I/7, broj: 1395-1/97

Zagreb, 19/11/1997


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

- S V I M A -

PREDMET: "Zelenija i sigurnija" vozila

Temeljem rezolucije ECMT-a (European Conference of Ministers of transport - Europske konferencije ministara prometa) broj: [ CEMT/CM(97)20/Final] od 27. listopada 1997. godine, o multilateralnim kvotama za "zelenija i sigurnija vozila" u međunarodnom cestovnom prometu, počevši od 01. siječnja 1998. godine potrebno je izdavati novu vrstu potvrde kojom će se dokazivati pripadnost vozila kategoriji "zelenijih i sigurnijih vozila".

Da podsjetimo, multilateralna kvota predstavlja broj licencija (dozvola) za međunarodni cestovni prijevoz koji se na razini Europske konferencija ministara prometa dodjeljuje svakoj zemlji članici ECMT-a za svaku godinu. Svaka država članica ECMT-a teži godišnjem povećanju multilateralne kvote, a to je moguće postići samo uvođenjem u promet tehnički sigurnijih i ekološki prihvatljivijih vozila. ECMT je uz osnovnu "konvencionalnu" kvotu (za "obična" vozila) uveo mehanizam zamjene ove kvote za kvotu "zelenih" vozila i dodatno za kvotu "zelenijih i sigurnijih vozila". Svaka država članica ECMT-a ima pravo na povećanje multilateralne kvote (koja se dodjeljuje na osnovi broja "konvencionalnih" vozila) ako će u međunarodnom prometu sudjelovati sa "zelenim" ili "zelenijim i sigurnijim" vozilima i to na sljedeći način:

  • "konvencionalna" vozila - svaka dobivena kvota vrijedi samo uz jedno "konvencionalno" vozilo, odnosno:

 

"konvencionalna" vozila : multilateralna kvota = 1 : 1

 

 

  • "zelena" vozila - svaka dobivena dozvola iz kvote vrijedi uz dva "zelena" vozila, odnosno:

 

"zelena" vozila : multilateralna kvota = 2 : 1

 

 

  • "zelena i sigurnija" vozila - svaka dobivena dozvla iz kvote vrijedi uz četiri "zelena i sigurnija" vozila, odnosno:

"zelena i sigurnija" vozila : multilateralna kvota = 4 : 1

Za "Konvencionalna" vozila nema posebnih tehničkih zahtjeva.

Kategorija "zelenih" vozila podrazumijeva da je u vozilo ugrađen motor koji zadovoljava zahtjeve pravilnika ECE R 48.02 točka A ili smjernice 91/542/EEC točka A, (zahtjevi ovih dokumenata poznatiji su pod uobičajenim nazivom EURO I) i buka vozila mora zadovoljavati zahtjeve pravilnika ECE R 51.02 ili smjernice 92/97/EEC. Zadovoljavanje navedena dva zahtjeva potvrđuje proizvođač vozila ili njegov predstavnik u zemlji gdje je vozilo registrirano, na posebnom obrascu nazvanom Annex I, propisanom od strane ECMT-a (Prilog 1). Obrazac se izdaje samo za motorna vozila, samo jednom i nije ga potrebno godišnje zanavljati. Obrasci za "zelena" vozila koji se razlikuju od Priloga 1, od 01. siječnja 1998. godine više ne vrijede pa ih je potrebno zamijeniti novim. Na osnovi odluke Ministarstva pomorstva, prometa i veza u Hrvatskoj se priznaju samo obrasci Annex I koji su izdani od predstavnika proizvođača vozila u Hrvatskoj i koji na sebi nose oznaku HR.

Kategorija "zelenijih i sigurnijih" vozila podrazumijeva da je u vozilo ugrađen motor koji zadovoljava zahtjeve pravilnika ECE R 48.02 točka B ili smjernice 91/542/EEC točka B, (zahtjevi ovih dokumenata poznatiji su pod uobičajenim nazivom EURO II), i buka vozila zadovoljava zahtjeve pravilnika ECE R 51.02 ili smjernice 92/97/EEC. Zadovoljavanje navedena dva zahtjeva potvrđuje proizvođač vozila ili njegov predstavnik u zemlji gdje je vozilo registrirano, na posebnom obrascu nazvanom Annex I, propisanom od strane ECMT-a (Prilog 2). Obrazac se izdaje za motorna vozila, samo jednom i nije ga potrebno godišnje zanavljati. Obrasci za "zelenija i sigurnija" vozila koji se razlikuju od Priloga 2, od 01. siječnja 1998. godine više ne vrijede pa ih je potrebno zamijeniti novim.

Međutim, kategorija "zelenijih i sigurnijih" vozila podrazumijeva i dodatni pregled vozila kako bi se utvrdilo postojanje minimalnih tehničkih i sigurnosnih zahtjeva za ovu kategoriju vozila. Ovaj pregled vrijedi 12 mjeseci i potrebno ga je stalno zanavljati. Pregled se zahtijeva za nova vozila kao i za vozila koja su već u uporabi a obavlja se posebno za motorna vozila a posebno za priključna vozila. Zadovoljavanje mimimalnih tehničkih i sigurnosnih zahtjeva potvrđuje se na posebnom obrascu nazvanom Annex II, propisanom od strane ECMT-a (Prilog 3). Obrazac može popuniti proizvođač vozila ili njegov ovlašteni predstavnik u zemlji gdje je vozilo registrirano (samo za nova vozila) ili stručna organizacija ovlaštena od strane Ministarstva prometa u zemlji gdje je vozilo registrirano.

Vozilo koje posjeduje oba obrasca (Annex I i Annex II, odnosno obrasci iz Priloga 2 i Priloga 3) može dokazati da pripada kategoriji "zelenijih i sigurnijih" vozila.

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza je temeljem dopisa klasa: 340-02/97-11/19 urbroj: 530-04-97-10, od 15. prosinca 1997. godine, ovlastilo Centar za vozila Hrvatske za obavljanje provjere mimimalnih tehničkih i sigurnosnih uvjeta za "zelenija i sigurnija" vozila putem ovlaštenih stanica za tehnički pregled vozila koje obavljaju ispitivanje vozila (ukupno 17 stanica) koje obavljaju ispitivanje vozila, temeljem kojeg Centar za vozila Hrvatske izdaje ovjereni obrazac Annex II propisan od strane ECMT-a.

Kako je riječ o specijalističkom pregledu relativno malog broja vozila (pretpostavlja se da u Hrvatskoj ima približno 150 "zelenijih i sigurnijih" vozila), zahtjevano je da ovo ispitivanje obavljaju samo stanice za redovne tehničke preglede koje obavljaju snimanje vozila za potrebe ispitivanja (Prilog 4). Ove stanice će, sukladno postupku ispitivanja vozila, obavljati samo pregled vozila a izdavanje ovjerenog obrasca Anexx II obavljat će se u Centru za vozila Hrvatske.

Stanice ovlaštene za ispitivanje vozila koje će obavljati pregled "zelenijih i sigurnijih" vozila ovaj posao će obavljati u skladu s posebnim stručnim uputama pripremljenim u Centru za vozila Hrvatske a koje se dostavljaju samo stanicama koje će obavljati ovaj posao (Prilog 5).

Posao ispitivanja vozila prema odredbama Pravilnika o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza (N.n. 30/92, 46/92, 82/92, 9/93, 7/94 i 57/94) kojeg prema Stručnoj uputi Centra za vozila Hrvatske broj: 15/95 iz siječnja 1995. godine, obavljaju sve stanice za redovni tehnički pregled vozila, ne treba miješati s ovim ispitivanjem. Ispitivanje za dobivanje međunarodne licence i dalje se obavlja prema Stručnoj uputi 15/95 u svim stanicama za redovni tehnički pregled vozila odnosno, u određenim slučajevima, vozila je potrebno uputiti u stanice koje obavljaju snimanje vozila za potrebe ispitivanja (ako je teretni automobil stariji od 10 godina ili ako je autobus stariji od 8 godina).

U skoroj budućnosti očekuje se izmjena i usklađenje ovih nacionalnih propisa s europskim zahtjevima o čemu će stanice za tehnički pregled vozila biti posebno obaviještene.

Sa štovanjem,

 

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

 

Prilozi

Prilog 1 - Obrazac Annex I propisan od ECMT-a kojim se potvrđuje kategorija "zelenog" vozila - svima
Prilog 2
- Obrazac Annex I propisan od ECMT-a kojim se djelomično potvrđuje kategorija "zelenijeg i sigurnijeg" vozila - svima
Prilog 3
- Obrazac Annex II propisan od ECMT-a kojim se djelomično potvrđuje kategorija "zelenijeg i sigurnijeg" vozila - svima
Prilog 4
- Popis stanica za redovne tehničke preglede koje će obavljati pregled "zelenijih i sigurnijih" vozila - svima
Prilog 5
- Stručne upute za obavljanje pregleda "zelenijih i sigurnijih" vozila u skladu s rezolucijom ECMT-a - stanicama iz Priloga 4

KONTAKTI