kategorije pretrage

I/7, broj: 1243-1/99

Zagreb, 10/06/1999


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Primjena naredbe o homologaciji vozila s obzirom na Ograničenje brzine i ugradnju uređaja za ograničenje brzine

Kao što je poznato, u postupku provjere homologacijske podobnosti određenih kategorija vozila, postojanje ili naknadnu ugradnju ograničivača brzine (na novim vozilima) potrebno je zahtijevati nakon 01. travnja 1999. godine. Rabljena vozila će podlijegati navedenim homologacijskim zahtjevima nakon 01. listopada 1999.

Treba naglasiti da od 01. siječnja 1999. godine, postojanje ograničivača brzine za vozila koja se prvi put registriraju, za vozila koja sudjeluju u međunarodnom prijevozu i ADR vozila, ako su određenih tehničkih karakteristika, zahtijeva i Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. Na ovom mjestu se neće ponavljati ovi zahtjevi koji su poznati a navedeni su u okružnicama Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 2145-1/98 od 09.12.1998. i I/7, broj:146-1/99 od 27.01.1999. godine.

Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo je svojim dopisom klasa: 383-02/99-10/30; urbroj: 558-04/7-99-3 od 21. veljače 1999. godine zadužio Centar za vozila Hrvatske da sastavi popis laboratorija koji mogu kontrolirati i naknadno ugrađivati ograničivače brzine sukladno Naredbi o homologaciji vozila s obzirom na ograničenje njihove najveće brzine i ugradnju uređaja za ograničenje brzine homologiranog tipa te uređaja za ograničenje brzine (N.n 17/99). Naputak Državnog zavoda kao i Narodne novine dostavljaju se u privitku.

Dakle, pri provjeri homologacijske podobnosti s obzirom na ograničivač brzine nadzornici su se dužni pomoću potvrde proizvođača uvjeriti je li navedeno vozilo homologirano s obzirom na ECE R 89.00 (ili EEC/92/94). Međutim, uz ovaj administrativni pregled potvrde proizvođača nadzornici su se provjerom stanja na vozilu dužni uvjeriti u postojanje sljedećeg:

  • postojanje i pričvršćenje ograničivača brzine na pumpi visokog tlaka - ako je to moguće (na vozilima novije konstrukcije kod kojih je visokotlačna pumpa elektronski nadzirana ili na vozilima kod kojih je ugrađena upravljačka elektronika ASR uređaja uobičajeno je da se elementi ograničivača brzine integriraju u ove sklopove te ih nije moguće vizualno prepoznati kao odvojene dijelove na motoru);

  • postojanje jasno istaknute hrvatske naljepnice postavljene u neposrednoj blizini vozača a najčešće na vjetrobran, s natpisom: "U VOZILO JE UGRAĐEN OGRANIČIVAČ BRZINE" i s podacima o proizvođaču, oznaci tog uređaja i namještenoj brzini. Izgled hrvatske naljepnice nije propisan, ali kako je propisan njen sadržaj u privitku se daje njen preporučeni izgled (privitak 5);

  • kod naknadno ugrađenog ograničivača ili ako je na vozilu ograničivač bio postavljen pa je izvršena kontrola njegove podešenosti, ovlašteni laboratorij (privitak 3) dužan je izdati certifikat o naknadnoj ugradnji ili podešenosti ograničivača brzine i postaviti odgovarajuću hrvatsku naljepnicu.

Treba posebno naglasiti da prema zahtjevima Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, izdavanje certifikata i lijepljenje hrvatske naljepnice kao dokaza o ispravno ugrađenom i podešenom ograničivaču brzine, može izdavati i postavljati samo mjeriteljski laboratorij za ovjeravanje tahografa a kojeg je proizvođač određene marke ograničivača osposobio za ugradnju i ispitivanje ograničivača (privitak 3).

Osposobljeni servisi za pojedine marke vozila ili za pojedine ograničivače (privitak 4) mogu izvršiti samo ugradnju ili programsko namještanje ograničivača, ali nakon toga vozilo se mora uputiti u neki mjeriteljski laboratorij za tahografe (privitak 3) gdje će biti izvršeno ispitivanje podešenosti. Ovo stoga što ograničivač nije mjerni instrument već samo izvršni uređaj koji informaciju o brzini vozila dobiva od mjernog instrumenta - tahografa.

U praksi su mogući sljedeći problematični slučajevi:

  1. Vozilo je prema potvrdi proizvođača opremljeno ograničivačem brzine a isti se može ili ne može jasno raspoznati na vozilu. Vozilo je opremljeno hrvatskom naljepnicom. U navedenom slučaju homologacijske zahtjeve uz ograničivač brzine treba smatrati zadovoljenim.

  2. Vozilo je prema potvrdi proizvođača opremljeno ograničivačem brzine a isti se može ili ne može jasno raspoznati na vozilu. Međutim, vozilo nije opremljeno hrvatskom naljepnicom. U tom slučaju vozilo je potrebno uputiti u odgovarajući ovlašteni laboratorij (popis laboratorija u privitku 3) koji će izvršiti namještanje (kontrolu namještenosti) ograničivača na propisanu brzinu i lijepljenje odgovarajuće hrvatske naljepnice.

    Za pojedine marke vozila ovlašteni laboratoriji nisu u mogućnosti izvršiti namještanje ovakvih ograničivača brzine jer je riječ o uređajima koji su integrirani u sklopu elektronike visokotlačne pumpe ili pripadajuće ASR elektronike pa je takva vozila potrebno uputiti u osposobljeni servis (popis trenutno osposobljenih servisa dan je u privitku 4) gdje će se vozilu programirati elektronika ograničivača. Nakon toga vozilo još jednom mora otići u bilo koji ovlašteni laboratorij iz privitka 3 gdje će biti izvršena kontrola podešenosti ograničivača i postavljanje hrvatske naljepnice s brzinom na koju je ograničivač podešen.
    Po povratku iz ovlaštenog laboratorija treba, osim postojanja hrvatske naljepnice, zahtijevati na uvid i potvrdu o ugradnji/ispitivanju ograničivača brzine. Ovim postupkom zadovoljava se uvjet iz točke 3. podtočke a) Naredbe o homologaciji vozila ... (N.n. 17/99).

  3. ako se pojavi novo vozilo koje u potvrdi proizvođača nema navedeno da ima ugrađen ograničivač brzine (za pretpostaviti je da se u tom slučaju na vozilu ograničivač fizički ne može prepoznati niti postoji hrvatska naljepnica), vozilo je potrebno uputiti u odgovarajući laboratorij (privitak 3) gdje će biti izvršena ugradnja ograničivača, podešavanje, lijepljenje hrvatske naljepnice i izdavanje potvrde o ugradnji ograničivača brzine. Ovim postupkom zadovoljava se uvjet iz točke 3. podtočke b) Naredbe o homologaciji vozila ... (N.n. 17/99).

Na kraju treba istaknuti da za sada u Republici Hrvatskoj ne postoji obveza periodične kontrole ispravno podešenog ograničivača brzine. To znači da se jednom ugrađen, podešen i propisno označen ograničivač (naljepnica i certifikat) može smatrati ispravnim sve do prve neispravnosti odnosno servisnog zahvata na dijelovima ograničivača, nakon čega ovlašteni laboratorij opet mora provjeriti ispravnu podešenost istog.

 

Sa štovanjem,

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

Privitak 1
Dopis DZNM kojim se zahtijeva provedba Naputka za rad ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku homologacije tipa vozila i u postupku homologacije pojedinačnog vozila, a u svezi primjene naredbe o homologaciji vozila s obzirom na ograničenje njihove najveće brzine i ugradnju uređaja za ograničenje brzine homologiranog tipa te uređaja za ograničenje brzine. Privitak 2
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na ograničenje njihove najveće brzine i ugradnju uređaja za ograničenje brzine homologiranog tipa te uređaja za ograničenje brzine (N.n. 141/98). Privitak 3
Popis osposobljenih laboratorija ovlaštenih od strane proizvođača određene marke ograničivača brzine za ugradnju i ispitivanje određenih uređaja a koji su istodobno ovlašteni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje tahografa. Privitak 4
Popis osposobljenih servisa koji su u mogućnosti izvršiti namještanje tvornički ugrađenog ograničivača na pojedine marke vozila ili marke ograničivača. Privitak 5
Preporučeni izgled hrvatske naljepnice kojom se obilježavaju vozila opremljena ograničivačem brzine.

Privitak 3

POPIS OD PROIZVOĐAČA OGRANIČIVAČA BRZINE OVLAŠTENIH SERVISA ZA NAKNADNU UGRADNJU I ISPITIVANJE OGRANIČIVAČA BRZINE A KOJI SU UJEDNO OVLAŠTENI I KAO MJERITELJSKI LABORATORIJ ZA OVJERAVANJE TAHOGRAFA

Oznaka
žiga

Naziv tvrtke

Adresa

Telefon

1.

HR 01

Tahograf Radnička c. 204 A, Zagreb 01/2407466

2.

HR 03

Urar Preluk bb, Opatija 051/621237

3.

HR 05

Autotrans Barčićeva 17, Rijeka 051/213824

4.

HR 06

PIK Vrbovec Zagrebačka 148, Vrbovec 01/894529

5.

HR 07

Tahograf Put murvice bb, Zadar 023/314792

6.

HR 12

Tahoservis Jančić Zagrebačka 8, Savski Marof 01/797294

7.

R 13

Cent-Commerce Čvrsnička 37, Osijek 031/165159

8.

HR 14

Baotić Maksimirska 282, Zagreb 01/258255

9.

HR 16

Čazmatrans M.Novačića 10, Čazma 043/277250

10.

HR 18

Taho ST Matoševa 8, Split 021/243225

11.

HR 23

Hellenbach M. Gubca bb, Zabok 049/226841

12.

HR 25

Atlas Brsalje 17, Dubrovnik 020/442860

13.

HR 26

KTF-Tahotrans S. Kukeca 19, Koprivnica 048/622198

14.

HR 35

Brioni 43. Istarske divizije bb, Pula 052/535153

15.

HR 40

Autoservisni centar Koprivnička 2, Varaždin 042/231500

16.

HR 44

Preciz Stjepana Radića 66, Metković 020/683384

17.

HR 45

Servis tahografa Čakovečka 72, Nedelišće 040/895005

18.

       

 

 

Stanje: 19. travnja 1999.

Privitak 4

POPIS OD PROIZVOĐAČA VOZILA ILI OD PROIZVOĐAČA OGRANIČIVAČA OVLAŠTENIH SERVISA ZA PODEŠAVANJE TVORNIČKI POSTAVLJENOG OGRANIČIVAČA BRZINE NA POJEDINIM MARKAMA VOZILA

Red.br.

Naziv tvrtke

Marka vozila ili ograničivača za koju je moguće izvršiti podešavanje

Adresa

Telefon

1.

TM vozila VOLVO Kovinska 1-2, Zagreb 01/3498400

2.

MAN importer Hrvatska MAN Radnička cesta 182, Zagreb 01/6167501

3.

Automehanika IVECO Kovinska 1-2, Zagreb 01/3498333

4.

VEDAUTO IVECO Slavonska avenija bb, Zagreb 01/2008999

5.

Euroline MERCEDES V. Škorpika bb, Zagreb 01/3496402

6.

BBS BOSCH Fallerovo šetalište 16, Zagreb 01/3655745

7.

Tahograf VDO KIENZLE Radnička c. 204 A, Zagreb 01/2407466

8.

Tahograf WABCO Radnička c. 204 A, Zagreb 01/2407466

Stanje: 19. travnja 1999.

NAPOMENA:

Ovdje navedene tvrtke mogu izvršiti podešavanje ili ugradnju ograničivača za pojedine marke vozila ili marke ograničivača ali nakon toga vozilo mora pristupiti provjeri podešenosti ograničivača u jednom od ovlaštenih laboratorija (prilog 3) gdje će mu, nakon provjere, biti zalijepljena hrvatska naljepnica i izdan certifikat o ugradnji/podešavanju ograničivača.

Privitak 5

PREPORUČENI IZGLED HRVATSKE NALJEPNICE KOJOM SE OBILJEŽAVAJU VOZILA OPREMLJENA OGRANIČIVAČEM BRZINE:

Kontakti