kategorije pretrage

III/8, broj: 1374-1/2010

Zagreb, 06/05/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Registracija oldtimer vozila - uputa

Poštovani,

Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila (NN, broj 151/08) u članku 3. propisano je da se za registraciju starodobnih vozila (oldtimera) prilaže:

  1. dokaz o vlasništvu vozila,
  2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama,
  3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila,
  4. osobna iskaznica, i
  5. dokaz da je vozilo razvrstano u kategoriju starodobnog vozila (oldtimera) po posebnom propisu, Pravilniku o starodobnim vozilima - oldtimerima (NN, broj 58/09).

 

Dopisom Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-01-202-45228/3-2009 od 29.01.2010. godine, obaviješteni smo da se kao dokaz o razvrstavanju vozila u kategoriju oldtimer priznaje Identifikacijska isprava koju izdaje Hrvatski oldtimer savez, Zagreb, Draškovićeva 27/1, s rokom važenja od 4 godine.

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN, broj 74/09), člankom 105. propisano je da ministar nadležan za promet može na zahtjev vlasnika takvog vozila donijeti odluku o izuzeću primjene pojedinih odredbi iz navedenog Pravilnika. To znači, da se vlasnik vozila, nakon što dobije Identifikacijsku ispravu kojom je vozilo razvrstano u određenu kategoriju starodobnih vozila - oldtimera, a prije obavljanja tehničkog pregleda, može obratiti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovni promet, Zagreb, Prisavlje 14, kako bi dobio potvrdu o izuzimanju primjene pojedinih odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.

Kod tehničkog pregleda starodobnih vozila - oldtimera, ukoliko vlasnik vozila, uz Identifikacijsku ispravu Hrvatskog oldtimer saveza, predoči potvrdu o izuzimanju pojedinih stavki Pravilnika, ne treba tražiti uvjete glede obveze opremljenosti posebnim vrstama uređaja, dimenzija, masa, itd., koje propisuje trenutno važeći Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, već kroz tehnički pregled treba pregledati vozilo i uređaje koji na njemu postoje i koji moraju biti ispravni, uz zadovoljavanje tehničko-sigurnosnih uvjeta. Tehnički pregled treba provesti prema postupcima koji su već opisani kroz biltene i okružnice CVH, te u skladu s dobrom tehničkom praksom.

Takva vozila moraju zadovoljiti vrijednosti koje se mjere i provjeravaju pomoću različitih uređaja u stanici za tehnički pregled vozila. Danom stupanja na snagu novog Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN broj 56/10), od 26.05.2010. godine prestaje obveza provođenja eko-testa na vozilima koja su razvrstana u kategoriju starodobnih vozila -oldtimera.

Kod same prijave tehničkog pregleda i/ili unosa podataka o vozilu, za namjenu vozila obvezno treba odabrati ''STARODOBNO VOZILO (OLDTIMER)''.

Upisom registarske oznake za starodobna vozila - oldtimere u podacima o vozilu (npr. PV123), odnosno odabirom namjene ''STARODOBNO VOZILO (OLDTIMER), otvara se polje za upis broja Identifikacijske isprave kao i datum do kojeg ona vrijedi. Upis je omogućen u postupku prijave tehničkog pregleda kao i u postupku registracije vozila.

Ukoliko je vozilo označeno uobičajenim registarskim pločicama, a vlasnik želi da se registrira kao starodobno vozilo - oldtimer, isto mora proći postupak odjave, te za ponovnu registraciju kao oldtimer vozilo, vlasnik također mora priložiti Identifikacijsku ispravu kojom je vozilo razvrstano u određenu kategoriju starodobnih vozila - oldtimera.

U postupku registracije takvih vozila biti će potrebno promijeniti samo registarske pločice i prometnu dozvolu. Podatak ''datum prve registracije'' ostaje nepromijenjen, i treba ga samo prepisati iz postojećih dokumenata (prometne dozvole i knjižice vozila).

Izrada registarskih pločica za starodobna vozila - oldtimere naručuje se pojedinačno, kao i kod pločica po narudžbi, a Rješenjem o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica (NN, broj 88/09) u točci 5. propisana je cijena pločica za oldtimer vozila:

  • registarske pločice - par = 268,00 kuna
  • registarska pločica - komad = 134,00 kune.

 

Oblik i sadržaj pločica propisan je člankom 13. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila; broj registarskih pločica za oldtimere sastoji se od slovne oznake PV i tri ili četiri numeričke oznake.

Isto tako, Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (NN, broj 2/2004) u članku 6. propisan je korektivni koeficijent ovisan o starosti vozila:

  • vozilo starosti iznad 30 godina (»oldtimer«) uz potvrdu o povijesnoj vrijednosti vozila koju izdaje mjerodavna udruga; iznosi 0,10 propisane jedinične naknade za određenu vrstu vozila.

 

To znači, samo za vozilo za koje vlasnik predoči Identifikacijsku ispravu, može se ostvariti pravo na plaćanje tako umanjenog iznosa propisane naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta naplaćuje se u skladu s Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN, broj 103/2001 i 141/2002), tj. uobičajeno kao i za sva druga vozila.

Izmjene u aplikaciji će biti aktivirane od 10.05.2010. godine.
Za sva ostala pitanja molimo da se obratite CVH, Pododjelu za tehnički pregled i registraciju vozila, na telefone: 01/4817-367, 098/221-446, 01/4883-641, 098/347-187.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti