kategorije pretrage

I/7, broj: 1594-1/2008

Zagreb, 13/06/2008


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Novine Zakona o sigurnosti prometa na cestama bitne za svakodnevni rad stanica za tehnički pregled vozila

U Narodnim novinama broj 67/2008 od 09. lipnja 2008. godine objavljen je tekst Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Zakon stupa na snagu 8-mog dana od dana objave u Narodnim novinama, tj. 17. lipnja 2008. godine.

Centar za vozila Hrvatske će sukladno svojoj dosadašnjoj praksi svakom zaposleniku svih STP-a naknadno dostaviti tekst Zakona otisnutog i pripremljenog za uvezivanje u Zbirku propisa, a ovom prilikom samo želimo naglasiti izmjene u odnosu na stari Zakon koje će odmah ili nakon donošenja odgovarajućih podzakonskih akata direktno utjecati na rad nadzornika i referenata u njihovom svakodnevnom obavljanju poslova.

Također, novi Zakon će od dana stupanja na snagu biti dostupan na internet stranicama CVH-a.

1. Definiran je pojam "oldtimera" (starodobnog vozila)

U članku 2., stavku 1., točki 29 definiran je pojam "oldtimera" koji glasi: "oldtimer (starodobno vozilo) je motorno vozilo proizvedeno prije trideset i više godina, koje je radi njegovanja povijesnih naslijeđa i tehničke kulture sačuvano ili ponovo sastavljeno u izvornom obliku i koje se ne koristi u svakodnevnom prometu, a koje je po posebnom propisu, koji donosi ministar nadležan za poslove prometa u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove i ravnateljem državnog zavoda za mjeriteljstvo, razvrstano u kategoriju starodobnih vozila".

Dakle, za punu primjenu ove definicije treba sačekati objavljivanje navedenih podzakonskih akata temeljem kojih će se vršiti klasifikacija i razvrstavanje ovih vozila. Vrlo vjerojatno će se nakon toga pojam "oldtimer" upisivati u dokumente vozila o ćemo će STP-i biti posebno obaviješteni. Također, "oldtimeri" će biti označeni posebnom vrstom registracijskih pločica (članak 243.) koja tek treba biti propisana.

2. Definiran je pojam "pčelarskog vozila"

U članku 2., stavku 1., točki 31 definiran je pojam "pčelarskog vozila" koji glasi: "pčelarsko vozilo je motorno ili priključno vozilo namijenjeno i konstrukcijski prilagođeno isključivo za prijevoz pčelinjih zajednica (košnica) te se na njemu ne smije prevoziti nikakav drugi teret".

Dakle, počevši od datuma primjene ovog Zakona, pod pčelarskim vozilima se više ne smiju označavati teretna ili priključna vozila bilo kojeg oblika nadogradnje već samo ona kojima je nadogradnja izvedena tako da služi isključivo i samo za prijevoz košnica. To znači da razni tegljači, sandučari, furgoni, otvorena vozila i slično, čiji su vlasnici, temeljem potvrde pripadnosti Pčelarskom savezu Hrvatske ili potvrde pčelarskog udruženja u kome pčelar djeluje, do sada u prometnim dokumentima imali vozilo označeno da služi za pčelarske potrebe, gube pravo da se njihovo vozilo i nadalje označi kao da služi za pčelarske potrebe, osim ako nadogradnja samog vozila nije namijenjena isključivo za prijevoz košnica. Samim time takva vozila gube pravo i na smanjeni iznos plaćanja godišnje naknade za uporabu cesta (cestarine).

Svim vozilima koja više ne smiju biti označena da im je osnovna namjena za pčelarske potrebe, treba kod prvog sljedećeg dolaska u STP u informatičkoj bazi izvršiti promjenu namjene vozila te istu dopisati u napomenu prometnih dokumenata ili izdati potpuno nove dokumente.

Sve dosadašnje upute Centra za vozila Hrvatske o označavanju vozila za prijevoz pčela (I/7, broj: 1027-1/2004 od 02. travnja 2004. godine i I/7, broj: 144-1/97 od 19. veljače 1997. godine), prestaju vrijediti.

3. Točnije je definiran pojam "radnog vozila"

U članku 2., stavku 1., točki 32 nanovo je definiran pojam "radnog vozila" koji glasi: "radno vozilo je bilo koji teretni automobil ili priključno vozilo na koje su ugrađeni uređaji ili oprema za obavljanje radova na način da se na vozilu ne može prevoziti nikakav drugi teret".

Ispravljena je dosadašnja definicija kojom je bilo rečeno da je radno vozilo ono vozilo kojemu je masa izjednačena s najvećom dopuštenom masom. Obzirom da je to bilo tehnički nemoguće (tada niti vozač ne bi mogao sjesti u takvo vozilo) napisana je nova definicija radnog vozila kojom se radno vozilo definira oblikom nadogradnje, a ne izjednačivanjem mase i najveće dopuštene mase vozila. Obzirom da su se stanice za tehnički pregled zbog praktičnih razloga i do sada ponašale sukladno novoj definiciji, u praksi se ništa neće promijeniti. Naravno, i nadalje ovakvim vozilima treba upisivati njihovu masu i njihovu najveću dopuštenu masu koje se međusobno moraju razlikovati.

4. Točnije je definiran pojam "osobnog automobila"

U članku 2., stavku 1., točki 43 nanovo je definiran pojam "osobnog automobila" koji glasi: "osobni automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje, osim sjedala za vozača, ima najviše osam sjedala".

Iz dosadašnje definicije izbačeno je ograničenje da osobni automobili ne smiju imati preostalu nosivost tereta veću od 250 kg. Definicija je time izjednačena s europskom definicijom osobnog automobila tj. vozila kategorije M1. Na ovaj način više nema obveze da se pojedini veliki osobni automobili čija je preostala nosivost bila preko 250 kg moraju označavati kao "kombinirani automobili".

5. Izbrisan je pojam "kombinirani automobil"

Iz članka 2. potpuno je izbrisana definicija "kombiniranog automobila". Dakle, pri bilo kojoj radnji nad nekim vozilom ova vrsta vozila se više ne smije upotrebljavati. Svim vozilima koja su do sada označena kao vrsta vozila "M1 – kombinirani automobil", od dana primjene ovog Zakona prilikom bilo koje prijave tehničkog pregleda, registracije vozila ili bilo koje druge radnje, u informatičkom programu treba izvršiti promjenu ovog podatka u "M1 - osobni automobil", te isti dopisati u napomenu prometnih dokumenata ili izdati potpuno nove dokumente.

Prometne dokumente (prometnu i knjižicu) do daljnjeg nije potrebno mijenjati (osim ako to vlasnik ne želi) već će isti biti zamijenjeni prilikom pune popunjenosti svih rubrika prometne dozvole ili prilikom prve sljedeće promjene vlasništva nad vozilom.

Istovremeno, informatički program više neće omogućavati upotrebu vrste vozila "M1 - kombinirani automobil".

Ovom promjenom prestaje vrijediti "Stručna uputa o tehničkim karakteristikama teretnog, kombiniranog i osobnog automobila" broj 600-1/1996 od 01. srpnja 1996. godine u dijelu koji govori o razlikama između osobnog i kombiniranog automobila.

6. Definiran je pojam "kamperskog vozila"

U članku 2., stavku 1., točki 52 definiran je pojam "kamperskog vozila" koji glasi: "kampersko vozilo je motorno ili priključno vozilo posebne namjene, konstruirano tako da su u njemu postavljene stvari koje omogućuju boravak, a mora imati najmanje sljedeću opremu: sjedalice sa stolom, krevete (koji se mogu dobiti razvlačenjem sjedalica), kuhinjske elemente i prostor za odlaganje garderobe – ormare, koja mora biti nepomično učvršćena u prostoru za boravak te se ne može pomicati jednostavnim demontažnim postupcima".

Kampersko vozilo može biti vozilo bilo koje vrste pa i osobni automobil, teretni automobil, priključno vozilo itd. Dakle, od dana primjene Zakona, sva vozila mogu biti označena kao kampersko vozilo. Iz tog razloga se radi i promjena informatičkog programa kojom će se za sva vozila upisivati namjena tog vozila. Tom prilikom će se za osobne automobile izvršiti upis i nekih drugih namjena predviđenih europskom klasifikacijom vozila o čemu će STP-i biti posebno obaviješteni.

7. Definiran je pojam "prikolice s centralno postavljenim osovinama"

U članku 2., stavku 1., točki 54 definiran je pojam "prikolice s centralno postavljenim osovinama" koji glasi: "prikolica s centralno postavljenim osovinama je priključno vozilo konstruirano tako da u stanju mirovanja ukupnu masu preko svojih osovina prenosi na kolnik, ali u stanju labilne ravnoteže".

Obzirom da STP-i ovaj pojam već imaju uveden, tj. svim djelatnicima je iz prakse ovaj pojam poznat od uvođenja novog informatičkog sustava, u radu se ništa ne mijenja.

8. Uvode se nove vrste pločica – "pokusne pločice" i "prenosive pločice"

U člancima 238. do 241. i članku 252. definirano je postojanje pokusnih i prenosivih pločica.

Pokusne pločice su namijenjene za upotrebu na sljedećim vozilima: za vozila koja se kreću od sjedišta tvrtke u kojoj su proizvedena do skladišta, za vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta do mjesta u kojem će biti registrirana, za vozila koja su prepravljena ili popravljana, a nad kojima se obavlja pokusna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njegovih osobina i za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Pokusne pločice se izdaju za svako vozilo pojedinačno. Pokusne pločice izdaju se najduže na rok do 15 dana, osim pločica za obavljanje tehničkog pregleda vozila, koje se izdaju na rok do 3 dana. Najvažnije je da se za izdavanje pokusnih pločica za obavljanje tehničkog pregleda više ne treba tražiti prethodno obavljanje izvanrednog tehničkog pregleda kao što je do sada bila praksa, već je dovoljno da vozilo bude osigurano. Za izdavanje ostalih vrsta pokusnih pločica i nadalje se zahtijeva dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila – tj. postojanje izvanrednog tehničkog pregleda. Za vozila označena pokusnim pločicama izdaje se potvrda o upotrebi pokusnih pločica. Pokusne pločice mogu izdavati i sve stanice za tehnički pregled ali uz prethodno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Prenosivim pločicama se označavaju vozila koja se kreću do mjesta carinjenja, homologacije, servisiranja, prodajnog i izložbenog mjesta, mjesta atestiranja, mjesta skladištenja/čuvanja, mjesta nadogradnje i vozila kojima se obavlja pokusna vožnja. Izdaju se na ime pravne ili fizičke osobe obrtnika koji se bavi proizvodnjom, nadogradnjom, prijevozom ili prodajom vozila, ali ne za svaki pojedinačni automobil već vlasnik ovakvih pločica ima pravo premještati ove pločice s vozila na vozilo prilikom korištenja takvih vozila u javnom prometu, a prilikom obavljanja svoje djelatnosti. Prenosive pločice se izdaju najduže na rok od jedne godine. Ne mogu ih izdavati stanice za tehnički pregled, već samo policijska uprava/postaja prema sjedištu pravne ili fizičke osobe obrtnika. Za prenosive pločice izdaje se i posebna prometna dozvola i knjižica prometnih potvrda.

Izgled svih ovih obrazaca treba propisati podzakonskim aktima koji tek trebaju biti doneseni.

9. Uvodi se novi način odjave vozila ako je važenje prometne dozvole isteklo više od jedne godine

U članku 251. propisano je da policijska uprava, odnosno policijska postaja može, nakon provođenja propisanog postupka, odjaviti vozilo bez vraćanja prometne dozvole i registarskih pločica, ako je važenje prometne dozvole isteklo više od jedne godine.

Međutim, ako se dogodi situacija da je vozilo odjavljeno na taj način, a isto se nakon odjave ali s tablicama i prometnom dozvolom pojavi u stanici za tehnički pregled, stanica bi trebala znati da je takvo vozilo odjavljeno i da mu ne može izvršiti uobičajeno produljenje registracije. Obzirom da način dojave ovako odjavljenih vozila još nije dogovoren s nadležnim ministarstvom, stanice će posebno biti obaviještene o postupanju s ovako odjavljenim vozilima.

10. Naljepnica za označavanje roka važenja tehničkog pregleda ima novo značenje

U članku 256. propisano je da se rok važenja redovitog tehničkog pregleda označava posebnim znakom (naljepnicom) koji se postavlja na prednjoj strani motornog vozila, odnosno na stražnjoj strani priključnog vozila.

Pažljivi čitatelji primijetit će da je izbrisana odredba koja je postojala do sada da naljepnica označava rok važenja tehničkog pregleda i prometne dozvole. Obzirom da se u prometnoj dozvoli označava rok do kada je vozilo registrirano, onda se i naljepnica dodjeljivala (dodjeljuje) na kraju postupka registracije. Novom odredbom naljepnicom će se označavati samo rok važenja redovnog tehničkog pregleda te će se naljepnica postavljati odmah nakon tehničkog pregleda, tj. nakon što se utvrdi da je vozilo ispravno.

Da bi se ovaj postupak mogao provesti do kraja potrebno je promijeniti i podzakonski akt u kome je opisana naljepnica (Pravilnik o tehničkim pregledima vozila) te promijeniti samu tehnologiju rada na tehničkom pregledu (naljepnica se dodjeljuje nakon tehničkog pregleda i lijepi je nadzornik) o čemu će stanice posebno obaviještene.

11. Promijenjeni su zahtjevi za stručnom spremom budućih nadzornika i postroženi uvjeti za izdavanje licence

U članku 260. stavku 2. propisano je tko sve može postati nadzornik tehničke ispravnosti vozila te se kaže: "Nadzornik tehničke ispravnosti vozila može biti i osoba sa završenom stručnom spremom za zanimanje automehaničar ili autoelektričar, s najmanje dvije godine iskustva u održavanju motornih vozila, položenim posebnim ispitom za nadzornika tehničke ispravnosti vozila kod organizacije za osposobljavanje osoba za zanimanje nadzornika, vozačkom dozvolom za upravljanje motornim vozilima najmanje B kategorije i dopuštenjem (licencijom) ministarstva nadležnog za unutarnje poslove ili osoba koja je završila najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij, u trajanju od tri godine strojarskog ili prometnog smjera (cestovnog) te stekla odgovarajući naziv u skladu s posebnim zakonom, položenim posebnim ispitom za nadzornika tehničke ispravnosti vozila kod organizacije za osposobljavanje osoba za zanimanje nadzornika, vozačkom dozvolom za upravljanje motornim vozilima najmanje B kategorije i dopuštenjem (licencijom) ministarstva nadležnog za unutarnje poslove".

Pojednostavljeno rečeno, uz dosadašnje zahtjeve za stručnu spremu, ubuduće i inženjeri ili diplomirani inženjeri prometa ili strojarstva mogu postati nadzornici tehničke ispravnosti. Pri tome ne moraju imati nikakvo radno iskustvo.

Istovremeno, postrožen je uvjet za izdavanje licence te se kaže da se budućim nadzornicima neće izdati dopuštenja (licencija) za obavljanje propisanih poslova, ako su pravomoćno osuđeni za kaznena djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv imovine, protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, koji se progone po službenoj dužnosti ili se protiv njih vodi kazneni postupak za ta djela odnosno ako su pravomoćno osuđeni za prekršaje iz ovoga Zakona za koje je propisana kazna zatvora.

12. Prikupljanje podataka o prosječnoj specifičnoj emisiji ugljičnog dioksida za nova vozila M1 kategorije

U članku 266. stavku 2. propisano je da će stručna organizacija prikupljati podatke o prosječnoj specifičnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) te druge podatke nužne za obradu i procjenu prosječne emisije ugljičnog dioksida za sve nove osobne automobile koji se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj, a ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ih dostavlja Europskoj komisiji.

Premda će se ova odredba početi primjenjivati od trenutka ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, naglašavamo već sada da svi nadzornici prilikom prvog unosa tehničkih podataka za nova vozila M1 kategorije, počnu s upisivanjem dostupnih homologacijskih podataka na ekranu s tehničkim podacima vozila (podaci o prosječnoj emisiji CO2 moraju se nalaziti na svim prospektnim materijalima uz vozila kao i u uputama za rukovanje s vozilima). Uskoro će se pojedina polja za unos emisije proglasiti obvezujućim, o čemu će se STP-i posebno izvijestiti.

13. Uvodi se stroža kazna za nadzornike koje se zatekne u ponavljanju istovjetnih grešaka u radu

U članku 270. stavku 1. postrožene su odredbe o oduzimanju licence te se kaže: "Ako policijski službenik u obavljanju nadzora nad radom stanice za tehnički pregled vozila utvrdi da nadzornik, odnosno referent za poslove registracije vozila, tehničke preglede vozila ili poslove registracije vozila ne obavlja stručno i u skladu s propisima, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će mu oduzeti dopuštenje (licenciju) na vrijeme od jednog mjeseca, odnosno na vrijeme od tri mjeseca ukoliko se radi o ponavljanju predmetne nepravilnosti u radu u razdoblju od 36 mjeseci".

Istovremeno povećana je novčana kazna za nadzornike i referente ako svoj posao ne obavljaju stručno i u skladu s propisima sa 500,00 na 1.000,00 kn (Članak 270. stavak 10).

Sve podzakonske akte temeljem ovog Zakona nadležna ministarstva dužna su donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, dok stručne organizacije imaju još dodatni rok od 3 mjeseca (dakle ukupno 9 mjeseci) od dana stupanja na snagu Zakona za donošenje svojih podzakonskih akata.

Stanice za tehnički pregled imaju rok od 3 mjeseca od dana donošenja provedbenih propisa stručnih organizacija za usklađivanje svoje organizacije i djelatnosti s ovim Zakonom.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE:
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti