kojeg provodi ovlaštena pravna osoba za nova i rabljena vozila koja se unose ili uvoze u Republiku Hrvatsku.

Utvrđivanje sukladnosti tipa vozila obuhvaća postupak nacionalne homologacije i postupak evidentiranja tipa vozila sa izdanom EU homologacijom tipa vozila a provodi ga Zavod.

Višestupanjska homologacija je postupak kada u izradi vozila sudjeluje više različitih proizvođača (izrada po fazama), i kada se u svakoj narednoj fazi izrade prihvaća homologacija iz prethodne faze, a prva faza predstavlja izradu osnovnog vozila na kojem je predviđena nadogradnja.

Tehnička specifikacija vozila je dokument kojim Zavod odnosno pravna osoba koju ovlasti Zavod, potvrđuje kojim EU direktivama i uredbama odnosno UNECE pravilnicima je udovoljavalo vozilo odnosno njegovi sustavi i dijelovi u trenutku proizvodnje, a sadrži i tehničke podatke o vozilu.

Postupak nacionalne homologacije pojedinačnog vozila je postupak utvrđivanja sukladnosti u kojemu Zavod utvrđuje ispunjava li određeno vozilo, odgovarajuće administrativne odredbe i tehničke zahtjeve za nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila, a provodi se za nova vozila za koja nije izdana EU homologacija tipa vozila i nova nepotpuna vozila koja se dovršavaju u jednoj ili više faza.

Certifikat o nacionalnoj homologaciji pojedinačnog vozila je dokument kojim Zavod službeno potvrđuje da vozilo ispunjava odgovarajuće administrativne odredbe i tehničke zahtjeve za nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila.

 

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA VOZILA

Članak 7.

Novo vozilo ispunjava tehničke zahtjeve ovoga Pravilnika ako je za vozilo proveden postupak EU homologacije za vozilo kao cjelinu te vozilo zadovoljava odredbe odgovarajućih propisa koje vrijede na dan podnošenja zahtjeva.

Popis propisa za utvrđivanje sukladnosti novih vozila za koji je proveden postupak EU homologacije za vozilo kao cjelinu nalazi se na web-stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija/propisi).

Članak 8.

Rabljeno vozilo ispunjava tehničke zahtjeve ovoga Pravilnika ako ispunjava zahtjeve pojedinačnih pravilnika o homologaciji vozila ovisno od kategorije kojoj vozilo pripada.

Članak 9.

Popis propisa za utvrđivanje sukladnosti novih vozila za koji je proveden postupak EU homologacije za vozilo kao cjelinu nalazi se na web stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija/propisi).

Popis propisa za utvrđivanje nacionalne homologacije tipa vozila, nacionalne homologacije pojedinačnog vozila te za identifikaciju i utvrđivanja stanja vozila nalazi se na web stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija/propisi).

 

III. POSTUPCI UTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI VOZILA

Članak 10.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi se kao:

1.) Utvrđivanje sukladnosti tipa vozila

2.) Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila

3.) Nacionalna homologacija pojedinačnog vozila.

Članak 11.

Utvrđivanje sukladnosti tipa vozila obuhvaća:

1.) nacionalnu homologaciju tipa vozila:

Provodi se:

– za serijski proizvedena vozila za koje nije izdana EU homologacija tipa;

– u postupku višestupanjske homologacije.

2.) evidentiranje tipa vozila

– provodi se za nova vozila za koje je izdana EU homologacija tipa (WVTA).

11.a

Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila je postupak identifikacije i utvrđivanja stanja vozila kojeg provodi ovlaštena pravna osoba za:

– nova i rabljena vozila koja se unose u Republiku Hrvatsku;

– nova i rabljena vozila koja se uvoze u Republiku Hrvatsku.

Članak 13.

Nacionalna homologacija pojedinačnog vozila je postupak koji provodi tehnička služba za:

– nova pojedinačno proizvedena vozila za koja nije izdana EU homologacija tipa vozila

– nova nepotpuna vozila koja se dovršavaju u jednoj ili više faza.

Nacionalna homologacija pojedinačnog vozila iz ove točke odgovara postupku nacionalne homologacije pojedinačnog vozila navedenom u čl. 45 Uredbe (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/207 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ.(u daljnjem tekstu Uredba (EU) 2018/858).

 

IV. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI TIPA VOZILA

Postupak nacionalne homologacije tipa vozila

Članak 14.

Dobavljač podnosi Zavodu zahtjev za nacionalnu homologaciju vozila, za svaki tip koji treba homologirati, na obrascu iz Priloga II ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev za nacionalnu homologaciju tipa vozila potrebno je priložiti:

– izvornik ili ovjerenu kopiju ugovora koji je dobavljač sklopio s proizvođačem (podnosi se samo prilikom predaje prvog zahtjeva);

– tehnički opis vozila (u daljnjemu tekstu: opisni dokument);

– popis tehničkih podataka vozila, po varijantama i izvedbama, na propisanom obrascu za određenu kategoriju vozila koji je dostupan na web stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija).

Za dokazivanje ispunjavanja propisanih zahtjeva proizvođač može dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– certifikate o homologaciji sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

– izvještaje o ispitivanju sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koje je izdala tehnička služba ili proizvođač;

– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

Zavod će priznati dostavljene certifikate o homologaciji sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koje je izdalo tijelo nadležno za homologaciju iz drugih država članica ili izvještaje o ispitivanju koje su izdale prijavljene tehničke službe, bez dodatnih ispitivanja i provjera u području na koje se ti dokumenti odnose.

Članak 15.

Kod višestupanjske homologacije potrebno je dostaviti dijelove homologacijske dokumentacije koji su bitni za trenutačni stupanj dovršenosti vozila kao i kopiju certifikata o homologaciji tipa za nepotpuno vozilo izdanoga za prethodni stupanj izrade vozila. Osim toga, proizvođač mora dostaviti sve podatke o preinakama i dodacima na nepotpunom vozilu.

Članak 16.

Pregled dokumentacije, uključujući tu i popis tehničkih podataka vozila na propisanom obrascu, i vozila koje predstavlja tip vozila za koji je zatražena homologacija obavlja ovlaštena pravna osoba koja obavlja funkciju tehničke službe koja nakon toga izdaje Zavodu izvještaj o ispitivanju te vrši unos podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Članak 17.

Za tip vozila za koji se temeljem izvještaja o ispitivanju utvrdi da je u skladu s podacima u opisnoj mapi i popisom tehničkih podataka vozila, te ispunjava propisane tehničke zahtjeve sukladno odredbama članka 9. ovoga Pravilnika, Zavod će izdati Potvrdu o sukladnosti tipa vozila (PSTV) na obrascu iz Priloga III ovoga Pravilnika.

Članak 18.

U slučaju višestupanjske homologacije, Zavod će izdati potvrdu o sukladnosti tipu nepotpunog ili dovršenog vozila uzimajući u obzir stupanj dovršenosti vozila.

Članak 19.

Ako tip vozila ne ispunjava propisane tehničke zahtjeve, Zavod donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti tipa vozila.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 20.

Dodijeljena potvrda o sukladnosti tipa vozila važi do rokova navedenih u izmjenama i dopunama homologacijskih propisa kad one imaju za posljedicu izmjene potvrda o sukladnosti tipa vozila koje su izdane prema prijašnjim verzijama tih homologacijskih propisa.

Proizvođač kojemu je izdana potvrda o sukladnosti tipa vozila obvezan je u slučaju izmjene podataka ili preinake vozila obavijestiti Zavod.

Članak 21.

Na zahtjev proizvođača, Zavod može priznati homologaciju dodijeljenu u državi članici, s kojom se utvrđuje sukladnost vozila s njezinim propisima o homologaciji vozila, ako utvrdi da ti propisi predstavljaju istu razinu zahtjeva kao propisi koji se primjenjuju u RH. U takvom slučaju, Zavod će izdati potvrdu o sukladnosti tipa vozila iz članka 17. ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev za priznavanje homologacije iz prvog stavka ovoga članka, proizvođač mora priložiti odgovarajući certifikat o homologaciji tipa vozila, s prilozima, i popis dodijeljenih certifikata o homologaciji i/ili izvještaja o ispitivanju za taj tip vozila.

Članak 22.

Posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila mora obavijestiti Zavod o potpunom prestanku proizvodnje. Nakon prijema obavijesti o prestanku proizvodnje, Zavod će ukinuti dodijeljenu potvrdu o sukladnosti tipa vozila.

Sukladnost proizvodnje

Članak 23.

Pri dodjeljivanju homologacije Zavod će u skladu s Prilogom IX. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00), provjeriti jesu li provedene odgovarajuće radnje kojima se osigurava da vozila budu proizvedena u skladu s homologiranim tipom.

Nakon što dodijeli PSTV, Zavod će provoditi nadzor u skladu s Prilogom IX. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00), radi provjere jesu li radnje navedene u stavku 1. ovoga članka stalne i odgovarajuće i zadržavaju li proizvedena vozila sukladnost s homologiranim tipom. Provjeru sukladnosti vozila s homologiranim tipom ograničava se na postupke navedene u točki 2. Priloga IX. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00).

Proizvođač odgovara za sukladnost s homologiranim tipom svakog proizvedenog vozila.

Članak 24.

Odstupanja od podataka u PSTV ili u opisnoj dokumentaciji smatraju se nesukladnošću s homologiranim tipom. Vozilo se ne smatra nesukladnim u odnosu na homologirani tip kad su odstupanja unutar dopuštenih odstupanja koja su predviđena u homologacijskim propisima.

Kad Zavod utvrdi da vozila koja imaju valjanu potvrdu o sukladnosti nisu sukladna s tipom koji je Zavod homologirao, zahtijevat će od proizvođača da uspostavi sukladnost proizvedenih vozila s homologiranim tipom.

Kad Zavod pri nadzoru utvrdi nesukladnost s homologiranim tipom zbog odstupanja podataka u PSTV ili u opisnoj dokumentaciji privremeno će povući PSTV, navesti opis nesukladnosti i odrediti rok za njezino otklanjanje. Ako proizvođač u danom roku ne otkloni nesukladnost, Zavod će ukinuti PSTV.

Evidentiranje tipa vozila

Članak 25.

Proizvođač podnosi Zavodu zahtjev za evidentiranje tipa vozila na obrascu propisanom u Prilogu II ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

 1. a) izvornik ili ovjerena kopija ugovora koji je dobavljač sklopio s proizvođačem (podnosi se samo prilikom predaje prvog zahtjeva);
 2. b) popis tehničkih podataka vozila, po varijantama i izvedbama, na obrascu koje je dostupan na web adresi Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija)
 3. c) objašnjenje varijanti i izvedbi i objašnjenje VIN oznake
 4. d) kopija certifikata o EU homologaciji tipa vozila.

Članak 26.

Zavod vrši provjeru dostavljene homologacijske dokumentacije i popisa tehničkih podataka te ih prosljeđuje tehničkoj službi na završnu provjeru i unos podatka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Izvještaj o zadovoljavanju propisanih zahtjeva tehnička služba dostavlja u elektroničkom obliku Zavodu.

Članak 27.

Ako tip vozila ispunjava tehničke zahtjeve propisane u članku 9. ovoga Pravilnika, Zavod izdaje Potvrdu o evidenciji tipa vozila (PETV) na obrascu iz Priloga IV ovoga Pravilnika.

Ako tip vozilo ne ispunjava tehničke zahtjeve propisane ovim Pravilnikom Zavod donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti tipa vozila.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Izjava o sukladnosti vozila

Članak 28.

Dobavljač koji posjeduje potvrdu o evidenciji tipa vozila ili potvrdu o sukladnosti tipa vozila izdaje za svaku varijantu/izvedbu vozila Izjavu o sukladnosti vozila (ISV) kojom se korisniku jamči sukladnost vozila s tipom vozila potvrđenim od strane Zavoda.

Izjavu o sukladnosti vozila dobavljač ispisuje se iz jedinstvene baze homologacijskih podataka ovisno o kategoriji vozila na obrascu iz Priloga V ovoga Pravilnika.

Izjava o sukladnosti vozila je dokument koji vlasnik vozila mora obavezano priložiti kod tehničkog pregleda prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj.

Članak 30.

Posjednik PETV/PSTV može, za izdavanje pripadajućih izjava ovlastiti svoje ovlaštene dobavljače.

U tu svrhu potrebno je Zavodu dostaviti popis ovlaštenih dobavljača za svaki tip vozila, a naknada iz članka 46. uvećava se u takvom slučaju za 50% za svakog ovlaštenog dobavljača.

 

V. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI POJEDINAČNO PREGLEDANOG VOZILA

Članak 31.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za provedbu postupka identifikacije i utvrđivanja stanja vozila izravno ovlaštenoj pravnoj osobi na obrascu čiji je sadržaj propisan u Prilogu II ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka se prilažu: »COC« dokument (obavezan za nova vozila) ili potvrda proizvođača/tehnička specifikacija vozila te kopija prometnih dokumenata vozila (obavezna za rabljena vozila).

U postupku se može po potrebi prihvatiti i druga odgovarajuća dokumentacija.

Članak 32.

Popis dobavljača koji su ovlašteni od strane Zavoda za izdavanje potvrde proizvođača nalazi se na web-stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija/dobavljaci).

Članak 33.

U slučaju da u Republici Hrvatskoj ne postoji ovlašteni dobavljač koji može izdati potvrdu proizvođača za određeni tip / varijantu / izvedbu vozila, zahtjev za izdavanje tehničke specifikacije vozila podnosi se Zavodu odnosno pravnoj osobi koju ovlasti Zavod.

Uz zahtjev potrebno je dostaviti kopiju prometnih dokumenata vozila

Članak 34.

Za vozila koja nisu homologirana prema zahtjevima EU Direktiva ili UNECE Pravilnika, proizvođač ili pravna osoba koju odobri Zavod, može izdati dokaz kojim se potvrđuje kojim EU Direktivama ili UNECE Pravilnicima predmetno vozilo odgovara.

Članak 35.

Pregledom dokumentacije i vozila, a po potrebi i njegovim ispitivanjem ovlaštena pravna osoba utvrđuje sukladnost vozila s odredbama ovoga Pravilnika, te vrši upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Za vozilo koje ispunjava tehničke zahtjeve propisane u članku 7. odnosno 8. ovoga Pravilnika, ovlaštena pravna osoba izdaje Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (PSPPV) za trenutni stupanj dovršenosti.

PSPPV ispisuje se iz jedinstvene baze homologacijskih podataka na obrascu iz Priloga VI ovoga Pravilnika.

Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila je dokument koji vlasnik vozila mora obavezno priložiti u postupku obračuna posebnog poreza na motorna vozila te prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj.

Članak 36.

U slučaju da vozilo ne ispunjava tehničke zahtjeve ovlaštena pravna osoba donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Ako se pregledom utvrdi da vozilo ne ispunjava propisane zahtjeve propisane ovim Pravilnikom zbog nedostataka koji se mogu otkloniti, dopuštena je zamjena/ugradba odgovarajućih dijelova/opreme vozila.

Ako vozilo nakon toga ispunjava sve propisane zahtjeve ovlaštena pravna osoba izdaje potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

 

V.a) NACIONALNA HOMOLOGACIJA POJEDINAČNOG VOZILA

Članak 36. a)

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za provedbu postupka nacionalne homologacije pojedinačnog vozila Zavodu putem tehničke službe, na obrascu čiji je sadržaj propisan u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev se prilaže:

1.) u slučaju novog pojedinačno proizvedenog vozila za koje nije izdana EU homologacija tipa vozila:

– tehnički opis vozila;

– ispitne izvještaje/pojedinačna homologacijska odobrenja ili

– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu;

2.) u slučaju dovršavanja (nadogradnje) novog nepotpunog vozila:

– izjavu o sukladnosti vozila / COC dokument / potvrda proizvođača;

– tehnički opis vozila;

– ispitne izvještaje/pojedinačna homologacijska odobrenja ili

– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

U postupku se može po potrebi prihvatiti i druga odgovarajuća dokumentacija.

Članak 36. b)

Pregledom dokumentacije i vozila, a po potrebi i njegovim ispitivanjem, utvrđuje se ispunjava li vozilo odgovarajuće administrativne odredbe i tehničke zahtjeve za nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila.

Ispitivanje vozila, kao i druge stručne i tehničke poslove provodi tehnička služba.

Ukoliko vozilo ispunjava navedene uvjete za nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila, Zavod izdaje certifikat o nacionalnoj homologaciji pojedinačnog vozila prema predlošku E iz Priloga III. označen brojčanim oznakama prema zahtjevima čl. 4. Provedbene uredba komisije (EU) 2020/683 оd 15. travnja 2020. o provedbi Uredbe (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na administrativne zahtjeve za homologaciju i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila.

Certifikat iz stavka 3. ovog članka je dokumenti koji vlasnik vozila mora obavezno priložiti prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko Zavod utvrdi da vozilo ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka za nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila, odbit će izdavanje certifikata iz stavka 3. ovog članka.

Protiv odluke Zavoda iz stavka 5. ovog članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ako se pregledom utvrdi da vozilo ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila zbog nedostataka koji se mogu otkloniti, dopuštena je zamjena/ugradnja odgovarajućih dijelova/opreme vozila.

Ako vozilo nakon otklanjanja nedostataka iz stavka 7. ovog članka ispunjava sve propisane uvjete, Zavod izdaje certifikat iz stavka 3. ovog članka.

Članak 36. c)

U postupcima nacionalne homologacije pojedinačnog vozila na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 34. ovog Pravilnika.

 

VI. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA ZA PROVEDBU
POSTUPKA UTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI VOZILA

Članak 37.

Za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku utvrđivanja sukladnosti tipa vozila, postupku nacionalne homologacije pojedinačnog vozila, tehnička služba mora ispunjavati uvjete propisane čl. 73 Uredbom (EU) 2018/858.

Članak 38.

Za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila prema ovom Pravilniku, pravna osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1.) da raspolaže odgovarajućim radioničkim i uredskim prostorom u kojem je moguće obavljanje pregleda dokumentacije i provjere vozila, a taj prostor mora zadovoljiti uvjete s obzirom na dimenzije vozila;

2.) da raspolaže odgovarajućom opremom za pregled i provjeru vozila prema zahtjevima ovoga Pravilnika;

3.) da ima najmanje tri djelatnika koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničkog smjera, jednog djelatnika IV. stupnja stručne spreme tehničkog smjera za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanih vozila i jednog djelatnika najmanje IV. stupnja stručne spreme za obavljanje administrativnih poslova;

4.) da ima na svakom ovlaštenom mjestu najmanje dva djelatnika IV. stupnja stručne spreme tehničkog smjera za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanih vozila;

5.) da ima odgovarajuću informatičku i tehničku opremu za obavljanje povjerenih poslova;

6.) da ima razvijeno jedinstveno programsko rješenje za prikupljanje i obradu podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka;

7.) da osigura provođenje postupka utvrđivanja sukladnosti vozila najmanje na jednom ovlaštenom mjestu u svakoj županiji te tri u gradu Zagrebu.

Članak 39.

Pravna osoba mora uz zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 38. ovoga Pravilnika.

Članak 40.

Pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom Zavod izdaje rješenje o ovlaštenju.

Članak 41.

Ako pravna osoba kojoj je izdano rješenje za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku prestane ispunjavati jedan ili više uvjeta iz članka 38. ovoga Pravilnika, Zavod će ukinuti rješenje.

Ako pravna osoba koja ima više ovlaštenih mjesta prestane ispunjavati jedan ili više uvjeta iz članka 38. ovoga Pravilnika za jedno ili više ovlašteno mjesta za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku, Zavod će ukinuti rješenje u dijelu koji se odnosi na to ovlašteno mjesto.

Članak 42.

Djelatnici ovlaštene pravne osobe koji obavljaju stručne i tehničke poslove u postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila dužni su položiti ispit prema programu za osposobljavanje za poslove provođenja postupka utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Program iz stavka 1. ovog članka donosi Zavod te imenuje povjerenstvo za polaganje ispita. Članovi povjerenstva imaju pravo na naknadu koju određuje Zavod.

Djelatnicima ovlaštene pravne osobe koji polože ispit Zavod izdaje uvjerenje na rok od 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti. Prije isteka toga roka djelatnici dužni su pristupiti ponovnoj provjeri znanja sukladno programu za osposobljavanje za poslove provođenja postupka utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Članak 43.

Ovlaštena pravna osoba tijekom svoga rada mora:

1.) obavljati poslove utvrđivanja sukladnosti vozila u okviru naknada utvrđenih ovim Pravilnikom;

2.) obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na ispunjavanje uvjeta iz članka 38. ovoga Pravilnika;

3.) čuvati dokumentaciju i izdane PSPPV sukladne odredbama ovoga Pravilnika najmanje 5 godina;

4.) čuvati tajnost podataka do kojih dođu tijekom provođenja postupka utvrđivanja sukladnosti vozila;

5.) izraditi postupnik rada za utvrđivanje sukladnosti tipa vozila odnosno postupnik rada za utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila te ih dostaviti Zavodu na suglasnost.

 

VII. IZUZEĆA I ALTERNATIVNI POSTUPAK

Izuzeća

Članak 44.

Utvrđivanje sukladnosti vozila ne provodi se za:

1.) vozila uvezena/unesena za članove diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država u Republici Hrvatskoj koja će imati registracijske oznake diplomatskog ili konzularnog predstavništva;

2.) vozila koja se uvoze a nisu predviđena za vožnju u cestovnom prometu i koja neće biti registrirana;

3.) vatrogasna vozila, po potrebi uz mišljenje Državne uprave za spašavanje i zaštitu;

4.) vozila namijenjena vojnim potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske, osim gospodarskih vozila i vozila za prijevoz putnika.

Ravnatelj zavoda može donijeti odluku da se vozilo izuzme od postupka utvrđivanja sukladnosti vozila.

Zahtjev za izuzeće od postupka utvrđivanja sukladnosti iz točaka 1. i 3. stavka 1. i stavka 2. ovoga Pravilnika podnosi se Zavodu.

Za primjenu odredbe iz točke 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske izdaje odgovarajuću izjavu.

Alternativni postupak

Članak 45.

Primjena alternativnih zahtjeva provodi se za sljedeća vozila:

1.) starodobna vozila kojima se smatraju vozila starija od 30 godina i vozila koja predstavljaju doprinos njegovanju i obogaćivanju tehničke kulture;

2.) vozila koja radi preseljenja unose/uvoze fizičke osobe ako su vozila bila u njihovom vlasništvu najmanje 6 mjeseci;

3.) vozila koja uvoze/unose osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, stečena na temelju pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju;

4.) rabljena vozila posebne namjene te iznimno i za vozila kojima je Zavod dodijelio takav status;

5.) vozila koja se po prestanku diplomatske i konzularne službe stavljaju u prodaju u Republici Hrvatskoj u skladu s recipročnom primjenom privilegije za diplomatsko-konzularna predstavništva i njihovo osoblje;

6.) vozila koja se stavljaju u prodaju a nalazila su se u sustavu carinskog nadzora.

Zahtjev za primjenu alternativnog postupka utvrđivanja sukladnosti iz točaka 1. do 6. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Zavodu.

Ukoliko Zavod utvrdi da se za vozilo primjenjuje alternativni postupak, vozilo se upućuje na postupak identifikacije i utvrđivanja stanja vozila kod ovlaštene pravne osobe.

Ukoliko ovlaštena pravna osoba utvrdi da u postupku nedostaju bitni tehnički podaci o predmetnom vozilu, stranka se može uputiti u postupak izrade tehničke specifikacije vozila.

Popis tehničkih zahtjeva koje vozila iz stavka 1. ovoga članka moraju ispunjavati propisan je u članku 9. ovoga Pravilnika.

 

VIII. NAKNADE

Članak 46.

U postupku utvrđivanja sukladnosti tipa vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija vozila

Naknada u postupku

evidentiranja tipa vozila

nacionalne homologacije tipa vozila

pregleda vozila

izdavanja dopune potvrde

provjere i upis podataka u bazu

M1, N1,

O3, O4

3.200,00 kn

3.200,00 kn

1.000,00 kn

800,00 kn

500,00 kn

M2, M3,

N2, N3

4.800,00 kn

4.800,00 kn

1.500,00 kn

1.200,00 kn

1.000,00 kn

O1, O2

1.600,00 kn

1.600,00 kn

500,00 kn

400,00 kn

400,00 kn

 

Naknadu za evidentiranje tipa vozila, utvrđivanja nacionalne sukladnosti tipa vozila te izdavanje dopune podnosite­lj zahtjeva uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske na temelju ispostavljenog računa od strane Zavoda.

Naknadu za provjeru i upis podataka u bazu podnositelj zahtjeva plaća na temelju ispostavljenog računa ovlaštenoj pravnoj osobi. Iz ove naknade ovlaštena pravna osoba pokriva troškove održavanja programskog rješenja i baze podataka i njihovog mogućeg razvoja.

U iznos naknada nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV) te trošak mogućih ispitivanja.

Članak 47.

U postupku izdavanja EU homologacije tipa vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija vozila

Naknada u postupku izdavanja

EU homologacije

dopune EU homologacije

M1, N1,

O3, O4

5.000,00 kn

2.500,00 kn

M2,M3,

N2, N3

7.000,00 kn

3.500,00 kn

O1, O2

3.000,00 kn

1.500,00 kn

Naknadu podnositelj zahtjeva uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske na temelju ispostavljenog računa od strane Zavoda.

Članak 48.

U postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila te postupku nacionalne homologacije pojedinačnog vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija vozila

Naknada u postupku

identifikacije i utvrđivanja stanja vozila

nacionalna homologacije pojedinačnog vozila

M1, N1,
O3, O4

500,00 kn

800,00 kn

N2, N3,
M2, M3

1.000,00 kn

1.500,00 kn

O1, O2

400,00 kn

600,00 kn

 

Naknade u postupku identifikacije i utvrđivanja stanja vozila podnositelj zahtjeva uplaćuje neposredno ovlaštenoj pravnoj osobi, a naknade u postupku nacionalne homologacije pojedinačnog vozila uplaćuje neposredno tehničkoj službi.

U iznos naknada nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV) te trošak mogućih ispitivanja.

Članak 49.

Naknada za izdavanje »Potvrde proizvođača« odnosno »Tehničke specifikacije vozila« iznosi 320,00 kuna.

U iznos naknade nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 50.

Naknada za pokriće troškova homologacije tipa zasebnih tehničkih jedinica i dijelova vozila sukladno odredbama propisa o homologaciji (EU/UNECE) iznosi 3.000,00 kn. Naknadu podnositelj zahtjeva uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske na temelju ispostavljenog računa od strane Zavoda.

Naknada za pokriće troškova izdavanje dopune homologacije tipa zasebnih tehničkih jedinica i dijelova vozila iznosi 750,00 kuna.

U iznos naknada iz stavka 1. i 2. ovoga članka nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV) te trošak mogućih ispitivanja.

Članak 51.

Za poslove provođenja nadzora nad zakonitim provođenjem utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila, homologacije pojedinačnog vozila i održavanja sustava, ovlaštena pravna osoba i tehnička služba uplatit će Zavodu 15% od naplaćene naknade iz članka 48. stavka 1. ovog Pravilnika.

 

IX. NADZOR

Članak 52.

Nadzor nad dobavljačima i ovlaštenom pravnom osobom u postupku utvrđivanja sukladnosti vozila obavlja Zavod.

Članak 53.

Ako Zavod utvrdi postupanje suprotno od odredaba ovoga Pravilnika, može ukinuti izdanu potvrdu, izjavu odnosno rješenje.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Ovlaštenja, rješenja, potvrde i izjave koja su izdana na temelju Pravilnika o homologaciji vozila (izdanje 00) (»Narodne novine«, broj 138/11) vrijede godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika odnosno do donošenja novih rješenja, potvrda i izjava.

Pravne osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika provode postupak utvrđivanja sukladnosti/homologacije vozila dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 55.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o homologaciji vozila (izdanje 00) (»Narodne novine«, broj 138/11).

Članak 56.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

 

PRILOG I

A. DEFINICIJE KATEGORIJA VOZILA

Kategorije vozila određene su na sljedeći način:

 1. Kategorija M: Motorna vozila s najmanje četiri kotača, koja su konstruirana i proizvedena za prijevoz putnika

Kategorija M1: Motorna vozila namijenjena za prijevoz putnika koja osim sjedala za vozača imaju najviše osam sjedala.

Kategorija M2: Vozila namijenjena za prijevoz putnika koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala i čija najveća dopuštena masa nije veća od 5 tona.

Kategorija M3: Vozila namijenjena za prijevoz putnika koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 tona.

 

 1. Kategorija N: Motorna vozila s najmanje četiri kotača, koja su konstruirana i proizvedena za prijevoz roba

Kategorija N1: Motorna vozila namijenjena za prijevoz roba čija najveća masa nije veća od 3,5 tone.

Kategorija N2: Motorna vozila namijenjena za prijevoz roba čija je najveća masa veća od 3,5 tona, ali nije veća od 12 tona.

Kategorija N3: Motorna vozila namijenjena za prijevoz roba čija je najveća masa veća od 12 tona.

 

 1. Kategorija O: Prikolice (uključujući poluprikolice)

Kategorija O1: Prikolice čija najveća masa nije veća od 0,75 tona.

Kategorija O2: Prikolice čija je najveća masa veća od 0,75 tona, a ne prelazi 3,5 tona.

Kategorija O3: Prikolice čija je najveća masa veća od 3.5, a ne prelazi 10 tona.

Kategorija O4: Prikolice čija je najveća masa veća od 10 tona.

 

 1. Kategorija G: Terenska vozila

»Terensko vozilo« označava vozilo koje pripada kategoriji M ili N i ima posebne tehničke značajke koje mu omogućuju vožnju izvan uobičajenih cesta.

Oznaku ‘G’ treba kombinirati s oznakom ‘M’ ili ‘N’.

Na primjer, vozilo kategorije N1 koje je prikladno za terensku uporabu (izvan cesta) treba biti označeno kao N1G.

 

 1. Vozilo posebne namjene

Vozilo posebne namjene označava vozilo kategorije M, N, ili O za prijevoz putnika ili robe i za izvođenje posebnih radova za što je potrebna posebna izvedba nadogradnje i/ili opreme.

Vrste nadogradnje za vozila posebne namjene objašnjene su u točki 5. ovoga Priloga.

 

B. DEFINICIJA TIPOVA/VARIJANTE/VERZIJA VOZILA

 1. Za kategoriju M1:

»tip« označava vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– proizvođača;

– proizvođačevu oznaku tipa;

– bitne konstrukcijske značajke i tehničko rješenje;

– šasija/platforma (očite i bitne) razlike);

– motor (s unutarnjim izgaranjem/električni/hibridni).

»varijanta« tipa označava vozila istoga tipa koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– oblik nadogradnje (limuzina, kupe, kabriolet, karavan, itd.);

– motor;

– način rada;

– broj i raspored cilindara;

– razlika u snazi više od 30 % (najveća vrijednost je više od 1,3 puta veća od najmanje);

– razlika u radnom obujmu motora više od 20 %;

– pogonske osovine (broj, raspored, međusobna povezanost);

– upravljane osovine (broj i raspored).

»izvedba« označava vozila sastavljena od kombinacije elemenata koji se navode u opisnoj dokumentaciji

Više podataka za sljedeće značajke vozila ne mogu se kombinirati u određenoj izvedbi:

– tehnički dopuštena najveća ukupna masa;

– radni obujam;

– najveća neto snaga;

– tip mjenjača i broj stupnjeva prijenosa;

– najveći broj mjesta za sjedenje.

 

 1. Za kategorije M2 i M3:

»tip« označava vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– proizvođača;

– proizvođačevu oznaku tipa;

– kategoriju;

– bitne konstrukcijske značajke i tehničko rješenje:

– šasija/samonosiva konstrukcija, jednopodno/katno, kruto/zglobno;

– broj osovina;

– pogonski motor (s unutarnjim izgaranjem/električni/hibridni).

»varijanta« tipa označava vozila istoga tipa koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– razred (odnosi se samo na potpuna vozila);

– stupanj izrade (npr. dovršeno/nepotpuno);

– pogonski motor;

– način rada;

– broj i raspored cilindara;

– razlika u snazi više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje);

– razliku u radnom obujmu motora više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje):

– položaj (prednji, središnji, stražnji);

– razliku u tehnički dopuštenoj najvećoj ukupnoj masi više od 20 % (najveća vrijednost je više od 1,2 puta veća od najmanje);

– pogonske osovine (broj, raspored, međusobna povezanost);

– upravljane osovine (broj i raspored).

»izvedba« označava vozila sastavljena od kombinacije elemenata koji se navode u opisnoj dokumentaciji

 

 1. Za kategoriju N3

»tip« označava vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– proizvođača;

– proizvođačevu oznaku tipa;

– kategoriju;

– bitne konstrukcijske značajke i tehničko rješenje:

– šasija/podnica (očite i bitne razlike);

– broj osovina;

– pogonski motor (s unutarnjim izgaranjem/električni/hibridni).

»varijanta« označava vozila istoga tipa koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– vrstu nadogradnje (npr. ravna platforma/kiper/cisterna/vučno vozilo za poluprikolicu) (odnosi se samo na potpuna vozila);

– stupanj izrade (npr. potpuno/nepotpuno);

– pogonski motor;

– način rada ;

– broj i raspored cilindara;

– razlika u snazi više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje);

– razlika u radnom obujmu motora više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje);

– razlika u tehnički dopuštenoj najvećoj ukupnoj masi više od 20 % (najveća vrijednost je više od 1,2 puta veća od najmanje);

– pogonske osovine (broj, raspored, međusobna povezanost);

– upravljane osovine (broj i raspored).

»izvedba« označava sastavljena vozila od kombinacije elemenata koji se navode u opisnoj dokumentaciji

 

 1. Za kategoriju O:

»tip« označava vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– proizvođača;

– proizvođačevu oznaku tipa;

– kategoriju;

– bitne konstrukcijske značajke i tehničko rješenje:

– šasija/samonosiva konstrukcija (očite i bitne razlike);

– broj osovina;

– prikolica s rudom/poluprikolica/prikolica sa središnjom osovinom;

– tip sustava kočenja (npr. bez kočnice/s naletnom kočnicom/s uobičajenom kočnicom).

»varijanta« označava vozila istoga tipa koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– stupanj izrade (potpuno/nepotpuno);

– vrstu nadgradnje (npr. kamp-prikolica/ravna platforma/cisterna) (odnosi se samo na potpuna/dovršena vozila).

»izvedba« označava vozila sastavljena od kombinacije elemenata koji se navode u opisnoj dokumentaciji.

 

 

C. VRSTE NADOGRADNJE VOZILA

 1. Osobni automobili (kategorija M1)

AA – limuzina

AB – vozilo s podiznim stražnjim vratima

AC – karavan

AD – kupe

AE – kabriolet

AF – višenamjensko vozilo

AG – putnički »pick-up«

 

 1. Motorna vozila kategorija M2 i M3

CA – jednopodna

CB – katna

CC – zglobna jednopodna

CD – zglobna katna

CE – niskopodna jednopodna

CF – niskopodna katna

CG – zglobna niskopodna jednopodna

CH – zglobna niskopodna katna

CI – jednopodna

CJ – katna

CX – autobusna šasija

 

 1. Motorna vozila kategorije N

BA – kamion

BB – furgon

BC – tegljač za poluprikolice

BD – tegljač za prikolice

BE – kamionet (teretni »pick-up«)

BX – šasija s kabinom

 

 1. Vozila kategorije O

DA – poluprikolica

DB – prikolica s rudom

DC – prikolica sa središnjom osovinom

DE – prikolica s krutim rudom

 

 1. Vozila za posebne namjene

SA – motorna vozila za stanovanje

SB – oklopljena vozila

SC – bolnička vozila

SD – pogrebna vozila

SE – kamp prikolice

SF – autodizalice

SG – druga vozila za posebne namjene

SH – vozila pristupačna za invalidska kolica

SJ – potporna kolica (»dolly«)

SK- prikolica za prijevoz teških tereta

 

 1. Dopunske kodne oznake za različite vrste nadogradnja

01 – Platforma

02 – Otvorena nadogradnja

03 – Zatvorena nadogradnja

04 – Klimatizirana nadogradnja s izoliranim stjenkama i opremom za održavanje unutarnje temperature

05 – Klimatizirana nadogradnja s izoliranim stjenkama ali bez opreme za održavanje unutarnje temperature

06 – S bočnom ceradom

07 – Zamjenjiva nadogradnja

08 – Nosač kontejnera

09 – Vozila, opremljena dizalicom s kukom

10 – Kiper

11 – Cisterna

12 – Cisterna za prijevoz opasnih tvari

13 – Za prijevoz životinja

14 – Za prijevoz vozila

15 – Mikser za beton

16 – Vozilo s pumpom za beton

17 – Za prijevoz trupaca

18 – Vozilo za sakupljanje otpada

19 – Vozilo za metenje i čišćenje cesta i čišćenje kanalizacije

20 – Kompresor

21 – Za prijevoz čamaca

22 – Za prijevoz jedrilica

23 – Vozila za pokretnu trgovinu ili oglašavanje

24 – Za vuču oštećenih vozila

25 – Vozilo s ljestvama

26 – Vozilo s dizalicom (osim auto dizalice iz točke 5. Dijela A Priloga I)

27 – Vozilo s platformom za radove na visini

28 – Vozilo s opremom za bušenje

29 – Niskopodna prikolica (labudica)

30 – Za prijevoz stakla

31 – Vatrogasno vozilo

99 – Nadogradnja koja nije obuhvaćena ovim popisom

 

 

PRILOG II

PRILOG III

PRILOG IV

PRILOG V

IZJAVA O SUKLADNOSTI VOZILA
Broj: ____________

0.1. Marka vozila: ..................................................................................

0.2. Tip: ..................................................................................................

varijanta: .........................................................................................

izvedba: ...........................................................................................

0.2.1. Trgovački naziv: .............................................................................

0.4. Kategorija / potkategorija / indeks brzine vozila: ........................

0.5. Naziv i adresa proizvođača vozila: ...............................................

0.5.1. Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji): ...............

0.6. Položaj propisane pločice proizvođača: .......................................

Način pričvršćivanja pločice proizvođača: ...................................

Mjesto identifikacijske oznake vozila: .........................................

0.10. Identifikacijska oznaka vozila (VIN): ...........................................

 • Broj EU homologacije vozila: .......................................................

 

Izjavljujem da je navedeno vozilo u cijelosti sukladno homologiranom tipu vozila za koji je Državni zavod za mjeriteljstvo izdao Potvrdu o evidenciji tipa vozila
Broj: ..........

Klasa: ....................... Urbroj: .................................. od: ..........................

Izdavač izjave: ..........................................................................................

Mjesto i datum: ...............................................

 

M. P.

Odgovorna osoba:

 

Prilog: Tehnički podaci vozila koji po sadržaju trebaju odgovarati podacima s odgovarajućeg CoC-a predmetnog vozila

 

PRILOG VI

 

Kontakti