kategorije pretrage

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

 

PRAVILNIK
O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

(pročišćeni tekst - "Narodne novine", broj 80/13, 1/16, 60/16 i 2/19 i 90/19)

 

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak utvrđivanja sukladnosti traktora, tehnički zahtjevi koje traktor za poljoprivredu i šumarstvo (u daljnjem tekstu: traktor) odnosno zasebne tehničke jedinice i dijelovi za traktor moraju ispunjavati, sadržaj zahtjeva, potvrde o evidenciji odnosno sukladnosti tipa traktora, potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora i izjave o sukladnosti traktora, uvjeti koje za provođenje postupka utvrđivanja sukladnosti mora ispunjavati pravna osoba i tehnička služba, izuzeća od postupka, nadzor te naknade koje se naplaćuju za provođenje postupka utvrđivanja sukladnosti traktora.

Članak 2.

Obavezi utvrđivanja sukladnosti podliježu traktori kategorija T, C, R i S. Definicije kategorija traktora propisane su u Prilogu I ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Utvrđivanje sukladnosti traktora provodi se za sve kategorije novih ili rabljenih traktora nakon njihova unosa, uvoza ili prodaje a prije prve registracije traktora.

Utvrđivanje sukladnosti traktora ne provodi se za traktore koji su izuzeti od postupka prema članku 36. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Utvrđivanje sukladnosti traktora u smislu odredbi ovoga Pravilnika podrazumijeva pregled dokumentacije i pregled traktora, izdavanje izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta, izdavanje potvrde o evidenciji/sukladnosti tipa traktora, izjave o sukladnosti traktora te potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora te upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Utvrđivanje sukladnosti traktora u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: RH) provodi Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod) na temelju zahtjeva dobavljača.

Pojedine poslove u postupku utvrđivanja sukladnosti traktora obavlja pravna osoba koju za to ovlasti Zavod (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba).

Članak 5.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

Dobavljač označava proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika ili uvoznika.

EU certifikat o sukladnosti (u daljnjem tekstu: COC dokument (EU Certificate of Conformity)) je dokument koji izdaje proizvođač traktora s podacima predmetnog traktora kojim se potvrđuje da je traktor iz serije traktora koji posjeduje EU homologaciju tipa traktora (WVTA) i ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje.

EU homologacija je postupak kojim tijelo za homologaciju pojedine države članice Europske unije, potvrđuje da tip traktora, dijelovi i oprema zadovoljavaju odgovarajuće tehničke zahtjeve i ostale odredbe propisane za zemlje Europske unije;

Izjava o sukladnosti je dokument koji izdaje dobavljač traktora, a kojom se potvrđuje da traktor iz serije homologiranoga tipa ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje;

Rabljeni traktor označava traktor od čije je prve registracije prošlo najmanje šest mjeseci.

Ovlašteni zastupnik označava svaku fizičku ili pravnu osobu sa sjedištem u RH koju je proizvođač pismeno ovlastio da u njegovo ime provodi određene radnje u vezi s obavezama proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom.

Ovlaštena pravna osoba je pravna osoba kojoj je Zavod izdao rješenje sukladno odredbama ovoga Pravilnika za obavljanje poslova utvrđivanja sukladnosti traktora.

Postupak evidentiranja tipa traktora je postupak utvrđivanja sukladnosti tipa traktora a provodi ga Zavod za nove traktore koje se unose u RH a za koje je izdana EU homologacija.

Postupak utvrđivanja nacionalne sukladnosti tipa traktora je postupak utvrđivanja sukladnosti tipa traktora a provodi ga Zavod za nove traktore koji se proizvode u RH kao i za traktore za koje nije izdana EU homologacija.

Postupak identifikacije traktora je postupak utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora a provodi ga ovlaštena pravna osoba za nove traktore za koje je izdana EU homologacija.

Postupak identifikacije i utvrđivanje stanja traktora je postupak utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora a provodi ga ovlaštena pravna osoba za rabljene traktore koji se unose u RH.

Postupak pojedinačnog odobravanja i utvrđivanje stanja traktora je postupak utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora a provodi ga ovlaštena pravna osoba za nove traktore proizvedene u RH, za nove i rabljene traktore koji se uvoze u RH te za nove traktore za koje nije izdana EU homologacija.

Proizvođač označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja proizvodi proizvod ili za koju se proizvod dizajnira ili proizvodi a on taj proizvod prodaje pod svojim imenom ili markom.

Priključni vučeni stroj označava svaki uređaj koji je konstruiran da ga vuče traktor i mijenja mu ili dodaje novu funkciju; on može imati platformu za teret konstruiranu i proizvedenu da prihvati alate i naprave za takve namjene kao i za privremeno odlaganje materijala proizvedenih ili potrebnih pri radu; svako traktor namijenjeno da ga vuče traktor i da trajno nosi oruđe ili je konstruirano za obradu materijala smatra se priključnim vučenim strojem ako je omjer tehnički dopuštene ukupne mase i mase toga neopterećenog vozila manji od 3,0.

Potvrda o evidenciji tipa traktora je dokument kojim Zavod službeno potvrđuje da tip traktora za koji je izdana EU homologacija ispunjava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom.

Potvrda o sukladnosti tipa traktora je dokument kojim Zavod službeno potvrđuje da tip su traktora, dijelovi i oprema homologirani sukladno odredbama propisa ovog Pravilnika.

Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila je dokument kojim ovlaštena pravna osoba službeno potvrđuje da vozilo ispunjava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom.

Tehnička služba označava pravnu osobu kojoj je Zavod izdao rješenje sukladno odredbama ovoga Pravilnika za obavljanje poslova ispitivanja traktora u postupku nacionalne homologacije, i izdavanje tehničke specifikacije traktora u postupku pojedinačnog odobravanja traktora.

Tehnička specifikacija traktora je dokument s kojim tehnička služba potvrđuje kojim je EU Direktivama i Uredbama, UNECE Pravilnicima odnosno OECD kodovima udovoljavao traktor odnosno njegovi sustavi i dijelovi u trenutku proizvodnje, a sadrži i tehničke podatke o traktoru.

Traktor za poljoprivredu i šumarstvo je motorno vozilo opremljeno kotačima s najmanje dvije osovine koji ima konstrukcijsku brzinu veću od 6 km/h i čija je glavna funkcija da vuče, gura, nosi ili pokreće određena oruđa, strojeve ili prikolice namijenjene poljoprivredi, odnosno radu u šumi.

Traktorska prikolica (u daljnjem tekstu: prikolica) označava svaku prikolicu za poljoprivredu ili šumarstvo namijenjenu uglavnom prijevozu tereta ili konstruiranu da je vuče traktor za poljoprivrednu i šumarsku namjenu; u tu kategoriju spadaju i prikolice kod kojih dio tereta nosi vučno traktor; svako traktor koje je priključeno na traktor i trajno nosi oruđe smatra se prikolicom za poljoprivredu ili šumarstvo ako je omjer tehnički dopuštene ukupne mase i mase vozila u neopterećenom stanju veći ili jednak od 3,0 i ako to traktor nije konstruirano za obradu materijala.

Tip traktora označava traktor jedne kategorije koji se bitno ne razlikuje s obzirom na obilježja navedena u Prilogu I ovoga Pravilnika. Jedan tip traktora može sadržavati varijante i verzije. Definicije pojmova varijanta, verzija te tipovi nadogradnje traktora nalaze se u Prilogu I ovoga Pravilnika.

Unos traktora je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija.

Uvoz traktora je svaki unos u Europsku uniju iz trećih država odnosno trećih teritorija, osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

Utvrđivanje sukladnosti tipa traktora je postupak potvrđivanja sukladnosti tipa traktora kao cjeline sa zahtjevima iz ovoga Pravilnika a provodi ga Zavod za serijski proizvedene nove traktore.

Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora je postupak potvrđivanja sukladnosti pojedinačnog traktora sa zahtjevima iz ovoga Pravilnika, a provodi ga Zavod za rabljene i nove traktore koje dobavljač ili fizička osoba unosi ili uvozi u RH.

 

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA TRAKTORE

Članak 6.

Novi traktor ispunjava tehničke zahtjeve ovoga Pravilnika ako je za traktor proveden postupak EU homologacije za traktor kao cjelinu, te traktor zadovoljava odredbe odgovarajućih propisa koje vrijede na dan podnošenja zahtjeva.

Novi traktor za koje nije proveden postupak EU homologacije ispunjava zahtjeve ovoga Pravilnika ako zadovoljava odredbe pojedinačnih pravilnika o homologaciji traktora.

Članak 7.

Rabljeni traktor ispunjava tehničke zahtjeve ovoga Pravilnika ako traktor ispunjava zahtjeve pojedinačnih pravilnika o homologaciji traktora ovisno od kategorije kojoj trak

Članak 8.

Popis propisa za utvrđivanje sukladnosti novih traktora za koji je proveden postupak EU homologacije za traktor kao cjelinu nalazi se na web stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija/propisi).

Popis propisa za utvrđivanje nacionalne homologacije, pojedinačno odobravanje vozila te za identifikaciju i ocjenu tehničkog stanja nalazi se na web-stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija/propisi).

 

III. POSTUPCI UTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI

Članak 9.

Utvrđivanje sukladnosti traktora provodi se kao:

1.) utvrđivanje sukladnosti tipa traktora

2.) utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora

Članak 10.

Utvrđivanje sukladnosti tipa traktora obuhvaća:

1.) evidentiranje tipa traktora

– provodi se za nove traktore za koje je izdana EU homologacija tipa (WVTA)

2.) nacionalna homologacija tipa traktora

– provodi se za traktore koji se proizvode u Republici Hrvatskoj kao i za traktore za koje nije izdana EU homologacija tipa.

Članak 11.

Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora obuhvaća:

1.) postupak identifikacije i utvrđivanje stanja traktora

– provodi se za nove i rabljene traktore koji se unose u RH

2.) pojedinačno odobravanje traktora

– provodi se za:

– nove i rabljene traktore koji se uvoze u RH;

– nove traktore pojedinačno proizvedene u RH;

 

IV. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI TIPA TRAKTORA

Članak 12.

Zahtjev za provedbu postupka utvrđivanja sukladnosti tipa traktora podnosi dobavljač Zavodu na obrascu čiji je oblik i sadržaj propisan u Prilogu II ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Uz zahtjev iz članka 12. ovoga Pravilnika se prilaže:

  1. u slučaju evidentiranja tipa traktora:
  2. a) izvornik ili ovjerena kopija ugovora koji je dobavljač sklopio s proizvođačem (podnosi se samo prilikom predaje prvog zahtjeva);
  3. b) tehnička dokumentacija – obrazac DZM-T4 ;
  4. c) kopija EU homologacije tipa traktora.
  5. u slučaju nacionalne homologacije tipa traktora:
  6. a) dokaz o upisu u Registar proizvođača (ako se traktor proizvodi u RH);
  7. b) tehnički opis traktora – u skladu s Prilogom I. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01);
  8. c) izvještaj o pregledu/ispitivanju od tehničke službe;
  9. d) upravna pristojba (70 kuna).

U postupku se može prihvatiti i druga odgovarajuća dokumentacija.

Članak 14.

U slučaju evidentiranja tipa traktora Zavod vrši provjeru dostavljenih tehničkih podataka (obrazac DZM T-4) te ih prosljeđuje ovlaštenoj pravnoj osobi koja vrši unos podatka u jedinstvenu bazu homolgacijskih podataka te o tome dostavlja izvještaj Zavodu.

U slučaju nacionalne homologacije tipa traktora Zavod vrši provjeru dostavljenih tehničkih podataka i izvještaja o pregledu traktora od strane tehničke službe. Nakon provjere podataka isti se prosljeđuju ovlaštenoj pravnoj osobi koja vrši unos podatka u jedinstvenu bazu homolgacijskih podataka.

Članak 15.

U slučaju evidentiranja tipa traktora, ako tip traktora ispunjava tehničke zahtjeve propisane u članku 6. ovoga Pravilnika i na temelju izvještaja ovlaštene pravne osobe, Zavod izdaje Potvrdu o evidenciji tipa traktora (PETT).

U slučaju nacionalne homologacije tipa traktora, ako tip traktora ispunjava tehničke zahtjeve propisane u članku 6. odnosno 7. ovoga Pravilnika te na temelju izvještaja ovlaštene pravne osobe, Zavod izdaje Potvrdu o sukladnosti tipa traktora (PSTT).

Ako traktor ne ispunjava tehničke zahtjeve Zavod donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti tipa traktora.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 16.

Dobavljač koji posjeduje potvrdu o evidenciji tipa traktora odnosno potvrdu o sukladnosti tipa traktora izdaje za svaku varijantu / verziju traktora Izjavu o sukladnosti traktora (IST) kojom se korisniku jamči sukladnost traktora s tipom traktora potvrđenim od strane Zavoda.

Izjavu o sukladnosti traktora dobavljač ispisuje iz jedinstvene baze homologacijskih podataka.

Članak 17.

U slučaju dopune već izdane potvrde o evidenciji/sukladnosti tipa traktora (zbog mogućih izmjena na predmetnom tipu traktora) postupak se provodi kao i za novi tip traktora.

 

V. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI POJEDINAČNO PREGLEDANOG TRAKTORA

Članak 18.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za provedbu postupka utvrđivanja sukladnosti pojedinačnog pregledanog traktora izravno ovlaštenoj pravnoj osobi na obrascu čiji je sadržaj propisan u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev se prilaže:

1.) u postupku identifikacije i utvrđivanja stanja traktora

– »COC« dokument (obavezan za novi traktor) ili potvrda proizvođača/tehnička specifikacija traktora;

– kopija prometnih dokumenata traktora;

2.) u postupku pojedinačnog odobravanja traktora

2.1.) u slučaju uvoza traktora u RH:

– potvrda proizvođača/tehnička specifikacija traktora ili »COC« dokument;

– kopija prometnih dokumenata traktora;

2.2.) u slučaju dovršavanja (nadogradnje) nepotpunog traktora:

– izjavu o sukladnosti traktora / CoC dokument / potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora;

– potvrda proizvođača/tehnička specifikacija traktora;

– tehnički opis traktora;

– ispitne izvještaje/ pojedinačna homologacijska odobrenja ili

– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu;

2.3.) u slučaju pojedinačno proizvedenog traktora u RH:

– tehnički opis traktora;

– ispitne izvještaje/pojedinačna homologacijska odobrenja ili

– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu;

2.4.) u slučaju novog traktora proizvedenog u Europskoj uniji za koji nije izdana EU homologacija tipa traktora:

– tehnički opis traktora;

– ispitne izvještaje/ pojedinačna homologacijska odobrenja ili;

– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu;

U postupku se može po potrebi prihvatiti i druga odgovarajuća dokumentacija.

Članak 19.

Pregledom dokumentacije i traktora, a po potrebi i ispitivanjem ovlaštena pravna osoba utvrđuje sukladnost traktora s odredbama ovoga Pravilnika.

Za traktor koji ispunjava tehničke zahtjeve propisane u člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika, ovlaštena pravna osoba izdaje Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora (PSPPT) iz jedinstvene baze homologacijskih podataka.

U slučaju da traktor ne ispunjava tehničke zahtjeve Zavod na temelju izvještaja ovlaštene pravne osobe donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 20.

Ako se pregledom utvrdi da traktor ne ispunjava propisane zahtjeve zbog nedostataka koji se mogu otkloniti, dopuštena je zamjena/ugradba odgovarajućih dijelova/opreme traktora.

Ako traktor nakon otklanjanja nedostataka ispunjava sve propisane zahtjeve ovlaštena pravna osoba izdaje potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora.

Članak 21.

Ovlaštena pravna osoba dužna je omogućiti Zavodu uvid u sve podatke o izdanim potvrdama o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora putem jedinstvene baze podataka.

Ovlaštena pravna osoba obavezna je izraditi postupnik rada te ga dostaviti Zavodu na suglasnost.

 

VI. SUKLADNOST PROIZVODNJE

Članak 22.

U slučaju kad je zahtjev za utvrđivanje sukladnosti tipa traktora podnio proizvođač traktora iz RH, Zavod će provjeriti postojanje zadovoljavajućih mjera i postupaka za osiguravanje učinkovitog nadzora nad sukladnošću proizvodnje koja treba osigurati da sastavni dijelovi i oprema ili traktor u proizvodnji budu sukladni s tipom traktora za koji je izdana potvrda o sukladnosti tipa traktora.

Članak 23.

Proizvođač je odgovoran da je svaki proizveden traktor sukladan tipu za koji je izdana potvrda o sukladnosti tipa traktora.

Proizvođač mora omogućiti Zavodu nadzor nad proizvedenim tipovima traktora.

U slučaju prestanka proizvodnje tipa traktora proizvođač je o tome dužan obavijestiti Zavod.

 

VII. POTVRDA I IZJAVA O SUKLADNOSTI TRAKTORA

Članak 24.

Potvrda o evidenciji/sukladnosti tipa traktora prestaje važiti u slučaju stupanja na snagu obaveze primjene novih zahtjeva koje predmetni tip traktora ne zadovoljava.

Izjava o sukladnosti traktora ili potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora obavezan je dokument koji vlasnik traktora mora obavezano priložiti prilikom prve registracije traktora u Republici Hrvatskoj.

Oblik i sadržaj obrasca potvrda o evidenciji/sukladnosti tipa traktora propisani su u Prilozima IV i V ovoga Pravilnika.

Oblik i sadržaj obrasca izjava o sukladnosti traktora propisan je u Prilogu VI ovoga Pravilnika.

Oblik i sadržaj obrasca potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora propisan je u Prilogu VII ovoga Pravilnika.

 

VIII. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA ZA
PROVEDBU POSTUPKA UTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI TRAKTORA

Članak 25.

Za provedbu postupka utvrđivanja sukladnosti traktora odnosno za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku utvrđivanja sukladnosti traktora prema ovom Pravilniku, pravna osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1.) da raspolaže odgovarajućim radioničkim i uredskim prostorom u kojem je moguće obavljanje pregleda dokumentacije i traktora, a taj prostor mora zadovoljiti uvjete s obzirom na dimenzije traktora;

2.) da ima zaposlenog najmanje jednog radnika koji ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij strojarske ili poljoprivredne struke, jednog radnika SSS strojarskog ili prometnog smjera sa položenim ispitom za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku provjere sukladnosti i jednog radnika najmanje SSS upravno-pravne struke za obavljanje administrativnih poslova;

3.) ako pravna osoba ima više ispitnih mjesta, na svakom ispitnom mjestu mora imati najmanje dva radnika SSS stručne spreme strojarskog, prometnog ili elektro smjera sa položenim ispitom za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora;

4.) da na svakom ispitnom mjestu ima osigurane uvjete za obavljanje poslova za koje je ovlaštena;

5.) da ima odgovarajuću informatičku i tehničku opremu za obavljanje povjerenih poslova;

6.) da ima razvijeno jedinstveno programsko rješenje za prikupljanje i obradu homologacijskih podataka u jedinstvenu homologacijsku bazu podataka;

7.) da osigura provođenje postupka utvrđivanja sukladnosti traktora najmanje na jednom ovlaštenom mjestu u svakoj županiji te tri u gradu Zagrebu.

Članak 26.

Pravna osoba mora uz zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 25. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom izdaje se rješenje o ovlaštenju za provedbu postupka utvrđivanja sukladnosti traktora.

Rješenje o ovlašćivanju donosi Zavod.

Članak 28.

Ako pravna osoba kojoj je izdano rješenje za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku prestane ispunjakati jedan ili više uvjeta iz članka 25. ovoga Pravilnika, Zavod će ukinuti rješenje.

Ako pravna osoba koja ima više ispitnih mjesta prestane ispunjakati jedan ili više uvjeta iz članka 25. ovoga Pravilnika za jedno ili više ispitnih mjesta za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku, Zavod će ukinuti rješenje u dijelu koji se odnosi na ta ispitna mjesta.

Članak 29.

Djelatnici ovlaštene pravne osobe koji obavljaju stručne i tehničke poslove u postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora dužni su položiti ispit prema programu za osposobljavanje za poslove provođenja postupka utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora.

Program iz stavka 1. ovog članka donosi Zavod te imenuje povjerenstvo za polaganje ispita.

Djelatnicima ovlaštene pravne osobe koji polože ispit Zavod izdaje uvjerenje na rok od 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti. Prije isteka toga roka djelatnici dužni su pristupiti ponovnoj provjeri znanja sukladno programu za osposobljavanje za poslove provođenja postupka utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora.

Članak 30.

Ovlaštena pravna osoba tijekom svoga rada mora:

1.) obavljati poslove utvrđivanja sukladnosti traktora u okviru naknada utvrđenih ovim Pravilnikom;

2.) obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na ispunjavanje uvjeta iz članka 25. ovoga Pravilnika;

3.) čuvati dokumentaciju i izdane izvještaje sukladne odredbama ovoga Pravilnika najmanje 5 godina;

 

IX. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKE SLUŽBE

Članak 31.

Za obavljanje poslova tehničke službe u postupku utvrđivanja sukladnosti traktora prema ovom Pravilniku, pravna osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1.) da raspolaže odgovarajućim radionikim i uredskim prostorom u kojem je moguće obavljanje ispitivanja i pregleda traktora, a taj prostor mora zadovoljiti uvjete s obzirom na vanjske dimenzije traktora;

2.) da ima zaposlenog najmanje jednog radnika koji ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij strojarske ili poljoprivredne struke, jednog radnika SSS strojarskog ili prometnog smjera sa položenim ispitom za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku provjere sukladnosti i jednog radnika najmanje SSS upravno-pravne struke za obavljanje administrativnih poslova;

3.) da raspolaže odgovarajućom opremom za ispitivanje traktora sukladno zahtjevima ovoga Pravilnika;

4.) da ima odgovarajuću informatičku i tehničku opremu za obavljanje povjerenih poslova.

5.) čuvati tajnost podataka do kojih dođu tijekom provođenja postupka utvrđivanja sukladnosti traktora.

Članak 32.

Pravna osoba mora uz zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova tehničke službe prema ovom Pravilniku, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 31. ovoga Pravilnika.

Članak 33.

Pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom izdaje se rješenje o ovlaštenju za poslove tehničke službe koje donosi Zavod.

Članak 34.

Tehnička služba tijekom svoga rada mora:

1.) obavljati poslove ispitivanja traktora u okviru naknada utvrđenih ovim Pravilnikom;

2.) obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na ispunjavanje uvjeta iz članka 31. ovoga Pravilnika;

3.) čuvati dokumentaciju i izdane izvještaje sukladne odredbama ovoga Pravilnika najmanje 5 godina;

4.) izraditi postupnik rada te ga dostaviti Zavodu na suglasnost.

Članak 35.

Poslove tehničke službe u postupku utvrđivanja sukladnosti traktora može obavljati i Zavod.

 

X. IZUZEĆA OD POSTUPKA

Članak 36.

Utvrđivanje sukladnosti traktora ne provodi se za:

1.) Traktore koji nisu predviđeni za vožnju u cestovnom prometu i neće biti registrirani;

2.) Traktore starije od 40. godina, traktore koji su stečeni na temelju pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju, te za traktore koje radi preseljenja unose/uvoze fizičke osobe ako je traktor u njihovom vlasništvu više od 6 mjeseci.

3.) Šumarske radne strojeve kao što su: skiperi, forvarderi, harvesteri, šumarske dizalice i žičare.

Zavod može donijeti odluku da se traktor posebne namjene izuzme od postupka utvrđivanja sukladnosti traktora.

Zahtjev za izuzeće od postupka utvrđivanja sukladnosti traktora podnosi se Zavodu.

 

XI. NAKNADE

Članak 37.

U postupku utvrđivanja sukladnosti tipa traktora naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija traktora

Naknada u postupku

evidentiranja tipa traktora

nacionalne homologacije tipa traktora

izdavanja dopune potvrde

provjere i upis podataka u bazu

T i C

3.200,00 kn

3.200,00 kn

800,00

500,00 kn

R i S

2.400,00 kn

2.400,00 kn

600,00

500,00 kn

 

Naknadu za evidentiranje tipa traktora, utvrđivanja nacionalne sukladnosti tipa traktora te izdavanje dopune podnosite­lj zahtjeva uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske na temelju ispostavljenog računa od strane Zavoda.

Naknadu za provjeru i upis podataka u bazu podnositelj zahtjeva plaća na temelju ispostavljenog računa ovlaštenoj pravnoj osobi. Iz ove naknade ovlaštena pravna osoba pokriva troškove održavanja programskog rješenja i baze podataka i njihovog mogućeg razvoja.

U iznos naknada nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV) te trošak mogućih ispitivanja.

Članak 38.

U postupku izdavanja EU homologacije tipa traktora naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija traktora

Naknada u postupku izdavanja

EU homologacije

dopune EU homologacije

T i C

5.000,00 kn

3.000,00 kn

R i S

3.000,00 kn

2.000,00 kn

Naknadu podnositelj zahtjeva uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske na temelju ispostavljenog računa od strane Zavoda.

Članak 39.

U postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija traktora

Naknada u postupku

identifikacije i utvrđivanja stanja traktora

pojedinačnog odobravanja traktora

T i C

400,00 kn

500,00 kn

R i S

300,00 kn

400,00 kn

Ove naknade podnositelj zahtjeva uplaćuje neposredno ovlaštenoj pravnoj osobi.

U iznos naknada nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV) te trošak mogućih ispitivanja.

Članak 40.

Iznosi naknada koje naplaćuje tehnička služba u postupku utvrđivanja sukladnosti traktora:

Kategorija traktora

Naknada u postupku utvrđivanja sukladnosti

tipa traktora

pojedinačnog odobravanja traktora

T i C

2.500,00 kn

240,00 kn

R i S

2.000,00 kn

240,00 kn

Naknada se uplaćuje neposredno tehničkoj službi na temelju izdanog računa.

Naknada za izdavanje tehničke specifikacije traktora može se platiti i ovlaštenoj pravnoj osobi.

U iznos naknada nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV) te trošak mogućih ispitivanja.

Članak 41.

Naknada za pokriće troškova homologacije tipa zasebnih tehničkih jedinica i dijelova traktora sukladno odredbama propisa o homologaciji (EU/UNECE) iznosi 3.000,00 kn. Naknadu podnositelj zahtjeva uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske na temelju ispostavljenog računa od strane Zavoda.

Naknada za pokriće troškova izdavanje dopune homologacije tipa zasebnih tehničkih jedinica i dijelova vozila iznosi 750,00 kuna.

U iznos naknada iz stavka 1. i 2. ovoga članka nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV) te trošak mogućih ispitivanja.

Članak 42.

Za poslove provođenja upravnog nadzora nad zakonitim provođenjem utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora, ovlaštena pravna osoba uplatit će Zavodu 15% od naplaćene naknade iz članka 39. ovoga Pravilnika.

 

XII. NADZOR

Članak 43.

Nadzor nad dobavljačima, ovlaštenom pravnom osobom i tehničkom službom u postupku utvrđivanja sukladnosti traktora obavlja Zavod.

Članak 44.

Ako Zavod utvrdi postupanje suprotno od odredaba ovoga Pravilnika, može ukinuti izdanu potvrdu, izjavu odnosno rješenje.

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Ovlaštenja, rješenja, potvrde i izjave koja su izdana na temelju Pravilnika o ocjeni sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 00) (»Narodne novine«, broj 107/10 i 38/11) vrijede godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Pravne osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika provode postupak ocjene/utvrđivanja sukladnosti traktora moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 46.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ocjeni sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 00).

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

 

 

PRILOG I

Za potrebe ovog Pravilnika primjenjuju se sljedeće kategorije vozila:

(1) »kategorija T« obuhvaća sve traktore na kotačima; svaka kategorija traktora na kotačima opisana u točkama od 2. do 8. dopunjena je na kraju indeksom »a« ili »b« u skladu s konstrukcijski određenom brzinom:

(a) »a« za traktore na kotačima s najvećom konstrukcijski određenom brzinom manjom ili jednakom 40 km/h;

(b) »b« za traktore na kotačima s najvećom konstrukcijski određenom brzinom većom od 40 km/h;

(2) »kategorija T1« obuhvaća traktore na kotačima, s razmakom kotača na osovini najbližoj vozaču većim od 1150 mm, mase neopterećenog traktora u voznom stanju veće od 600 kg i zračnosti do tla koja nije veća od 1000 mm;

(3) »kategorija T2« obuhvaća traktore na kotačima, s razmakom kotača većim od 1150 mm, mase neopterećenog traktora u voznom stanju veće od 600 kg i zračnosti do tla koja nije veća od 600 mm; kad je omjer visine težišta traktora (mjereno od tla) i srednje vrijednosti razmaka kotača svake osovine veći od 0,90, najveća konstrukcijska brzina je ograničena na 30 km/h;

(4) »kategorija T3« obuhvaća traktore na kotačima s masom neopterećenog traktora u voznom stanju koja nije veća od 600 kg;

(5) »kategorija T4« obuhvaća traktore na kotačima s posebnom namjenom;

(6) »kategorija T4.1« (traktori s velikom zračnošću od tla) obuhvaća traktore konstruirane za rad s visoko naraslim kulturama kao što su biljke povijuše. Oni imaju uzdignutu šasiju ili dio šasije što im omogućuje kretanje prema naprijed usporedno s biljnom plodinom s lijevim i desnim kotačima sa svake strane jednog ili više redova ploda. Namijenjeni su za alate za prenošenje ili obradu koji se mogu pričvrstiti sprijeda između osovina, odostraga ili na platformu. Kada je traktor u radnom položaju zračnost od tla okomito na red s plodom prelazi 1000 mm. Ako je omjer visine težišta traktora mjereno od tla, pri uporabi uobičajenih guma, i srednje vrijednosti razmaka kotača svake osovine veći od 0,90, najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 30 km/h;

(7) »kategorija T4.2« (vrlo široki traktori) obuhvaća traktore za koje su značajne široke dimenzije i prvenstveno su namijenjeni za obrađivanje velikih poljoprivrednih površina;

(8) »kategorija T4.3« (traktori s malom zračnošću od tla) obuhvaća traktore s pogonom na četiri kotača čija je priključna oprema namijenjena za uporabu u poljoprivredi ili šumarstvu i koji su značajni po nosećem okviru i opremljeni s jednim priključnim pogonskim vratilom čija tehnički dozvoljena masa nije veća od 10 tona ili s više takvih vratila, kod kojih je omjer te mase i najveće mase neopterećenog vozila u voznom stanju manji od 2,5 i imaju težište, izmjereno od tla pri uporabi uobičajenih guma, na visini od najmanje 850 mm;

(9) »kategorija C« obuhvaća traktore na gusjenicama koji su pogonjeni beskrajnim gusjenicama ili kombinacijom kotača i beskrajnih gusjenica, s potkategorijama određenim analogno kategoriji T;

(10) »kategorija R« obuhvaća prikolice; svaka kategorija prikolice opisana u točkama od 11. do 14. dopunjena je na kraju indeksom »a« ili »b« u skladu s njezinom konstrukcijski određenom brzinom:
(a) »a« za prikolice s najvećom konstrukcijski određenom brzinom manjom ili jednakom 40 km/h;
(b) »b« za prikolice s najvećom konstrukcijski određenom brzinom većom od 40 km/h;

(11) »kategorija R1« obuhvaća prikolice kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini ne prelazi 1500 kg;

(12) »kategorija R2« obuhvaća prikolice kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 1500 kg, ali nije veći od 3500 kg.

(13) »kategorija R3« obuhvaća prikolice kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 3500 kg, ali nije veći od 21.000 kg.

(14) »kategorija R4« obuhvaća prikolice kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 21.000 kg;

(15) »kategorija S« obuhvaća priključnu vučenu opremu.
Svaka kategorija priključne vučene opreme dopunjena je na kraju indeksom »a« ili »b« u skladu s njezinom konstrukcijski određenom brzinom:
(a) »a« za priključnu vučenu opremu s najvećom konstrukcijski određenom brzinom manjom ili jednakom 40 km/h;
(b) »b« za priključnu vučenu opremu s najvećom konstrukcijski određenom brzinom većom od 40 km/h;

(16) »kategorija S1« obuhvaća priključnu vučenu opremu kod koje zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini ne prelazi 3500 kg;

(17) »kategorija S2« obuhvaća priključnu vučenu opremu kod koje zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 3500 kg.

 

PRILOG II

PRILOG III

PRILOG IV

PRILOG V

IZJAVA O SUKLADNOSTI TRAKTORA – T/C/R/S kategorija
(prema Uredbi (EU) 167/2013)

Broj:____________

 

1.1. Marka vozila:____________________________________

1.2. Tip: ___________________________________________

1.2.1. varijanta: _____________________________________

1.2.2. izvedba: ______________________________________

1.2.3. Trgovački naziv: ________________________________

1.3. Kategorija/potkategorija/indeks brzine vozila: ___________

1.4. Naziv i adresa proizvođača vozila: ____________________

1.4.2. Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji): ___

1.5.1. Položaj propisane pločice proizvođača: _______________

1.5.2. Način pričvršćivanja pločice proizvođača: _____________

1.6.1. Mjesto identifikacijske oznake vozila: ________________

2.0. Identifikacijska oznaka vozila (VIN): __________________

2.1. Broj EU homologacije vozila: ________________________

 

Izjavljujem da je navedeni traktor u cijelosti sukladno
homologiranom tipu traktora za koji je Državni zavod za
mjeriteljstvo izdao Potvrdu o evidenciji tipa traktora

Broj:_________

 

Klasa:____________ Urbroj: ____________ od: _____________.

Izdavač izjave:_________________________________________

Mjesto i datum:________________________________________

M. P. Odgovorna osoba:

Prilog: tehnički podaci traktora

 

PRILOG VI

PRILOG VII

 

PRILOG VIII

A. POPIS PROPISA ZA UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI NOVIH TRAKTORA
ZA KOJE NIJE IZDANA EU HOMOLOGACIJA

NAZIV

TPV

Istovrijedni propisi

Kategorija traktora

EU

UN ECE

OECD

T1/C1

T2/C2

T3/C3

T5/C5

R

Najveća ukupna masa, reg. pločica, spremnik goriva, ispušni sustav, dodatni utezi(3)

301.00

74/151

-

-

-

-

-

-

-

301.01

82/890, 88/410, 97/54, 98/38, 2006/26

-

-

-

-

-

301.02

2009/63

X

X

X

X(1)

X

Zvučno upozorni uređaj

301.00

74/151

28

-

-

-

-

-

-

301.01

82/890, 88/410, 97/54, 98/38, 2006/26

-

-

-

-

-

301.02

2009/63

Y

Y

Y

Y(1)

-

Razina buke (vanjska)

301.00

74/151

51

-

-

-

-

-

-

301.01

82/890, 88/410, 97/54, 98/38, 2006/26

-

-

-

-

-

301.02

2009/63

X

X

X

X(1)

-

Najveća brzina, platforme za teret(3)

302.00

74/152, 82/890, 88/412, 97/54, 98/89

-

-

-

-

-

-

-

302.01

2009/60, 2010/62

Y

Y

Y

Y(1)

-

Retrovizori

303.00

74/346, 82/890, 97/54, 98/40

-

-

-

-

-

-

-

303.01

2009/59

X

X

X

X(1)

-

Vidno polje i brisači vjetrobranskog stakla

304.00

74/347, 97/54

79

-

-

-

-

-

-

304.01

2008/2

Y

Y

Y

Y(1)

-

Uređaj za upravljanje

305.00

75/321, 82/890, 88/411, 97/54, 98/39

-

-

-

-

-

-

-

305.01

2009/66

Y

Y

Y

Y(1)

-

Elektromagnetska kompatibilnost

306.00

75/322, 82/890, 97/54, 2000/2, 2001/3, 2006/96

10

-

X

X

X

X

-

306.01

2009/64

X

X

X

X

-

Uređaji za kočenje

307.00

76/432, 82/890, 96/63, 97/54

-

-

X

X

X

-

X

109.00

71/320, 74/132, 75/524,79/489, 85/647, 88/194, 91/422, 98/12, 2002/78, 2006/96

13

-

-

-

-

X

X

Sjedala za putnike(3)

308.00

76/763, 82/890, 97/54, 1999/86

-

-

X

-

X

X(1)

-

308.01

2010/52

X

-

X

X(1)

-

Razna buke (unutarnja)

309.00

77/311

-

Code

5

-

-

-

-

-

309.01

82/890, 96/627, 97/54, 2000/63, 2006/26

-

-

-

-

-

309.02

2009/76

X

X

X

X(1)

-

Zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS)

310.00

77/536, 87/354, 89/680, 1999/55, 2006/96

-

Code

3

-

-

-

-

-

310.01

2009/57

X

-

-

X(1)

-

Vozačko sjedalo

312.00

78/764, 82/890, 83/190, 88/465, 97/54, 1999/57, 2006/96

-

-

X

X

X

X(1)

-

Ugradba uređaja za osvjetljavanje

313.00

78/933

86

-

-

-

-

-

-

313.01

82/890, 97/54, 99/56, 2006/26

-

-

-

-

-

313.02

2009/61

Y

Y

Y

Y(1)

Y

120.00

76/756, 80/233, 82/244, 83/276, 84/8, 89/278, 91/663, 97/28, 2007/35, 2008/89

48

-

-

-

-

Y

Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju (2)

314.00

79/532, 82/890,

97/54

-

-

-

-

-

-

-

314.01

2009/68

X

X

X

X

X

Naprave za vuču i za vožnju unatrag

315.00

79/533, 82/890, 97/54, 1998/58

-

-

-

-

-

315.01

2009/58

Y

Y

Y

Y(1)

-

Zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS) (statičko ispitivanje)

316.00

79/622, 82/953, 87/354, 88/413, 1999/40, 2006/96

-

Code 4

X

-

-

X(1)

-

316.01

2009/75

X

-

-

X(1)

-

Radni prostor i pristup do vozačkog mjesta

317.00

80/720, 82/890, 88/414, 97/54

-

-

Y

-

Y

Y(1)

-

317.01

2010/22, 2010/62

Y

-

Y

Y(1)

-

Priključna vratila

318.00

86/297, 97/54

-

-

Y

Y

Y

Y(1)

-

318.01

2010/62

Stražnja zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS) (za uske traktore)

319.00

86/298, 89/682, 2000/19, 2005/67, 2006/96Code

7

-

X

-

-

-

319.01

2010/22

-

X

-

-

-

Ugradba naprava za upravljanje

320.00

86/415, 97/54

-

-

X

X

X

X(1)

-

320.01

2010/22

Prednja zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS) (za uske traktore)

321.00

87/402, 89/681, 2000/22, 2005/67, 2006/96

-

Code 6

-

X

-

-

-

321.01

2010/22

-

X

-

-

-

Dimenzije i vučne mase, regulator brzine, zaštita dijelova motora, vučna spojnica, spojnica za kočnicu na prikolici, propisane pločice

322.00

89/173, 97/54, 2000/1

-

-

-

-

-

-

-

322.01

2006/26, 2006/96

X

X

X

X(1)

X

322.02

2009/144, 2010/52, 2010/62

X

X

X

X(1)

X

Sigurnosna stakla(3)

322.00

89/173, 97/54, 2001/1

43

-

-

-

-

-

-

322.01

2006/26

X

X

X

-

-

322.02

2009/144, 2010/52, 2010/62

X

X

X

-

-

145.00

92/22, 2001/92

-

-

-

X

-

Emisija štetnih sastojaka

323.00

2000/25, 2005/13, 2006/96

2010/22, 2011/72

49

96

-

X

X

X

X

-

Sidrišta sigurnosnih pojasa

119.00

76/115, 81/575, 82/318, 90/629, 96/38, 2005/41

-

-

-

-

-

X

-

Sigurnosni pojasi

131.00

77/541, 81/576, 82/319, 87/354, 90/628, 96/36, 2000/3, 2005/40, 2006/96

-

-

-

-

-

X

-

Legenda:

X: moraju biti ispunjeni svi zahtjevi posebnog pravilnika TPV, a ispunjavanje zahtjeva dokazuje se certifikatom o EU/ECE homologaciji, a u slučaju sastavnih dijelova/zasebnih tehničkih jedinica homologacijskim oznakama.

Y: moraju biti ispunjeni bitni zahtjevi posebnog pravilnika TPV koji su vrijedili u trenutku prve registracije vozila. Ispunjavanje zahtjeva dokazuje se pregledom i inženjerskom ocjenom.

(1) = do donošenja posebnih propisa za traktore kategorije T5 mogu se prihvatiti i certifikati za traktore kategorije T1

(2) = prihvaćaju se i certifikati prema UN ECE pravilnicima: R1, R3, R4, R6, R7, R8, R19, R20, R23, R38, R98

(3) = nije obavezna ugradba – ako su ugrađena moraju biti homologirana

B. POPIS PROPISA ZA UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI RABLJENIH TRAKTORA

NAZIV

TPV

Istovrijedni propisi

Kategorija traktora

EU

UN ECE

OECD

T1/C1

T2/C2

T3/C3

T5/C5

R

Retrovizori

303.00

74/346, 82/890, 97/54, 98/40

-

-

Y

Y

Y

Y

-

303.01

2009/59

Y

Y

Y

Y

-

Zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS)

310.00

77/536, 87/354, 89/680, 1999/55, 2006/96

-

Code

3

X

-

-

X

-

310.01

2009/57

X

-

-

X

-

Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

314.00

79/532, 82/890,

97/54

-

-

X

X

X

X

X

314.01

2009/68

X

X

X

X

X

Zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS) (statičko ispitivanje)

316.00

79/622, 82/953, 87/354, 88/413, 1999/40, 2006/96

-

Code 4

X

-

-

X

-

316.01

2009/75

X

-

-

X

-

Stražnja zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS) (za uske traktore)

319.00

86/298, 89/682, 2000/19, 2005/67, 2006/96Code

7

-

X

-

-

-

-

2010/22

-

X

-

-

-

Prednja zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS) (za uske traktore)

321.00

87/402, 89/681, 2000/22, 2005/67, 2006/96

-

Code 6

-

X

-

-

-

-

2010/22

-

X

-

-

-

Vučna spojnica (1)

322.00

89/173, 97/54, 2001/1

55

-

X

X

X

X

-

322.01

2006/26

X

X

X

X

-

322.02

2009/144, 2010/52, 2010/62

X

X

X

X

-

Sigurnosna stakla(1)

322.00

89/173, 97/54, 2001/1

43

-

Y

Y

Y

Y

-

322.01

2006/26

Y

Y

Y

Y

-

322.02

2009/144, 2010/52, 2010/62

Y

Y

Y

Y

-

Legenda:

X: moraju biti ispunjeni zahtjevi posebnog pravilnika TPV, a ispunjavanje zahtjeva dokazuje se homologacijskim oznakama na sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama.

Y: moraju biti ispunjeni bitni zahtjevi posebnog pravilnika TPV koji su vrijedili u trenutku prve registracije vozila. Ispunjavanje zahtjeva dokazuje se pregledom i inženjerskom ocjenom.

(1) = nije obavezna ugradba – ako su ugrađena moraju biti homologirana

Kontakti