kategorije pretrage

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

HRVATSKI SABOR

 

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA
PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI

Proglašavam Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. siječnja 2010. godine.

 

Klasa: 011-01/10-01/02
Broj: 01-081-03-3247/2
Zagreb, 4. veljače 2010.

 

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON
O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE
I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i postupaka ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima te donošenje propisa kojima nadležni ministri i ravnatelji državnih upravnih organizacija (u daljnjemu tekstu: čelnici središnjih tijela državne uprave), na temelju ovoga Zakona, za pojedine proizvode, odnosno skupine proizvoda podrobnije uređuju najmanje jedan od sljedećih elemenata:

- tehničke zahtjeve koje moraju zadovoljiti proizvodi koji se stavljaju na tržište i/ili na raspolaganje,
- prava i obveze gospodarskih subjekata koji stavljaju proizvode na tržište i/ili na raspolaganje,
- postupke ocjene sukladnosti,
- prava i obveze tijela koja provode postupke ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s tehničkim zahtjevima (u daljnjem tekstu: tijela za ocjenjivanje sukladnosti),
- dokumente o sukladnosti: isprave o sukladnosti (izvještaj o ispitivanju, potvrdu - certifikat o sukladnosti ili izvještaj ili potvrdu o pregledu), izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda koji moraju biti dostupni nadležnim tijelima,
- način označivanja proizvoda.

(2) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na propisivanje tehničkih zahtjeva i provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti za proizvode koji su uređeni posebnim zakonima.

(3) Ovim se Zakonom uređuje i nadzor nad tržištem (u daljnjem tekstu: inspekcijski nadzor) te valjanost isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu.

 

Članak 2.

(1) Proizvod koji se stavlja na tržište i/ili na raspolaganje mora biti u skladu s odredbama važećih pravnih propisa koji se odnose na taj proizvod.

(2) Gospodarski subjekt koji stavlja proizvod na tržište i/ili na raspolaganje odgovoran je za sukladnost tih proizvoda sukladno člancima 6., 7., 8. i 9. ovoga Zakona.

(3) Gospodarski subjekti odgovorni su za točnost i cjelovitost podataka o svojim proizvodima te moraju osigurati da ti podaci budu u skladu s propisanim zahtjevima za taj proizvod.

 

Članak 3.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

- Proizvod označuje tvar, pripravak ili robu proizvedenu u procesu proizvodnje različitu od hrane za ljude, hrane za životinje, živih biljaka i životinja, proizvoda ljudskog podrijetla te biljnih i životinjskih proizvoda koji se odnose izravno na njihovo buduće razmnožavanje,
- Proizvođač je fizička ili pravna osoba koja projektira i/ili proizvodi proizvod, ili osoba koja se, obilježavanjem proizvoda svojim imenom ili znakom predstavlja kao proizvođač.
- Gospodarski subjekti su proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer,
- Proizvođač je svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod ili koja je oblikovala ili proizvela proizvod i stavlja na tržište proizvod pod svojim imenom ili trgovačkim znakom,
- Ovlašteni zastupnik je svaka fizička ili pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koju je proizvođač pisano ovlastio da određene zadaće, propisane kao obveze proizvođača, obavlja u njegovo ime, - Uvoznik je svaka fizička ili pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja proizvod uvozi i stavlja na tržište Republike Hrvatske,
- Distributer je svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnome lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja proizvod na raspolaganje na tržištu,
- Stavljanje na tržište je prvo stavljanje na raspolaganje proizvoda na tržištu Republike Hrvatske,
- Stavljanje na raspolaganje proizvoda na tržištu je svaka isporuka proizvoda za distribuiranje, potrošnju ili uporabu na tržištu Republike Hrvatske u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja,
-Tehnička specifikacija je dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje proizvod, proces ili usluga moraju ispuniti,
-Europska norma je norma dostupna javnosti koju je prihvatilo jedno od europskih normirnih tijela,
- Usklađena europska norma norma je europska norma koja je usvojena na osnovi zahtjeva Europske komisije i čija je referencijska oznaka objavljena u službenom glasilu Europske unije,
- Hrvatska norma je norma dostupna javnosti koju je prihvatilo hrvatsko nacionalno normirno tijelo,
- Akreditacija je potvrđivanje od strane nacionalnog akreditacijskog tijela da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti zadovoljava zahtjeve utvrđene usklađenim normama i, kad je to primjenjivo, neke druge dodatne zahtjeve, uključujući one utvrđene u odgovarajućim sektorskim programima za provedbu posebnih radnji na ocjenjivanju sukladnosti,
- Ocjenjivanje sukladnosti je postupak kojim se utvrđuje da su određeni zahtjevi koji se odnose na proizvod, proces, sustav, osobu ili tijelo ispunjeni,
- Oznaka sukladnosti proizvoda je oznaka kojom proizvođač označuje da je proizvod sukladan sa svim zahtjevima utvrđenim u propisima koji propisuju njezino stavljanje,
- Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti uključujući umjeravanje, ispitivanje, potvrđivanje i pregled,
- Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti na temelju rješenja o ovlaštenju koje donosi čelnik nadležnoga središnjeg tijela državne uprave koji je donio propis iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona,
- Prijavljeno tijelo je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je nadležno središnje tijelo državne uprave prijavilo Europskoj komisiji za obavljanje postupaka ocjenjivanja sukladnosti
- Povrat proizvoda je svaka mjera usmjerena na postizanje povratka opasnog proizvoda koji je već dostupan krajnjem korisniku,
- Povlačenje proizvoda je svaka mjera usmjerena na sprječavanje da proizvod u opskrbnom lancu bude dostupan na tržištu,
- Inspekcijski nadzor su radnje koje provode i mjere koje poduzimaju tijela državne uprave kako bi osigurala da proizvodi stavljeni na tržište ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odgovarajućem zakonodavstvu Republike Hrvatske,
- Nadležno inspekcijsko tijelo je tijelo državne uprave Republike Hrvatske odgovorno za provedbu inspekcijskog nadzora u Republici Hrvatskoj u skladu s nadležnostima koje proizlaze iz propisa o ustrojstvu i djelokrugu rada središnjih tijela državne uprave te drugih propisa koji određuju njihovu nadležnost,
- Tijelo za koordinaciju inspekcijskog nadzora je Povjerenstvo koje osniva Vlada Republike Hrvatske radi koordinacije inspekcijskih nadzora tehničkih zahtjeva za proizvode,
- Puštanje u promet označava postupak puštanja robe u slobodni promet sukladno carinskim propisima,
- Usklađeno zakonodavstvo Zajednice označuje svako zakonodavstvo Zajednice kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište,
- Zajednica označuje Europsku zajednicu.

 

II. PROPISIVANJE TEHNIČKIH ZAHTJEVA

 

Članak 4.

Propisima iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona propisuju se tehnički zahtjevi za proizvode s obzirom na njihovu sigurnost, zaštitu života i zdravlja ljudi, domaćih životinja i biljaka, te zaštitu okoliša i prirode i drugo što je odlučno za uređivanje područja na koje se propis odnosi.

 

Članak 5.

(1) Čelnici središnjih tijela državne uprave u skladu sa svojim nadležnostima i djelokrugom rada donose propise koji prenose usklađeno zakonodavstvo Zajednice, a kojima propisuju tehničke zahtjeve za proizvode ili skupine proizvoda (u daljnjem tekstu: proizvodi) te postupke ocjenjivanja sukladnosti uključujući, kad je to propisano, redovite i izvanredne preglede proizvoda u uporabi radi:

- sigurnosti,
- zaštite života i zdravlja ljudi, životinja i biljaka,
- zaštite okoliša i prirode,
- zaštite potrošača i drugih korisnika.

(2) Kod donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka uzimaju se u obzir međunarodna načela i preuzete obveze iz međunarodnih ugovora radi sprječavanja nepotrebnih zapreka u međunarodnoj trgovini.

(3) Propisom iz stavka 1. ovoga članka će se propisati da se pretpostavlja da je proizvod sukladan s bitnim zahtjevima važećih propisa ako je proizvod sukladan odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme.

(4) Popis hrvatskih normi iz stavka 3. ovoga članka objavljuje u »Narodnim novinama« središnje tijelo državne uprave nadležno za donošenje propisa iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona u suradnji s hrvatskim nacionalnim normirnim tijelom.

(5) U slučajevima kada smatra da norma iz stavka 3. ovoga članka ili njezin dio ne zadovoljava u potpunosti propisane bitne zahtjeve, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo uložit će Europskoj komisiji obrazloženi formalni prigovor na normu.

(6) Čelnik nadležnoga središnjeg tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka odmah će obavijestiti javnost o aktivnostima iz stavka 5. ovoga članka objavljivanjem obavijesti na svojim internetskim stranicama u skladu sa zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama.

 

III. OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

 

Obveze proizvođača
Članak 6.

(1) Kad stavlja svoj proizvod na tržište, proizvođač je obvezan osigurati da je njegov proizvod oblikovan i proizveden u skladu sa zahtjevima utvrđenim u propisima koji se odnose na taj proizvod.

(2) U slučaju kada propisi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona to zahtijevaju proizvođač je obvezan izraditi propisanu tehničku dokumentaciju i provesti ili osigurati provođenje primjenjivog postupka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda.

(3) Kad je postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka dokazana sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima, proizvođač je obvezan sastaviti izjavu o sukladnosti u skladu sa člankom 13. ovoga Zakona i staviti oznaku sukladnosti kada je to propisano u skladu sa člankom 14. ovoga Zakona.

(4) Proizvođač je obvezan čuvati tehničku dokumentaciju i izjavu o sukladnosti nakon što je proizvod stavio na tržište, u razdoblju navedenom u propisu iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Proizvođač je obvezan osigurati postupke u cilju održanja sukladnosti proizvodne serije. Moraju se na primjeren način uzeti u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama proizvoda te promjene u primijenjenim usklađenim normama ili tehničkim specifikacijama koje su navedene u izjavi o sukladnosti proizvoda.

(6) Proizvođač je obvezan, s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, a kako bi zaštitio zdravlje i sigurnost potrošača, provoditi ispitivanje uzoraka proizvoda koji se stavljaju na tržište, istraživati i, ako je to potrebno, voditi knjigu pritužbi o nesukladnim proizvodima i povlačenju proizvoda te o tome mora obavješćivati distributera.

(7) Proizvođač je obvezan osigurati da njegov proizvod nosi broj tipa, šarže ili serije ili koji drugi element koji omogućuje njihovu identifikaciju ili, kad to ne dopušta veličina ili narav proizvoda, da se traženi podaci navedu na ambalaži ili u dokumentima koji prate proizvod.

(8) Proizvođač je obvezan na proizvodu ili, kad to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod, navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu na kojoj je dostupan. Adresa mora označivati jedinstvenu točku na kojoj je proizvođač dostupan.

(9) U slučaju kada propis iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona koji se odnosi na proizvod to zahtijeva, proizvođač mora osigurati da proizvod bude praćen uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(10) Kad proizvođač smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod koji je stavio na tržište nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, treba bez odgode, poduzeti potrebne popravne radnje kako bi se taj proizvod uskladio ili povukao s tržišta ili spriječilo njegovo distribuiranje ukoliko je to prikladnije. Nadalje, kad proizvod predstavlja rizik proizvođač mora o tome bez odgode obavijestiti nadležna inspekcijska tijela navodeći podatke, posebno o nesukladnosti proizvoda i svim poduzetim popravnim radnjama.

(11) Proizvođač je obvezan na opravdan zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela osigurati tom tijelu sve podatke i dokumente neophodne za dokazivanje sukladnosti proizvoda na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Proizvođač mora na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela surađivati u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod koji je stavio na tržište.

Ovlašteni zastupnici
Članak 7.

(1) Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja ovlastiti fizičku ili pravnu osobu osnovanu u Republici Hrvatskoj za svog ovlaštenog zastupnika.

(2) Obveze iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona i sastavljanje tehničke dokumentacije ne može biti obveza ovlaštenog zastupnika.

(3) Ovlašteni zastupnik je obvezan provoditi zadaće koje su specificirane u ovlaštenju danom od strane proizvođača. Tim se ovlaštenjem mora omogućiti ovlaštenom zastupniku najmanje sljedeće:

- da drži izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju na raspolaganju nadležnim inspekcijskim tijelima u razdoblju koje je navedeno u propisu koji se odnosi na taj proizvod,
- da na opravdan zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela tom tijelu osigura sve podatke i dokumente neophodne za dokazivanje sukladnosti proizvoda,
- da surađuje s nadležnim inspekcijskim tijelom, na njihov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod obuhvaćen njihovim ovlaštenjem.

 

Obveze uvoznika
Članak 8.

(1) Uvoznik je obvezan na tržište Republike Hrvatske stavljati samo proizvod sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod.

(2) Prije stavljanja proizvoda na tržište uvoznik je obvezan osigurati da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti, sastavio tehničku dokumentaciju, da proizvod nosi propisanu oznaku sukladnosti ili druge oznake da je praćen propisanim dokumentima te da je zadovoljio zahtjeve utvrđene u članku 6. stavku 7. i 8. ovoga Zakona.

(3) Kad uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod ne smije staviti proizvod na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, kad proizvod predstavlja rizik, uvoznik je obvezan o tome obavijestiti proizvođača i nadležna inspekcijska tijela.

(4) Uvoznik je obvezan na proizvodu ili, kad to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod, navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu na kojoj je dostupan.

(5) U slučaju kada propisi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona to zahtijevaju uvoznik je obvezan osigurati da proizvod bude praćen uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(6) Uvoznik je obvezan dok je proizvod pod njegovom odgovornošću osigurati da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugroze sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima.

(7) Kad to smatra prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, uvoznik je obvezan, kako bi zaštitio zdravlje i sigurnost potrošača, provoditi ispitivanje uzoraka proizvoda koje namjerava staviti na tržište, istraživati i, po potrebi, voditi knjigu pritužbi o nesukladnim proizvodima i povlačenjima proizvoda te o tome obavješćivati distributere.

(8) Kad uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod koji je stavio na tržište nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, obvezan je odmah poduzeti potrebne popravne radnje kako bi se taj proizvod uskladio, ili povukao s tržišta ili spriječilo njegovo distribuiranje. Nadalje, kad proizvod predstavlja rizik, uvoznik je obvezan odmah o tome obavijestiti nadležno inspekcijsko tijelo dajući podatke posebno o nesukladnosti proizvoda i svim poduzetim popravnim radnjama.

(9) U slučaju kada propisi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona to zahtijevaju uvoznik je obvezan, za razdoblje koje je navedeno u propisu koji se primjenjuje na taj proizvod, čuvati kopiju izjave o sukladnosti radi stavljanja na raspolaganje nadležnim inspekcijskim tijelima te osigurati da tehnička dokumentacija bude raspoloživa nadležnim inspekcijskim tijelima na njihov zahtjev.

(10) Uvoznik je obvezan na opravdan zahtjev nadležnih inspekcijskih tijela osigurati tim tijelima sve podatke i dokumente neophodne za dokazivanje sukladnosti proizvoda na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te mora surađivati s nadležnim inspekcijskim tijelima na njihov zahtjev u svim radnjama koje poduzima kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod koji je stavio na tržište.

 

Obveze distributera
Članak 9.

(1) Kad stavlja proizvod na raspolaganje na tržištu, distributer mora djelovati s dužnom pažnjom u odnosu na propisane zahtjeve.

(2) Prije stavljanja proizvoda na raspolaganje na tržištu distributer mora provjeriti je li proizvod označen propisanom oznakom sukladnosti ili drugim oznakama, je li praćen propisanim dokumentima, uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te jesu li proizvođač i uvoznik zadovoljili zahtjeve iz članka 6. stavka 7. i 8. i članka 8. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Kad distributer smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, ne smije stavljati proizvod na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, kad proizvod predstavlja rizik, distributer mora o tome obavijestiti proizvođača ili uvoznika kao i nadležna inspekcijska tijela.

(4) Dok je proizvod pod njegovom odgovornošću distributer mora osigurati da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugroze sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima.

(5) Kad distributer smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod koji je stavio na raspolaganje na tržištu nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, mora odmah osigurati da se provedu potrebne popravne radnje kako bi se, ako je to prikladno, taj proizvod uskladio, povukao s tržišta ili spriječilo njegovo distribuiranje. Nadalje, kad proizvod predstavlja rizik distributer mora odmah o tome obavijestiti nadležna inspekcijska tijela pri tome dajući podatke posebno o nesukladnosti proizvoda i svim poduzetim popravnim radnjama. Ukoliko je proizvod stavljen na tržište zemalja članica Europske unije, dužan je na isti način obavijestiti nadležna inspekcijska tijela tih zemalja.

(6) Distributer mora na opravdan zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela osigurati sve podatke i dokumente neophodne za dokazivanje sukladnosti proizvoda te mora surađivati s nadležnim inspekcijskim tijelima, na njihov zahtjev, u svim radnjama koje poduzima kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod koji je stavio na raspolaganje na tržištu.

 

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere
Članak 10.

Ako uvoznik ili distributer stavlja proizvod na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom ili preinačuje proizvod koji je već stavljen na tržište na takav način da to može utjecati na sukladnost sa zahtjevima koji se primjenjuju na taj proizvod, smatrat će se proizvođačem te podliježe obvezama proizvođača u skladu sa člankom 6. ovoga Zakona.

 

Identifikacija gospodarskih subjekata
Članak 11.

Svaki gospodarski subjekt mora, u razdoblju koje je navedeno u propisu koji se primjenjuje na određeni proizvod, na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela, dati podatke o identitetu:

- svakoga gospodarskog subjekta koji mu je isporučio proizvod,
- svakoga gospodarskog subjekta kojem je isporučio proizvod.

 

IV. OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

 

Članak 12.

Propisom iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona propisuje se postupak ocjenjivanja sukladnosti za svaku skupinu proizvoda na koju se propis odnosi.

 

Članak 13.

(1) Proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost proizvoda davanjem izjave o sukladnosti. Izjava o sukladnosti mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili prevedena na hrvatski jezik i latinično pismo ako se proizvod stavlja na tržište Republike Hrvatske, odnosno prevedena na jezik ili jezike koje zahtijeva zemlja članica Europske unije u kojoj se proizvod stavlja na tržište ili na raspolaganje.

(2) U izjavi o sukladnosti mora se navesti da su ispunjeni tehnički zahtjevi utvrđeni u propisima koji se primjenjuju na određeni proizvod.

(3) Izjava o sukladnosti mora sadržavati elemente utvrđene u propisima iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona koji se primjenjuju na određeni proizvod.

 

Članak 14.

(1) U slučaju kada propisi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona zahtijevaju stavljanje oznake sukladnosti, na proizvode koji su sukladni sa svim propisima koji se primjenjuju na te proizvode, propisana oznaka sukladnosti mora se staviti prije nego što se proizvod stavi na tržište. Oznaka sukladnosti mora se staviti na proizvode za koje je propisima predviđeno njezino stavljanje, a ne smije se stavljati na druge proizvode. Ukoliko nije moguće zbog prirode proizvoda staviti oznaku sukladnosti na proizvod ili na njegovu natpisnu pločicu, propisana oznaka sukladnosti mora biti stavljena na ambalažu i popratne dokumente kada propis koji se primjenjuje na taj proizvod predviđa takve dokumente.

(2) Ministar nadležan za gospodarstvo pravilnikom propisuje oblik, sadržaj, izgled i način upotrebe oznake sukladnosti.

(3) Označivanjem proizvoda oznakom sukladnosti, odnosno osiguravanjem da proizvod bude označen oznakom sukladnosti, kada propis zahtijeva označivanje, proizvođač pokazuje da preuzima odgovornost za sukladnost proizvoda sa svim zahtjevima propisanim u propisima koji se primjenjuju na taj proizvod.

(4) Zabranjeno je stavljati na proizvode oznake, znakove ili natpise čiji bi sadržaj ili oblik mogao navesti treće strane da ih zamijene za oznaku sukladnosti. Dopušteno je stavljanje drugih oznaka na proizvod pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost oznake sukladnosti.

 

V. TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI I ZAHTJEVI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI

 

Članak 15.

(1) Propisima iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona se mogu propisati posebni zahtjevi koje moraju zadovoljiti tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

(2) Čelnici središnjih tijela državne uprave koji donose propise iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju načine ispunjavanja svih propisanih zahtjeva za tijela koja provode ocjenjivanje sukladnosti.

(3) Propisom iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona može se propisati postupak praćenja rada tijela za ocjenjivanje sukladnosti te mjere koje treba poduzeti u slučaju neispunjavanja propisanih zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i članka 16. ovoga Zakona.

Članak 16.

(1) Zahtjevi koje minimalno moraju zadovoljiti tijela za ocjenjivanje sukladnosti su:

- stručna osposobljenost osoblja u odgovarajućem području za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ovlašteno,
- potrebna oprema i prostor,
- neovisnost i nepristranost u postupku ocjenjivanja sukladnosti,
- čuvanje poslovne tajne,
- osiguranje od odgovornosti, osim ako njihovu odgovornost preuzima država.

(2) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može biti gospodarski subjekt za proizvode koje ocjenjuje niti može biti izravno uključeno u projektiranje, proizvodnju ili izradu, stavljanje na tržište i/ili na raspolaganje, instalaciju, korištenje ili održavanje tih proizvoda.

 

Članak 17.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti, koji su propisani propisima iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, samo na temelju rješenja o ovlaštenju koje donosi čelnik nadležnoga središnjeg tijela državne uprave koji je donio propis.

(2) Kada tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže svoju sukladnost sa zahtjevima utvrđenim u hrvatskim normama kojima su usvojene odgovarajuće usklađene europske norme, za njega se mora pretpostaviti da zadovoljava zahtjeve iz članka 15. stavka 1. i članka 16. ovoga Zakona. Potvrda o akreditaciji koju dodjeljuje nacionalno akreditacijsko tijelo smatra se dokazom sukladnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima utvrđenim u hrvatskim normama kojima su usvojene odgovarajuće europske norme.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka može se vremenski ograničiti ili vrijediti do ukidanja.

(4) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispunjavati za cjelokupno vrijeme trajanja ovlaštenja zahtjeve propisa iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona i zahtjeve iz članka 16. ovoga Zakona.

(5) Ako se utvrdi da je tijekom trajanja ovlaštenja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prestalo ispunjavati propisane zahtjeve, čelnik nadležnoga središnjeg tijela državne uprave koji je donio propis iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona donosi rješenje kojim se ovlaštenje ukida u dijelu u kojem je tijelo prestalo ispunjavati uvjete.

(6) Protiv rješenja iz stavka 1. i 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Čelnici nadležnih središnjih tijela državne uprave u skladu sa svojim nadležnostima izvještavaju Europsku komisiju i države članice Europske unije o tijelima za ocjenjivanje sukladnosti koja su ovlastili za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti i identifikacijskim brojevima koje im je dodijelila Europska komisija te o svakoj promjeni vezanoj za ovlaštenje i o tome obavještavaju središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo.

(8) Postupak izvještavanja iz stavka 7. ovoga članka kao i zahtjevi koji se odnose na tijela koja provode izvještavanje te zahtjevi koji se odnose na prijavljena tijela pravilnikom propisuje ministar nadležan za gospodarstvo.

 

Članak 18.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, ovlašteno za provedbu zadataka u smislu odredaba ovoga Zakona, provodi postupke ocjenjivanja sukladnosti na temelju zahtjeva proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

(2) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti i podnositelj zahtjeva uredit će ugovorom, sklopljenim u pisanom obliku, međusobna prava i obveze u vezi s provedbom postupaka ocjenjivanja sukladnosti.

 

VI. VALJANOST ISPRAVA O SUKLADNOSTI IZDANIH U INOZEMSTVU

 

Članak 19.

(1) U Republici Hrvatskoj vrijede isprave o sukladnosti izdane u inozemstvu ako su izdane u skladu s međunarodnim ugovorima koje je sklopila Republika Hrvatska.

(2) Nadležni čelnik središnjeg tijela državne uprave priznat će na zahtjev isprave o sukladnosti (izvještaj o ispitivanju, potvrdu - certifikat o sukladnosti te izvještaj ili potvrdu o pregledu) izdane u inozemstvu ako su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:

- da je propisano da za predmetni proizvod poslove ocjenjivanja sukladnosti vrši ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti,
- da u Republici Hrvatskoj ne postoji ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti,
- da su ocjenjivanje sukladnosti provela tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su zemlje članice Europske unije prijavile Europskoj komisiji, a čiji popis je objavljen u »Službenom glasilu Europske unije«.

(3) Evidenciju priznatih isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu i prijavljenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti čije su isprave priznate vode središnja tijela državne uprave nadležna za donošenje propisa iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona. Evidencija prijavljenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti čije su isprave priznate je javna knjiga koja se vodi, ažurira i objavljuje na internetskim stranicama nadležnih središnjih tijela državne uprave.

 

Članak 20.

Način i postupak razmjene informacija s drugim državama i međunarodnim organizacijama u području norma, tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

 

VII. INSPEKCIJSKI NADZOR

 

Članak 21.

(1) Provođenjem inspekcijskog nadzora osigurava se da proizvodi stavljeni na tržište i/ili na raspolaganje zadovoljavaju zahtjeve koji osiguravaju visoku razinu zaštite javnih interesa kao što su: zaštita zdravlja i sigurnosti općenito, zaštita zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, zaštita potrošača, zaštita okoliša i sigurnosti.

(2) Inspekcijski nadzor mora osigurati da se spriječi distribucija ili zabrani ili ograniči dostupnost na tržištu proizvoda koji su obuhvaćeni važećim propisima koji prenose usklađeno zakonodavstvo Zajednice, a koji bi, kad se upotrebljavaju u skladu s njihovom predviđenom svrhom ili u uvjetima koji se mogu razumno predvidjeti te kad su ispravno ugrađeni i kad se ispravno održavaju, mogli ugroziti zdravlje ili sigurnost korisnika ili na koji drugi način nisu u skladu s primjenjivim zahtjevima utvrđenim u važećim propisima koji prenose usklađeno zakonodavstvo Zajednice.

(3) Odredbe o inspekcijskom nadzoru se primjenjuju i na proizvode koji se sklapaju ili proizvode za vlastitu uporabu proizvođača, kad je to određeno posebnim zakonom ili drugim propisom.

(4) Odredbe o inspekcijskom nadzoru primjenjuju se ukoliko ne postoje posebne odredbe s istim ciljem u drugim važećim propisima koji prenose usklađeno zakonodavstvo Zajednice.

 

Članak 22.

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te propisa koji se primjenjuju na temelju članka 39. stavka 1. i 2. ovoga Zakona obavljaju inspektori u skladu s nadležnostima koje proizlaze iz propisa o ustrojstvu i djelokrugu rada središnjih tijela državne uprave te drugih propisa koji određuju njihovu nadležnost.

(2) Inspektori su dužni obavljati svoje dužnosti neovisno, pošteno i nepristrano te čuvati povjerljivost podataka kad je to potrebno kako bi zaštitili poslovne tajne ili sačuvali osobne podatke u skladu s propisima Republike Hrvatske.

 

Članak 23.

(1) Sve mjere koje se poduzimaju u provođenju inspekcijskog nadzora u skladu s važećim propisima koji prenose usklađeno zakonodavstvo Zajednice, a kojima se zabranjuje ili ograničava stavljanje proizvoda na tržište, sprječava distribuiranje proizvoda ili se proizvod povlači s tržišta, moraju biti razmjerne te moraju navoditi točne osnove na kojima se temelje.

(2) Gospodarski subjekt će se bez odgode pisano obavijestiti o svim poduzetim mjerama kao i o pravnim lijekovima koji mu stoje na raspolaganju te o rokovima za njihovo podnošenje.

(3) Prije poduzimanja mjera, gospodarskom subjektu omogućit će se izjašnjavanje u odgovarajućem roku ne kraćem od 10 dana, osim kada to nije moguće zbog hitnosti poduzimanja mjera radi zaštite zdravlja ili sigurnosti koja se odnosi na javne interese obuhvaćene odgovarajućim važećim propisima.

(4) Ako je poduzeta mjera, a da se gospodarskom subjektu nije omogućilo izjašnjavanje, mora mu se pružiti mogućnost izjašnjavanja čim je prije moguće.

(5) Sve mjere iz stavka 1. ovoga članka će se obustaviti ili izmijeniti nakon što gospodarski subjekt izvrši obveze.

 

Članak 24.

Inspekcijsko tijelo u okviru svoje nadležnosti:

- donosi, periodično ažurira te provodi sektorske programe inspekcijskog nadzora u sektorima u kojima je nadležno za provođenje nadzora nad tržištem,
- prati prigovore ili izvještaje o pitanjima koja se odnose na rizike koji nastaju u svezi s proizvodima,
- prati podatke o nesretnim slučajevima i oštećenjima zdravlja za koje se sumnja da su izazvani tim proizvodima,
- provjerava jesu li poduzete popravne radnje od strane gospodarskih subjekata,
- prati znanstvena i tehnička dostignuća koja se odnose na pitanje sigurnosti,
- redovito provjerava i procjenjuje funkcioniranje sustava inspekcijskog nadzora i njegove učinkovitosti te, po potrebi, revidira postojeće pristupe i organizacije inspekcijskog nadzora.

 

Članak 25.

(1) Čelnici nadležnih središnjih tijela državne uprave obavješćivat će javnost o inspekcijskim tijelima iz svoje nadležnosti na svojim internetskim stranicama u skladu sa zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama.

(2) Tijelo za koordinaciju inspekcijskog nadzora mora:

- obavijestiti Europsku komisiju o inspekcijskim tijelima i njihovu djelokrugu,
- obavješćivati o programima iz članka 24. ovoga Zakona Europsku komisiju i države članice Europske unije te ih stavljati na raspolaganje javnosti putem elektroničkih komunikacija i, kad je to prikladno, na drugi način,
- o rezultatima provjere i procjene funkcioniranja sustava inspekcijskog nadzora i njegove učinkovitosti obavješćivati Europsku komisiju barem jednom u četiri godine. Rezultati moraju biti dostupni javnosti preko elektroničkih komunikacija i, kad je to prikladno, na drugi način.

(3) Nadležna inspekcijska tijela Republike Hrvatske surađuju i razmjenjuju podatke s nadležnim inspekcijskim tijelima država članica Europske unije i Europskom komisijom, a koji se odnose na njihove programe nadzora nad tržištem i na sva pitanja koja se odnose na proizvode koji predstavljaju rizik.

(4) Nadležna inspekcijska tijela Republike Hrvatske pružaju pomoć tijelima za nadzor nad tržištem drugih država članica Europske unije u primjerenoj mjeri dostavljanjem podataka ili dokumentacije, provedbom odgovarajućih istraživanja ili nekom drugom prikladnom mjerom te sudjelovanjem u istraživanjima koje pokrenu druge države članice.

 

Članak 26.

(1) Tijelo za koordinaciju inspekcijskog nadzora mora dostaviti Europskoj komisiji podatke s kojima raspolaže o proizvodima koji predstavljaju rizik, posebno s obzirom na identifikaciju proizvoda, podrijetlo i opskrbni lanac proizvoda, identifikaciju rizika, rezultate ispitivanja koja se provode, prirodu i trajanje poduzetih mjera, poduzete dragovoljne mjere, stupanje u vezu s gospodarskim subjektima kojih se to tiče i opravdanje za djelovanja i nedjelovanja.

(2) Postupak obavješćivanja Europske komisije o proizvodima koji predstavljaju ozbiljan rizik za koji se zahtijeva brza intervencija, uključujući ozbiljni rizik čije posljedice nisu trenutačne, propisan je posebnim propisom.

 

Članak 27.

(1) Nadležno inspekcijsko tijelo učinit će dostupnim javnosti informacije kojima raspolaže o opasnostima koje se odnose na proizvod kako bi se smanjio rizik od ozljede ili druge štete.

(2) Inspekcijska tijela moraju čuvati povjerljivost podataka kad je to potrebno kako bi zaštitili poslovnu tajnu ili sačuvali tajnost osobnih podataka u skladu s važećim propisima, u odnosu na zahtjev da ti podatci budu što potpunije javno objavljeni radi zaštite interesa korisnika u Republici Hrvatskoj.

(3) Nadležno inspekcijsko tijelo i gospodarski subjekti moraju surađivati kako bi se spriječili ili smanjili rizici izazvani proizvodima koje su ti gospodarski subjekti stavili na tržište i/ili raspolaganje.

(4) Kad nadležno inspekcijsko tijelo odluči povući koji proizvod, ono mora o tome obavijestiti gospodarski subjekt kojeg se to tiče na adresi označenoj na dotičnom proizvodu, njegovoj ambalaži ili dokumentu koji prati taj proizvod.

 

Ovlasti inspektora
Članak 28.

(1) Pri obavljanju inspekcijskog nadzora inspektori imaju ovlasti zahtijevati od gospodarskih subjekata stavljanje na raspolaganje potrebne dokumentacije i podataka, ulaziti u pogone gospodarskih subjekata ukoliko je to potrebno i opravdano te uzimati potrebne uzorke proizvoda.

(2) Tijekom inspekcijskog nadzora inspektor provodi prikladne provjere značajki proizvoda u odgovarajućoj mjeri kroz provjeru propisanih dokumenata o sukladnosti iz članka 1. stavka 1. podstavka 5. ovoga Zakona te putem vizualne provjere i, kad je to prikladno, fizičkom i laboratorijskom provjerom na temelju odgovarajućih uzoraka uzimajući u obzir utvrđena načela ocjene rizika, prigovore i druge podatke.

(3) Kad gospodarski subjekti predoče izvještaje o ispitivanju ili potvrde - certifikate o sukladnosti koje izdaju ovlaštena tijela za ocjenjivanje sukladnosti, nadležno inspekcijsko tijelo će uzeti u obzir takve izvještaje ili potvrde - certifikate.

(4) Ukoliko se u inspekcijskom nadzoru osnovano sumnja da proizvod ne ispunjava propisane tehničke zahtjeve, iako su provedeni postupci ocjenjivanja sukladnosti, inspektor će uzeti odgovarajuće uzorke proizvoda i dati ih na ispitivanje stručnoj ustanovi, koja nije bila uključena u ispitivanje i ocjenjivanje sukladnosti istog proizvoda prije stavljanja na tržište i/ili u uporabu.

(5) Kada inspektor tijekom inspekcijskog nadzora provjere značajki proizvoda osnovano sumnja da bi proizvod mogao biti opasan za život i zdravlje ljudi, potrošača i drugih korisnika, odnosno radi zašite drugih javnih interesa iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona, rješenjem će privremeno zabraniti, u razdoblju potrebnom za različite preglede, provjere i procjene sigurnosti, isporuku, ponudu isporuke, oglašavanje ili izlaganje proizvoda.

(6) Ako se nakon vizualne i fizičke provjere značajki proizvoda, odnosno nakon provedenog postupka ispitivanja utvrdi da proizvod ne ispunjava propisane tehničke zahtjeve, inspektor će donijeti rješenje kojim će gospodarskom subjektu zabraniti stavljanje na tržište, ograničiti stavljanje na tržište, zabraniti distribuciju i/ili uporabu, narediti povlačenje, odnosno povrat proizvoda s tržišta i/ili iz uporabe. Ukoliko je utvrđeno da se radi o proizvodu koji predstavlja rizik za život i zdravlje ljudi, potrošača i drugih korisnika, odnosno radi zašite drugih javnih interesa iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona, inspektor će narediti i uništenje proizvoda u odgovarajućim uvjetima ili ih na drugi način učiniti neuporabljivim te će o tome obavijestiti javnost.

(7) Ukoliko se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da proizvodi sukladni s tehničkim zahtjevima, a koji se upotrebljavaju u skladu s njihovom predviđenom svrhom ili u uvjetima koji su predviđeni za uporabu proizvoda i kad se ispravno održavaju, predstavljaju ozbiljan rizik, mogu ugroziti zdravlje i sigurnost korisnika, inspektor će rješenjem zabraniti stavljanje na tržište, ograničiti stavljanje na tržište, zabraniti distribuciju i/ili uporabu, narediti povlačenje, odnosno povrat proizvoda s tržišta i/ili iz uporabe navodeći pri tome razloge za poduzete mjere te će o tome obavijestiti javnost.

(8) Odluka o tome predstavlja li proizvod ozbiljan rizik mora se temeljiti na odgovarajućoj ocjeni rizika koja uzima u obzir stupanj opasnosti i vjerojatnost njegove pojave. Mogućnost postizanja visokih razina sigurnosti ili postojanje drugih proizvoda koji predstavljaju manji stupanj rizika ne smije biti temelj za pretpostavku da proizvod predstavlja ozbiljan rizik.

(9) Inspektor će narediti gospodarskom subjektu otklanjanje nepravilnosti i odrediti primjereni rok u kojem nepravilnosti treba otkloniti ako utvrdi da je proizvod koji je stavio na tržište i/ili raspolaganje na tržištu (proizvod s formalnim nedostatkom):

- bez propisanih oznaka ili nepropisno označen,
- bez isprava o sukladnosti (izvještaja o ispitivanju, potvrde - certifikata o sukladnosti, izvještaja ili potvrde o pregledu) i izjave o sukladnosti ili je izjava o sukladnosti nepotpuna,
- bez ili nepotpune tehničke dokumentacije ili tehnička dokumentacija nije dostupna,
- bez propisanih uputa i podataka o sigurnosti proizvoda ili ako propisane upute i podaci o sigurnosti ne prate proizvod,
- bez obavijesti o proizvodu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(10) Ukoliko gospodarski subjekt ne otkloni nepravilnosti u određenom roku iz stavka 9. ovoga članka, inspektor će donijeti rješenje kojim će zabraniti stavljanje na tržište, distribuciju i/ili uporabu proizvoda s formalnim nedostacima.

(11) U nadzoru nad provođenjem propisa iz članka 39. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, nadležni inspektor će rješenjem narediti otklanjanje nadzorom utvrđenih nepravilnosti odnosno nedostataka i odrediti primjereni rok u kojem se nepravilnosti, odnosno nedostaci trebaju otkloniti.

(12) Kad inspektori poduzimaju mjere iz ovoga članka, moraju postupati tako da provode te mjere na način razmjeran ozbiljnosti rizika i vodeći računa o načelu opreznosti, odnosno tako da poduzeta mjera bude primjerena naravi prijeteće opasnosti ili rizika.

(13) Žalba izjavljena protiv rješenja inspektora iz stavka 6., 7. i 10. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

 

Troškovi inspekcijskog postupka
Članak 29.

Troškove inspekcijskog postupka (troškovi ispitivanja i provjere sukladnosti proizvoda i troškove prijevoza u vezi s inspekcijskim nadzorom) snosi gospodarski subjekt koji je na tržište i/ili na raspolaganje stavio proizvod koji nije sukladan s tehničkim zahtjevima.

 

Međunarodna suradnja
Članak 30.

Inspekcijska tijela mogu surađivati s nadležnim tijelima trećih zemalja u području razmjene podataka, tehničke potpore, promicanja i olakšavanja pristupa europskim sustavima te promicanju aktivnosti koje se odnose na ocjenjivanje sukladnosti, inspekcijski nadzor i akreditaciju.

 

Provjera proizvoda pri uvozu radi stavljanja na tržište
Članak 31.

(1) Prije odobravanja puštanja proizvoda u slobodan promet carinska služba, odnosno nadležna carinarnica je ovlaštena provoditi odgovarajuće provjere značajki robe, odnosno proizvoda unesenih u carinsko područje Republike Hrvatske, sukladno načelima određenim člankom 28. ovoga Zakona.

(2) Carinarnica će privremeno zastati s daljnjom provedbom zahtijevanoga carinskog postupka puštanja proizvoda u slobodan promet ako pri provedbi provjera navedenih u stavku 1. ovoga članka utvrdi:

- da proizvod ima značajke koje navode na sumnju da bi ispravno ugrađen, održavan i upotrebljavan predstavljao ozbiljan rizik za zdravlje, sigurnost, okoliš i prirodu ili neki drugi javni interes naveden u članku 21. stavku 1. ovoga Zakona,
- da proizvod ne prati pisana ili elektronička dokumentacija koju zahtijevaju propisi koji se odnose na taj proizvod,
- da proizvod nije označen sukladno odredbama važećih propisa,
- da je oznaka sukladnosti na proizvodu postavljena na pogrešan ili obmanjujući način.

(3) Carinarnica je dužna bez odgađanja pisano obavijestiti nadležno inspekcijsko tijelo o privremenom zastajanju s daljnjom provedbom zahtijevanog carinskog postupka puštanja proizvoda u slobodan promet.

(4) U slučaju da se privremeno zastajanje s daljnjom provedbom zahtijevanog carinskog postupka odnosi na lako pokvarljive proizvode, carinarnica će, sukladno mogućnostima, dopustiti skladištenje proizvoda ili smještaj vozila koja se upotrebljavaju za prijevoz u skladu sa nužnim zahtjevima za očuvanje takvih proizvoda.

(5) Kad gospodarski subjekti predoče izvještaje o ispitivanju ili potvrde - certifikate o sukladnosti koje izdaju akreditirana tijela za ocjenjivanje sukladnosti, carinska služba će uzeti u obzir takve izvještaje ili potvrde - certifikate.

(6) Odredba članka 25. stavka 3. i 4. ovoga Zakona primjenjuje se na carinsku službu ne dovodeći u pitanje primjenu propisa koji uređuju specifične sustave suradnje između carinskih službi.

 

Članak 32.

(1) Carinarnica će odobriti puštanje u slobodan promet proizvoda glede kojih je privremeno zastala s daljnjom provedbom zahtijevanog carinskog postupka u smislu članka 31. stavka 2. i 3. ovoga Zakona ako u roku od tri radna dana od dana zastajanja s daljnjom provedbom zahtijevanog carinskog postupka ne zaprimi pisanu službenu obavijest o poduzetom postupku od strane nadležnog inspekcijskog tijela te ako su ispunjeni ostali uvjeti propisani za stavljanje odnosnog proizvoda u zahtijevani carinski postupak.

(2) Carinarnica će odobriti puštanje u slobodan promet proizvoda iz članka 31. stavka 2. i 3. ovoga Zakona ako nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da proizvod ne predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost ili da nije u suprotnosti s odredbama važećih propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, ako su ispunjeni ostali uvjeti propisani za stavljanje odnosnog proizvoda u zahtijevani carinski postupak.

 

Članak 33.

(1) Nadležno inspekcijsko tijelo će poduzeti mjere da se zabrani stavljanje na tržište proizvoda ako utvrdi da proizvod predstavlja ozbiljan rizik te će zahtijevati da nadležna carinarnica ovjerom na trgovački račun i na svaku drugu relevantnu dokumentaciju koja prati proizvod ili, kad se obrada podataka obavlja elektronički, u odnosni sustav obrade podataka, unese sljedeću napomenu: »Opasan proizvod - nije odobreno puštanje robe u slobodan promet - Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti«.

(2) Nadležno inspekcijsko tijelo će poduzeti odgovarajuće mjere koje mogu, ako je to potrebno, uključivati zabranu stavljanja proizvoda na tržište ako utvrdi da proizvodi ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve. Nadležno inspekcijsko tijelo koje zabrani stavljanje proizvoda na tržište zahtijevat će od nadležne carinarnice da ne odobri puštanje istoga u slobodan promet te da ovjerom na trgovački račun i na svaku drugu relevantnu dokumentaciju koja prati proizvod ili, kad se obrada podataka obavlja elektronički, u odnosni sustav obrade podataka, unese sljedeću napomenu: »Proizvod nije sukladan - nije odobreno puštanje robe u slobodan promet - Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti«.

(3) Ako se proizvod iz stavka 1. ili 2. ovoga članka kasnije deklarira za carinski postupak različit od puštanja u slobodan promet i ako se nadležna inspekcijska tijela ne protive, napomene u smislu odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka se pod istim uvjetima ovjerom unose u dokumente koji se podnose u vezi s tim postupkom.

(4) Ako to smatraju potrebnim i razmjernim, nadležna inspekcijska tijela mogu narediti uništavanje ili na drugi način učiniti neupotrebljivim proizvode koji predstavljaju ozbiljan rizik.

(5) Ako u ostavljenom roku uvoznik ne postupi sukladno naredbi iz stavka 4. ovoga članka, nadležno inspekcijsko tijelo može poduzeti sve potrebne mjere, uključujući donošenje rješenja o oduzimanju proizvoda radi uništenja koje organizira i provodi nadležno inspekcijsko tijelo na trošak uvoznika. Troškove uništenja uvoznik je dužan podmiriti u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o provedenom uništenju, a u protivnom će se troškovi naplatiti prisilnim putem. Ovrhu provodi Porezna uprava nadležna prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta uvoznika prema propisima za prisilnu naplatu poreznog duga.

(6) Nadležna inspekcijska tijela obavještavaju carinsku službu o kategorijama proizvoda za koje je utvrđen ozbiljan rizik nesukladnosti u smislu odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka te o poduzetim radnjama i donesenim rješenjima u smislu odredbi ovoga članka.

 

Članak 34.

Odredbe članka 31., 32. i 33. ovoga Zakona primjenjuju se na sve proizvode obuhvaćene propisima Republike Hrvatske ukoliko ti propisi ne sadržavaju posebne odredbe koje se odnose na organizaciju graničnog nadzora.

 

VIII. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 35.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ne provodi propise iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona,
- ne provodi propise iz članka 39. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,
- stavi proizvod na tržište i/ili na raspolaganje protivno članku 2. ovoga Zakona,
- stavi proizvod na tržište protivno članku 6. i 8. ovoga Zakona,
- ne postupi u skladu sa člankom 7. stavkom 3. ovoga Zakona,
- stavi proizvod na raspolaganje protivno članku 9. ovoga Zakona,
- u suprotnosti sa člankom 14. stavkom 1. ovoga Zakona ne stavi propisanu oznaku sukladnosti,
- u suprotnosti sa člankom 14. stavkom 4. ovoga Zakona označi proizvode oznakama koje su slične oznakama sukladnosti do te mjere da bi mogli stvoriti zabunu na tržištu ili obmanuti potrošače,
- u suprotnosti sa člankom 15. ovoga Zakona obavlja poslove tijela za ocjenjivanje sukladnosti u postupcima ocjenjivanja sukladnosti,
- u suprotnosti sa člankom 6. stavkom 11., člankom 8. stavkom 10., člankom 9. stavkom 6. ovoga Zakona, nadležnom inspekcijom tijelu ne osigura sve potrebne podatke i dokumente neophodne za dokazivanje sukladnosti proizvoda na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu odnosno ne surađuje s inspekcijskim tijelom kako bi se uklonili ili izbjegli rizici koje predstavlja proizvod koji su stavili na tržište i/ili raspolaganje na tržištu,
- u suprotnosti sa člankom 11. ovoga Zakona, nadležnom inspekcijskom tijelu ne dostavi podatke o identifikaciji gospodarskih subjekata,
- u suprotnosti sa člankom 28. stavkom 1. ovoga Zakona, nadležnom inspektoru uskrati uzimanje potrebnih uzoraka proizvoda za laboratorijsku provjeru,
- u suprotnosti sa člankom 28. stavkom 5., 6., 8., 9. i 10. ovoga Zakona ne postupa u skladu s izvršnim odlukama nadležnih inspekcijskih tijela,
- ne postupi sukladno članku 33. stavku 4. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka koje je počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili samostalne djelatnost kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1.000,00 do 500.000,00 kuna.

 

Članak 36.

Nadležni inspektor neće podnositi optužni prijedlog ili donositi prekršajni nalog za prekršaje iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona, a koji se odnose na proizvod s formalnim nedostatkom:

- bez propisanih oznaka ili nepropisno označen,
- bez isprava o sukladnosti (izvještaja o ispitivanju, potvrde - certifikata o sukladnosti, izvještaja ili potvrde o pregledu), i izjave o sukladnosti ili je izjava o sukladnosti nepotpuna,
- bez ili nepotpune tehničke dokumentacije ili tehnička dokumentacija nije dostupna,
- bez propisanih uputa i podataka o sigurnosti proizvoda ili ako propisane upute i podaci o sigurnosti ne prate proizvod,
- bez obavijesti o proizvodu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu,
ako gospodarski subjekt tijekom nadzora ili najkasnije u roku od deset dana od dana provedenoga inspekcijskog nadzora otkloni inspekcijskim nalazom utvrđene nepravilnosti i za koje je inspektor utvrdio da ih je gospodarski subjekt počinio prvi put.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 37.

Do dana stupanja na snagu zakona kojim će se urediti područje homologacije vozila propise iz tog područja donosi ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

 

Članak 38.

Prekršajni postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 39.

(1) Do stupanja na snagu propisa koji se donose na temelju ovoga Zakona i dalje se primjenjuju propisi koji su doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96.).

(2) Postupke ocjenjivanja sukladnosti proizvoda koji su određeni preuzetim propisima iz stavka 1. ovoga članka mogu provoditi pravne osobe registrirane za odgovarajuću djelatnost i/ili ovlaštene od strane nadležnog čelnika središnjeg tijela državne uprave sukladno njegovu djelokrugu ako za te postupke nema pravnih osoba ovlaštenih na temelju ovoga Zakona, odnosno drugih zakona.

(3) Za stavljanje izvan snage propisa koji su doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96.) nadležni su čelnici središnjih tijela državne uprave sukladno njihovom djelokrugu rada.

(4) Čelnici središnjih tijela državne uprave stavit će izvan snage sve propise koji su doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96.), do dana prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji, izuzev propisa koji nisu predmet usklađivanja s usklađenim zakonodavstvom Zajednice.

 

Članak 40.

Do stupanja na snagu propisa koji se donose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se propisi doneseni na temelju Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine« br. 158/03. i 79/07.).

 

Članak 41.

Ministar nadležan za gospodarstvo donijet će pravilnik iz članka 17. stavka 8. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 42.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, br. 158/03. i 79/07.).

 

Članak 43.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji odredbe članka 19. stavka 2. i 3. ovoga Zakona prestaju važiti.

 

Članak 44.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA) za proizvode obuhvaćene sporazumom, ukoliko ta činjenica nastupi ranije:

- u svim odredbama ovoga Zakona riječi: »Izjava o sukladnosti«, zamjenjuje se riječima: »EZ izjava o sukladnosti«, a riječi: »na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu«, zamjenjuju se riječima: »na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na jeziku koji mogu lako razumjeti potrošači i drugi korisnici«,
- u članku 3. stavku 1. podstavku 5., 6., 7. i 8., članku 7. stavku 1., članku 8. stavku 1. i članku 27. stavku 2. ovoga Zakona riječi: »Republika Hrvatska« zamjenjuju se rječju: »Zajednica«.

 

Članak 45.

(1) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA) napomena, ukoliko ta činjenica nastupi ranije, iz članka 33. stavka 1. ovoga Zakona »Opasan proizvod - nije odobreno puštanje robe u slobodan promet - Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti« zamijenit će se napomenom »Opasan proizvod - nije odobreno puštanje robe u slobodan promet - Uredba (EZ) br. 765/2008«.

(2) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA) napomena, ukoliko ta činjenica nastupi ranije, iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona »Proizvod nije sukladan - nije odobreno puštanje robe u slobodan promet - Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti« zamijenit će se napomenom »Proizvod nije sukladan - nije odobreno puštanje robe u slobodan promet - Uredba (EZ) br. 765/2008«.

 

Članak 46.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članka 5. stavka 5. i 6., članka 17. stavka 7., članka 25. stavka 2., 3. i 4., članka 26. i članka 31. stavka 5. i 6. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, ili danom stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA) za proizvode obuhvaćene tim sporazumom, ukoliko ta činjenica nastupi ranije.

Klasa: 383-01/09-01/02
Zagreb, 29. siječnja 2010.

 

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

Kontakti