kategorije pretrage

I/7, broj: 810-1/99

Zagreb, 21/04/1999


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Utiskivanje broja šasije na vozilo- uputa o postupanju

U privitku vam dostavljamo uputu Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-42-14962/1-95 od 14. travnja 1999. godine o naknadnom utiskivanju broja šasije na vozilima.

Kao što je u uputi navedeno nalog za naknadno otiskivanje broja šasije na vozilo mogu naložiti samo a) Carinska uprava Republike Hrvatske; b) Carinarnica i c) Policijska uprava i Policijska postaja.

Suprotno dosadašnjoj praksi, stanice za tehnički pregled ne mogu same određivati brojeve šasije za lake prikolice nastale samogradnjom. Pri snimanju lake prikolice nastale samogradnjom, vlasnika vozila potrebno je uputiti u nadležnu policijsku upravu ili postaju gdje će mu biti dodijeljen broj šasije. Također, suprotno dosadašnjoj praksi, nalog za naknadno utiskivanje broja šasije za vozila s krivotvorenim identifikacijskim brojevima, a koja Hrvatski autoklub prodaje putem javne prodaje, ne može više izdati HAK već nadležna carinarnica.

Naknadno utisnut broj šasije uvijek mora imati 17 znakova. Struktura naknadno utisnute oznake jasno je defininirana u obrascu 1 upute MUP-a. Organ koji izdaje nalog za naknadno utiskivanje broja šasije određuje znakove od petog do sedamnaestog mjesta u naknadno utisnutom broju šasije dok prva četiri znaka uvijek predstavljaju šifru stanice (zaštitni znak STP) koja utiskuje broj šasije. To znači da će npr. na vozilu biti utisnuti sljedeći znakovi:

H001 93000K1999A PP

U prometne dokumente (knjižicu vozila i prometnu dozvolu) se novoutisnuti broj šasije upisuje na sljedeći način:

H00193000K1999APP

Prilikom utiskivanja novih znakova, mjesto utiskivanja treba strugačem očistiti od boje do zdravog (nekorodiranog) sjaja i jednoličnim udarcima utisnuti nove oznake na vozilo. Pri tome je poželjno da novi brojevi budu postavljeni pokraj starih ali kako je to tehnološki ponekad teško izvedivo (zbog duljine oznake od 17 znakova vrlo često nedostaje prostora ili zbog nemogućnosti podmetanja nekog čvrstog i teškog predmeta pod mjesto na kom se udaraju novi znakovi) nove brojeve šasije moguće je postaviti na bilo koje drugo mjesto na vozilu gdje se uobičajeno može pronaći VIN oznaka vozila. Pri tome je bolje izabrati ravne ili blago konveksne (ispupčene) površine na kojima će se jasno ocrtavati utisnuti znak po svojoj cijeloj visini i širini. Konkavne (udubljene) površine treba izbjegavati kao i površine koje bi se mogle udubiti uslijed udaraca pri utiskivanju znakova. O novom mjestu na kom je postavljen novoutisnuti broj šasije svakako treba upoznati vlasnika vozila i savjetovati ga da novoutisnute oznake zaštiti tankim slojem boje.

Stanica za tehnički pregled vozila, bez obzira tko izda nalog za naknadno utiskivanje broja šasije dužna je vlasniku vozila izdati potvrdu o naknadnom utiskivanju broja šasije. U privitku vam dostavljamo preporučeni tekst potvrde koja se izdaje u tri primjerka. Najbolje ju je štampati na uobičajenim samokopirajućim obrascima formata A5 koji se koriste za ispis računa u STP. Nakon utiskivanja broja šasije vlasniku vozila predaju se dva primjerka potvrde: original (kojeg će vlasnik priložiti pri prvoj registraciji uz ostale dokumente o vozilu) i jednu kopiju. Drugu kopiju potvrde, u svojoj arhivi zadržava STP koja je obavila naknadno utiskivanje broja šasije.

Kako ne bi bilo zabune, vrijedi istaknuti da će se nadzornici i nadalje sretati s ručno utisnutim brojevima šasije ili ručno utisnutim VIN oznakama koje dodjeljuju druga tijela a ne samo ovdje navedena. Npr. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo dodjeljuje VIN oznake za proizvođače vozila u Republici Hrvatskoj (uglavnom je riječ o priključnim vozilima) ili Centar za vozila Hrvatske dodjeljuje (utiskuje) brojeve šasije za vozila koja se registriraju i sudjeluju u prometu temeljem tipnog atesta.

Pripadajući zaštitni znak stanice za tehnički pregled vozila sa četiri oznake (H001) naknadno ćemo Vam dostaviti nakon što ih izradimo. Do tada za ukucavanje zaštitnog znaka stanice koristite slovo H i odgovarajuće brojeve prema uputstvu.

Sa štovanjem,

 

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

 

PRIVITAK 1

PREDMET: UTISKIVANJE BROJA ŠASIJE NA VOZILU - uputa o postupanju

U svezi s upitima pojedinih policijskih uprava glede problematike oko naknadnog utiskivanja broja šasije na vozilima, a temeljem odredbe članka 17. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila ("Narodne novine", broj 9/93 i 69/96) daje se slijedeća uputa o postupanju:

1. Utiskivanje novih identifikacijskih brojeva šasije vozila svojim pojedinačnim aktom STANICI ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA MOGU NALOŽITI:

a) Carinska uprava Republike Hrvatske
b) Carinarnica
c) Policijska uprava i policijska postaja

2. Carinska uprava će svojim aktom naložiti utiskivanje novih brojeva šasije u slučaju kada vozilo na kojemu su krivotvoreni identifikacijski brojevi dodjeljuje na uporabu državnim tijelima.

3. Carinarnica će svojim aktom naložiti utiskivanje novih brojeva šasije u slučaju kada vozilo na kojemu su krivotvoreni identifikacijski brojevi ustupa HAK-u poradi javne prodaje vozila.

4. Policijska uprava ili postaja će svojim aktom naložiti utiskivanje novih brojeva šasije kada su na vozilu originalni identifikacijski brojevi krivotvoreni u slučajevima:

a) Kada vlasniku vraća pronađeno vozilo koje je bilo ukradeno
b) Kada vlasniku vraća privremeno oduzeto vozilo za koje je pravomoćnom presudom općinskog suda u Republici Hrvatskoj utvrđeno pravo vlasništva, a za kojim vozilom nije raspisana potraga u zemlji i inozemstvu.
c) Na zahtjev vlasnika u slučaju kada na vozilu nema utisnut broj šasije kao i u slučaju kada je dio vozila na kojemu su utisnuti originalni identifikacijski brojevi oštećen ili dotrajao. Provjeru vjerodostojnosti navoda iz zahtjeva stranke na pismeni zahtjev referenta za registraciju vozila, obavit će krim. tehničar, koji će o tome sačiniti pismeno izvješće.

5. Organ koji izdaje nalog za naknadno utiskivanje broja šasije na vozilu određuje slovne i numeričke znakove (skupina 2 do 6 iz obrasca 1. priloga ove upute), a stanica za tehnički pregled vozila koja utiskuje broj šasije ispred tako određenih slovnih i numeričkih znakova utiskuje svoju oznaku šifre stanice.

Skupina slovnih i numeričkih znakova koja je utisnuta na karoseriji vozila mora biti identično upisana u prometnu dozvolu i knjižicu vozila.

6. O izdanim nalozima za utiskivanje novog broja šasije vozila Carinska uprava, carinarnica, policijska uprava i policijska postaja vodi posebnu evidenciju.

7. Novi identifikacijski broj šasije vozila koji se utiskuje sastoji se od 17 znakova.

8. Značenje pojedinih slovnih i numeričkih oznaka novog broja šasije vozila prikazan je na obrascu 1. i isti je sastavni dio ovih uputa.

9. Stanica za tehnički pregled vozila dužna je nakon provedenog utiskivanja novog broja šasije izdati potvrdu vlasniku vozila o utisnutom broju. Potvrda se izdaje u tri primjerka od kojih se izvornik čuva u dosjeu vozila, a jedan primjerak zadržava STP koja je izvršila utiskivanje broja šasije.

 

OBRAZAC 1

Struktura novoutisnutog broja šasije vozila

 
H001 93000 K1 999 A PP
 
1 2 3 4 5 6

Naznačena skupina slovnih i numeričkih znakova označavaju:

1.

"H001" -

zaštitni znak STP - slovne i numeričke oznake zaštitnog znaka STP-ea mogu biti u rasponu od H001 do H109 koliko u Republici Hrvatskoj ima stanica za tehnički pregled vozila.

2.

"93000" -

šifra nadležnog tijela koje je izdalo nalog za utiskivanje broja i to:

a) U nalogu za utiskivanje novo broja šasije PU/PP mor anavesti svoju brojčanu oznaku iz jedinstvene nomenklature koje se koristi za rad na informacijskom sustavu, s tim da se ne navodi prva brojka 3. (npr. PU zagrebačka ima oznaku 393000, a u nalogu treba navesti broj: 93000).

b) ako nalog daje Carinska uprava - Središnji ured pod skupinom 2. ispisat će se brojke 1102.

c) ako nalog daju carinarnice pod skupinom 2 ispisat će brojke i to:

Carinarnica Zagreb - 41009
Carinarnica Koprivnica - 42005
Carinarnica Osijek - 43001
Carinarnica Pula - 44008
Carinarnica Rijeka - 45004
Carinarnica Split - 51004
Carinarnica Dubrovnik - 52000
Carinarnica Šibenik - 53007
Carinarnica Zadar - 54003
Carinarnica Ploče - 55000

3.

"K1" -

kontrolni broj 1

4.

"999" -

redni broj kontrolnika za jednu godinu i isti se kreće u rasponu od 001 do 999.

5.

"A" -

godina u kojoj je izvršeno utiskivanje novog broja i to:

A-1999, B-2000, C-2001, D-2002, E-2003, F-2004,
G-2005, H-2006, J-2007, K-2008, L-2009, M-2010,
N-2011, P-2012, R-2013, S-2014, T-2015, V-2016,
W-2017, X-2018, Y-2019      

6.

"PP" -

oznaka "Podaci prepravljeni".

Numeričke i slovne oznake moraju biti utisnute u jednom nizu, a na način:
H00193000K1999APP

 

PRIVITAK 2

POTVRDA O NAKNADNOM UTISKIVANJU BROJA ŠASIJE NA VOZILO

>

 

Kontakti