kategorije pretrage

III/9, broj: -01/2013

Zagreb, 07/05/2013


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Pravilnik o tehničkim pregledima vozila - izmjene i dopune

Poštovani,

u Narodnim novinama 52/13 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila koji stupa na snagu 11.5.2013.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (dalje: Pravilnik) dodatno usklađuje važeći Pravilnik o tehničkim pregledima vozila s Direktivom 2009/40/EC koja je nadopunjena Direktivom 2010/48/EU i Direktivom 2000/30/EC koja je nadopunjena Direktivom 2010/47/EU (dalje: propisi EU). Najznačajnije promjene odnose se na izgled Kontrolnog lista, Zapisnika o tehničkom pregledu i Zapisnika o tehničkom pregledu na cesti. U nastavku donosimo promjene pojedinih članaka i objašnjenje o njihovom utjecaju na tehničke preglede.

Članak 1.a.
U novi je Pravilnik iza članka 1. dodan članak 1.a. gdje su nabrojani propisi EU s kojima je Pravilnik usklađen.

Objašnjenje za TP:
Ovo je dopuna formalne naravi. Nema utjecaja na provedbu TP-a.

Članak 10. stavak 1.
Ovo je članak koji propisuje kojim uređajima stanica za tehnički pregled treba biti opremljena. Iz popisa opreme izbrisan je indeks (etalon) osnovnih boja, a točka 18. je nadopunjena na način da sada propisuje da stanice za tehnički pregled moraju biti opremljene kompletom uređaja za kontrolu spajanja električne instalacije između vučnih i priključnih vozila za 12V i 24V.

Objašnjenje za TP:
Stanice za tehnički pregled više ne moraju biti opremljene etalonom osnovnih boja.

Što se tiče uređaja za kontrolu spajanja električne instalacije, zahtijevat će se od stanica za tehnički pregled koje do sada nisu bile opremljene uređajima za provjeru spajanja električne instalacije između vučnih i priključnih vozila opremljenih 24 V električnom instalacijom (veća teretna i priključna vozila) da nabave i koriste ovakve uređaje.

Članak 11.
Obrisan je stavak 3. koji opisuje koji se uređaji moraju pregledavati kod tehničkog pregleda lake prikolice.

Objašnjenje za TP:
Kako je tehnički pregled svih kategorija vozila opisan člankom 21., ne postoji potreba za njegovo opisivanje u posebnim člancima.

Članak 12.
Redni brojevi popisa opreme za obavljanje tehničkog pregleda na otocimana kojima nema stanice za tehnički pregled prilagođeni su rednim brojevima opreme u članku 10., promijenjenim nakon brisanja točke 10, odnosno etalona osnovnih boja.

Objašnjenje za TP:
Nema utjecaja naprovedbu tehničkih pregleda na otocima s obzirom na to da se radi samo o formalnom usklađivanju rednih brojeva opreme.

Članak 21.
Usklađivanjem sa propisima EU, došlo je do promjena u rasporedu i sadržaju sklopova i dijelova koje na vozilima treba pregledavati. Također, uklonjena je i kolumna "Neispravnost uređaja je razlog za neprolazak TP:"

Objašnjenje za TP:
S obzirom na to da je tehnologija tehničkog pregleda i prije ovog usklađivanja bila dovoljno usklađena s direktivama europske unije, u nastavku donosimo objašnjenja samo za nove stavke koje se od sada trebaju pregledavati i kratak opis načina njihovog pregleda.
Tablica i Kontrolni list su usklađeni te sadrže slijedeće točke:

0 IDENTIFIKACIJI VOZILA - nova grupa stavki koja uključuje provjeru registarskih pločica na vozilu, dokumentacije vozila i broja šasije (VIN oznaka)

1 UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE - dodana je stavka EPS - električno potpomognuto upravljanje vozilom

2 UREĐAJ ZA KOČENJE - stavke su detaljnije razrađene

3 UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU - dodane su stavke ploče za teška, duga i spora vozila (više ne spadaju u opremu vozila)

4 UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST - stavke se nisu mijenjale, već su samo svojim rasporedom usklađene s propisima EU

5 SAMONOSIVA KAROSERIJA, ŠASIJA I OSTALI DIJELOVI - dodane su stavke vrata i brave, blatobrani, poklopci i otvori na vozilu, odbojnici, zaštita od podlijetanja, blatobrani, ostali dijelovi

6 OSOVINE, KOTAČI, PNEUMATICI I OVJES - stavke su detaljnije razrađene

7 MOTOR - dodane su stavke za rashladni sustav i karakteristike motora

8 UTJECAJ NA OKOLIŠ - nova grupa stavki koje uključuju provjeru buke i propuštanja tekućina

9 ELEKTRIČNI UREĐAJI I INSTALACIJE - stavke se nisu mijenjale, već su samo svojim rasporedom usklađene s propisima EU

10 PRIJENOSNI MEHANIZAM - stavke su detaljnije razrađene

11 KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI - stavke su detaljnije razrađene i dodana je stavka ograničivač brzine na mopedima

12 ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST) - stavke se nisu mijenjale, ali novost je da se podatak o zacrnjenju kod ispitivanja dizelskih motora uzima s identifikacijske pločice ili iz kataloga referentnih vrijednosti.
Ukoliko se u sustav upiše vrijednost s pločice i odabere vrijednost iz kataloga za eko test, ispravnost dobivenih rezultata određivat će se prema većoj od te dvije vrijednosti (npr. ako je sa pločice prepisana vrijednost 1.5 m-1, a za isto je vozilo u sustav unesena vrijednosti iz kataloga eko testova 0,5 m-1, sustav će za referentnu vrijednost za Eko test uzeti 1,5m-1).

13 UREĐAJ ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA - stavke se nisu mijenjale

14 OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA - stavke su detaljnije razrađene

15 OPREMA VOZILA -dodana je stavka ESC, ESP - potrebno je provjeriti da li na instrument ploči svijetli lampica koja signalizira grešku na sustavu.

16 DODATNA ISPITIVANJA ZA VOZILA KATEGORIJE M2 I M3 - nova točka prema kojoj bi se trebale pregledavati stavke vezane za autobuse koje su se i do sada pregledavale, međutim, radi usklađivanja s propisima EU, te stavke su grupirane u ovu novu točku.

17 PLINSKA INSTALACIJA - stavke su detaljnije razrađene

Iako je iz ove tablice uklonjena kolumna "Neispravnost uređaja je razlog za neprolazak TP:", zbog nedostataka na:

  • pokretnim svjetlima (reflektori za osvjetljavanje radova),
  • parkirnim svjetlima,
  • svjetlima registracijske tablice
  • žutim rotacijskim ili treptavim svjetlima,

vozila i dalje neće biti proglašavana neispravnim na tehničkim pregledima.

Nedostaci koji se utvrde na svim ostalim stavkama pregleda razlog su da se vozilo proglasi neispravnim kako je to bilo i do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Mole se nadzornici da se čim prije upoznaju s novom nomenklaturom unutar aplikacije CVH.STP.

Članak 26.
Redni brojevi popisa opreme kojom moraju biti opremljene stanice za preventivne tehničke preglede prilagođeni su rednim brojevima opreme u članku 10., promijenjenim nakon brisanja točke 10, odnosno etalona osnovnih boja.

Objašnjenje za TP:
Nema utjecaja naprovedbu tehničkih pregleda u stanicama za preventivne tehničke preglede s obzirom na to da se radi samo o formalnom usklađivanju rednih brojeva opreme.

Članak 28.
Redni brojevi stavki koje se na periodičnom tehničkom pregledu ne provjeravaju usklađeni su s rednim brojevima stavki u članku 21., tako da stavke koje se na periodičnom tehničkom pregledu ne provjeravaju sada glase:

0.1.1 registarske pločice,
3.8.2 ploče za označavanje "dugih", "teških" i "sporih" vozila,
12. ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila (EKO TEST),
17. plinska instalacija.

Objašnjenje za TP:
Nema utjecaja na provedbu periodičnih tehničkih pregleda, samo su stavke dobile nove redne brojeve radi usklađivanja s propisima EU.

Članak 31.
Ovaj je članak nadopunjen na slijedeći način:
- u stavku 5. su dodane Direktive 2000/30/EC i 2010/47/EU prema kojima je usklađen tehnički pregled vozila na cesti
- iza stavka 8. dodani su novi stavci koji objašnjavaju postupke MUP-a kod pregleda i evidencije gospodarskih vozila, te gospodarskih vozila stranih državljana

Objašnjenje za TP:
S obzirom na to da se TP na cesti i do sada obavljao sukladno propisima EU, ove stavke nemaju utjecaj na rad nadzornika pri provedbi tehničkog pregleda na cesti.

Članak 35.
Stavak 2. je promijenjen i glasi:
"Ako se u roku iz stavka 1. ovoga članka vozilo podvrgne ponovljenom tehničkom pregledu, obavezno se provjerava ispravnost ranije utvrđenoga neispravnog uređaja ili opreme. Iznimno, kod ponovljenog periodičnog tehničkog pregleda kočnica, provjeravaju se dijelovi, funkcije i efikasnost ranije utvrđenih neispravnih uređaja za kočenje."

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:
"Ukoliko se pri ponovljenom tehničkom pregledu uoče nedostaci koji nisu vezani uz uređaje i opremu iz stavka 2. ovog članka, obavezno ih se evidentira, te se ispravnost vozila utvrđuje i temeljem tih nedostataka."

Objašnjenje za TP:
Navedene izmjene ovog članka uklanjaju bilo kakvu dvosmislenost u postupanju pri ponovljenom tehničkom pregledu što znači da ako se na ponovljenom tehničkom pregledu uoči nova neispravnost koja nije bila evidentirana na redovnom tehničkom pregledu i ne nalazi se na uređaju ili opremi na kojem je ranije utvrđena neispravnost zbog koje je vozilo došlo na ponovljeni tehnički pregled, obavezno je treba zabilježiti i temeljem iste, ocijeniti ispravnost vozila.

Ovim pravilnikom su izmijenjeni obrasci 2, 4 i 7:
Objašnjenje za TP:
Kontrolni list je promijenjen radi usklađivanja s Direktivom EU i prikazan je u prilogu 1. ove okružnice.
Zapisnik o tehničkom pregledu je radi usklađivanja s Direktivom EU dobio nastavak -HR uz hrvatske registracijske oznake. Novi je Zapisnik o tehničkom pregledu prikazan u prilogu 2. ove okružnice.
Zapisnik tehničkog pregleda na cesti je promijenjen radi usklađivanja s direktivama 2000/30/EC i 2010/47/EU i prikazan je u prilogu 3. ove okružnice. Novi se zapisnik izdaje za svako vozilo posebno. Također su na poleđini novog zapisnika detaljnije razvrstani mogući nedostaci na vozilu.

Promjene u aplikaciji CVH.STP:

1) Ispitivanje zacrnjenja kod dizelskih motora:

U aplikaciji će od sada biti moguće upisati podatak o zacrnjenju koji se nalazi na pločici vozila. Slika 1. prikazuje vrijednost koja će se upisivati u polje "Zacrnjenje tablica", dok će se polje "Vrijednost unio" automatski popuniti s podacima o nazivu STP te imenu nadzornika koji je vrijednost unio.

Slika 1. Unos zacrnjenja s pločice vozila

Postoje četiri moguća scenarija:

a) upisan je podatak s pločice vozila i podatak iz kataloga

Ako vrijednost o zacrnjenju postoji na pločici vozila i u katalogu CVH.STP, te dvije vrijednosti će se usporediti i kao referentna vrijednost će se uzeti ona veća. Podaci o uvjetima ispitivanja će se uzimati iz kataloga CVH.STP.

b) upisan je samo podatak iz kataloga za Eko test (na vozilu nema pločice s podatkom o zacrnjenju)

Ako postoji samo podatak iz kataloga za Eko test, zacrnjenje će se ispitivati prema vrijednostima iz kataloga CVH.STP.

c) upisan je samo podatak s pločice (u katalogu CVH.STP ne postoji takav motor)

Ako postoji samo podatak s pločice vozila, ispitivanje će se raditi prema podatku s pločice, a uvjeti ispitivanja će se određivati u skladu s Pravilnikom i stručnim biltenima CVH.

d) ne postoji podatak niti na pločici niti u šifrarniku

U tom slučaju će se podatak o zacrnjenju i uvjeti ispitivanja određivati prema zakonskim vrijednostima.

2) Mogućnost preskakanja unosa rezultata ispitivanja ispušnih plinova (EKO testa).

Omogućeno je preskakanje unosa rezultata EKO testa pomoću funkcijske tipke F10 Preskakanje unosa .Nakon pritiska na tipku pojavit će se slijedeća forma: "Želite li preskočiti unos rezultata EKO testa?".Forma je prikazana na slici 2.

Slika 2. Preskakanje unosa rezultata EKO testa

Ako se odabere "DA" pojavit će se forma s popisom razloga zbog kojih se EKO test ne može obaviti kako je prikazano na slici 3. Potrebno je odabrati razlog zbog kojega se EKO test ne može obaviti.
Samo ako se kao razlog preskakanja EKO testa navedu nedostaci:

1209A2 ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST), OSTALO, GENERALNI POPRAVAK MOTORA, EKO TEST NIJE MOGUĆE OBAVITI
ili
1209A4 ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST), OSTALO, VOZILO JE NA EKOTESTU ISPRAVNO, ALI JE ZACRNJENJE PREMALO DA BI GA MJERNI INSTRUMENT MOGAO ZABILJEŽITI

vozilo neće pasti na tehničkom pregledu.

Slika 3. Forma s popisom razloga zbog kojih se EKO test ne može obaviti

3) Kod unosa tehničkih podataka vozila postavljeno je novo polje - TAHOGRAF.

Za sva vozila koja moraju imati ugrađen tahograf potrebno je postaviti "kvačicu" u polje "Tahograf" kako je prikazano na slici 4.
Kod vozila M1 i N1 kategorije će ovo polje biti vidljivo, ali neće biti aktivirano, to jest neće biti postavljena kvačica. Kod vozila M2, M3, N2 i N3 kategorije, ovo će polje biti vidljivo i biti će aktivirano, to jest biti će postavljena kvačica.
Kod ostalih kategorija (L i O) ovo će polje neće biti aktivno.

Slika 4. Za vozila koja imaju ugrađen tahograf, polje tahograf mora biti aktivno

Za vozila M1 i N1 kategorije koja su iz bilo kojeg razloga opremljena tahografom, ovo polje treba aktivirati, a kod vozila M2, M3, N2 i N3, koja ne moraju biti opremljena tahografom, ovo polje treba deaktivirati.

4) Kod unosa rezultata tehničkog pregleda, uz polje "Stanje putomjera" dodano je novo polje u koje je upisano stanje putomjera zabilježeno na prethodnom tehničkom pregledu (bilo koje vrste) i datum prethodnog tehničkog pregleda kako je prikazano na slici 5.

Slika 5. Promijenjena forma za upis stanja putomjera i datuma ovjeravanja tahografa

Ovi podaci služe nadzorniku za procjenu ispravnosti putomjera. Ukoliko nadzornik utvrdi da je prethodno stanje putomjera bilo veće od trenutnog stanja putomjera, nadzornik treba odabrati nedostatak 1101A2 KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI, BRZINOMJER S PUTOMJEROM, PUTOMJER NEISPRAVAN. Zbog ovog nedostatka vozilo neće biti proglašeno neispravnim.

5) Kod unosa rezultata tehničkog pregleda, dodano je polje "Datum ovjeravanja tahografa" koje će biti aktivno za sva vozila kojima je u tehničkim podacima o vozilu aktivirano polje "Tahograf". Ako se u ovo polje (slika 5) upiše datum stariji od dvije godine, automatski će se aktivirati greška "1104A1 KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI, TAHOGRAF, NIJE OBAVLJENO ISPITIVANJE".

6) Kod unosa rezultata ponovljenog tehničkog pregleda, od sada je moguće odabrati nedostatke koji nisu postojali na osnovnom tehničkom pregledu, ali su uočeni na ponovljenom.

Primjer:Vlasnik vozila pristupa ponovljenom tehničkom pregledu jer vozilo nije zadovoljilo propisane koeficijente kočenja radne i parkirne kočnice. Na ponovljenom tehničkom pregledu izmjereni su zadovoljavajući koeficijenti kočenja, ali je uočeno ozbiljno oštećenje na vjetrobranskom staklu koje nije postojalo na osnovnom tehničkom pregledu. Nadzornik će u aplikaciji CVH.STP odabrati grešku "0402A1 UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST, VJETROBRAN, OŠTEĆEN". Vozilo neće zadovoljiti na ponovljenom tehničkom pregledu.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203.

Prilog 1: Primjer obrasca novog Kontrolnog lista (obrazac broj 2) - PDF (552KB)
Prilog 2: Primjer obrasca novog Zapisnika o tehničkom pregledu (obrazac broj 4) - PDF (378KB)
Prilog 3: Primjer obrasca novog Zapisnika o tehničkom pregledu na cesti (obrazac broj 7) - PDF (712KB)

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti