kategorije pretrage

III/14, broj: 4449-1/2015

Zagreb, 07/12/2015


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Najčešća pitanja sa instruktivnog seminara održanog 2015. godine

1. Kako postupati s vozilima za koja se pojavi poruka "Postupak nije moguće dovršiti u STP – uputiti stranku u PU/PP"?

U slučaju da se prilikom registracije, ili produženja važenja prometne dozvole, u aplikaciji CVH.STP pojavi poruka: “Postupak nije moguće dovršiti u STP – uputiti stranku u PU/PP (0,2)“ potrebno je prekinuti postupak u stanici za tehnički pregled i uputiti vlasnika da postupak završi u nadležnoj Policijskoj upravi/postaji.

U ovakvim slučajevima iznimno je, ukoliko vlasnik vozila želi, uz naplatu naknade za okoliš kroz modul „Izdavanje naknade bez reg.", dopušteno naplatiti naknadu za ceste kroz modul „Naplata cestarine za MUP“.

2. Koja se dokumentacija može prihvatiti kao ovlaštenje za produženje važenja prometne dozvole u vlasništvu pravne osobe?

Okružnicom CVH III/9, broj: 2039-1/15 pojašnjeno je postupanje u slučaju produženja važenja prometne dozvole vozila koje je u vlasništvu pravne osobe. Podsjećamo da fizička osoba koja je pristupila postupku produženja važenja prometne dozvole mora priložiti original ovlaštenja ili punomoći koje glase na tu fizičku osobu, ovjeren od strane pravne osobe koja je u prometnoj dozvoli navedena kao vlasnik vozila (ne treba biti ovjerena od strane javnog bilježnika). Fotokopiju ovlaštenja ili punomoći potrebno je odložiti uz registracijski list.

Ako je ovlaštenje izdalo leasing društvo ili pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja vozilo daje u najam, na ime pravne osobe, korisnika leasinga ili najmoprimca, u tom slučaju korisnik leasinga ili najmoprimac treba izdati punomoć na ime fizičke osobe koja obavlja poslove produženja važenja PD. Jedino u slučaju da ovlaštenje koje je izdano na pravnu osobu, korisnika leasinga ili najmoprimca predoči osoba koja je ovlaštena da predstavlja pravnu osobu, a za što treba predočiti dokaz (npr. izvod iz sudskog registra) u tom slučaju nije potrebno tražiti dodatno ovlaštenje.

3. Kako postupiti kod izdavanja nove prometne dozvole u slučaju kada se promijeni vlasnik obrta ili OPG-a?

S obzirom da se prilikom promjene vlasnika obrta ili OPG-a mijenja samo OIB vlasnika obrta/OPG-a, a matični broj OPG-a ostaje isti, kod zamjene prometne dozvole za svrhu popunjavanja, nije potrebno upisivati 6 jer se takva promjena ne evidentira kao promjena vlasnika vozila. Kako se ipak radi o promjeni podataka o vlasniku vozila, potrebno je za svrhu popunjavanja odabrati 2 (promjena podataka) i 4 (zamjena prometne dozvole).

Kao dokaz o promjeni podataka o vlasniku uz predmet je potrebno priložiti fotokopiju obrtnice odnosno dokumentaciju kojom se dokazuje promjena vlasništva nad OPG-om.

Podsjećamo da je kod svake promjene podataka, o vozilu ili vlasniku vozila, uz registracijski list koji se poštom dostavlja u nadležnu PU/PP potrebno dostaviti i dokumentaciju kojom se promjena dokazuje, a na registracijskom listu posebno označiti podatke koji su se promijenili (zaokruživanjem pripadajuće rubrike na registracijskom listu ili, ako rubrika na RL-u ne postoji, unosom napomene o promjenama u rubriku napomene na registracijskom listu).

4. Treba li zahtijevati da vlasnik vozila predoči Potvrdu o obračunu i naplati naknade za ceste za vozilo koje nije odjavljeno?

Stavak 1. članka 6. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN broj: 130/2012) propisuje da vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

Sukladno navedenom, kada se u stanici za tehnički pregled vozila pojavi vlasnik vozila, sa zahtjevom za izdavanje nove prometne dozvole u tijeku važenja registracije (npr. radi promjene vlasništva), Potvrdu o obračunu i naplati naknade za ceste nije potrebno zahtijevati od vlasnika ako vozilo nije odjavljeno. U tom je slučaju, kod obračuna naplate za ceste, u aplikaciji CVH.STP, potrebno odabrati opciju „Predmet bez obveze plaćanja naknade za ceste“.

Slika 1 Opcija za obračun naknade za ceste kod promjene prometne dozvole u tijeku važenja registracije

Potvrdu o obračunu i naplati naknade za ceste vlasnik vozila dužan je priložiti kod promjene prometne dozvole, koja se mijenja u tijeku važenja registracije, isključivo u slučaju kada je prometna dozvola odjavljena. Procedura unosa podataka s navedene potvrde u aplikaciji CVH.STP ostaje nepromijenjena.

5. Je li potrebno u prometne dokumente upisivati namjenu za vozila namijenjena za osposobljavanje kandidata za vozače (vozila autoškole) i vozila koja se daju u najam (rent a car)?

Ne. Namjena za vozila auto škole i rent a car vozila se ne upisuje u prometne dokumente, a navedene namjene ne postoje u nomenklaturi koja se koristi za ispis registracijskog lista i prometne dozvole. Međutim, radi lakšeg utvrđivanja obveze obavljanja periodičnih tehničkih pregleda, moguće je u aplikaciji CVH.STP, u napomenu u prozoru Podaci o vozilu, upisati da se radi o vozilu posebne namjene - auto škola ili rent a car.

Navedena napomena se ne smije ispisivati u napomenu prometne dozvole.

6. Može li se za vozilo prijaviti PTPK i redovni tehnički pregled istovremeno?

Uz prijavu PTPK (za vozila opremljena zračnom ili zračno-hidrauličnom kočnom instalacijom koja podliježu preventivnim pregledima) i dalje će biti moguće prijaviti i redovni tehnički pregled.

Međutim, nakon 1.1.2016., aplikacija CVH.STP neće dozvoliti unos rezultata i završetak redovnog tehničkog pregleda za ona vozila za koja mora postojati važeći PTPK, ne stariji od 30 dana od predmetnog redovnog tehničkog pregleda. Tek po završetku PTPK na kojem je nađeno da je kočna instalacija vozila ispravna, moći će se unijeti rezultati i završiti redovni tehnički pregled.

Stupanjem na snagu ove upute prestaje vrijediti točka 4. okružnice broj 1447-1/2007 od 10.04.2007 godine.

 

7. Koji tlakovi guma su propisani / preporučeni za moped i motocikl?

Mjerenje tlaka u gumama vozila nije obavezan dio tehničkog pregleda. Međutim zbog svoje ugroženosti u prometu i velikog utjecajnog faktora tlaka u gumama, preporuča se uvijek mjeriti tlak na tim vrstama vozila. Svaka STP je opremljena s umjerenim manometrom, koji se koristi za mjerenje tlaka u gumama.
Preporučeni tlakovi u gumama se često nalaze na informativnoj naljepnici koja se može nalaziti na slijedećim mjestima:

a) Ispod sjedala mopeda
b) Poklopac motora mopeda
c) Poklopac ili štitnik sekundarnog prijenosa (remen, lančanik)

Tlakovi prednje i stražnje gume se u pravilu razlikuju (prednja guma ima niži tlak) zbog svojih različitih dimenzija i opterećenja.

Slika 6. Naljepnica na štitniku lanca motocikla s preporučenim tlakovima guma. Stupac označen sa "SOLO RIDING" sadrži tlakove za prednju i stražnju gumu samo s vozačem, a stupac označen s "DUAL RIDING" sadrži tlakove za prednju i stražnju gumu s vozačem i suvozačem.

Ukoliko nije moguće pronaći podatak o tvornički preporučenim tlakovima u gumama, kao grubi orijentir se može uzeti raspon od 2 – 3 bara (200 do 300 kPa, 2,04 do 3,06 kgf/cm2, 29 do 44 psi). Preporučeni tlakovi ispod 2 bara su jako rijetki te ukoliko je izmjeren tlak ispod te razine, obavezno se konzultirati s vlasnikom vozila i/ili uz pomoć uređaja u STP povećati tlak u gumi na najmanje 2 bar.

Preporučeni tlakovi (tvornički ili prema ovoj uputi) se uvijek mjere kada je guma hladna, tj. nije zagrijana od vožnje. U suprotnom, uzeti u obzir da tlak zagrijane gume (nakon duže vožnje ili u ljetnim mjesecima) može iznositi do +0,3 bar više od preporučenog tlaka.

8. Preračunavanje dimenzija guma mopeda i motocikla.

Ukoliko je na prometnim dokumentima (ili u preporuci proizvođača) dimenzija guma za pojedinačni moped ili motocikl iskazana u ne-metričkom sustavu (npr. inči ili alfabetski), a takve gume nisu dobavljive, moguće je ugraditi pripadajuće gume označene lakše dobavljivim metričkim načinom označavanja. Ukoliko je ugrađena točno odgovarajuća dimenzija, ispitivanje nije potrebno.

 

Prednje gume

 

Stražnje gume

Metrički

Alfa

Inči

 

Metrički

Alfa

Inči

60/100

90/80

2.50/2.75

 

80/100

80/90

2.50/3.60

70/100

90/90

2.75/3.00

 

90/100

110/90

3.60/4.10

80/100

100/80

3.00/3.25

 

100/100

120/80/

4.00/4.10

80/90

MH90

2.50/2.75

 

110/100

130/80

4.00/4.50

90/90

MJ90

2.75/3.00

 

120/100

140/80

5.00/5.10

100/90

MM90

3.25/3.50

 

110/90

MP85

4.00/4.75

120/80

 

4.25/4.50

 

120/90

MR90

4.50/4.75

120/90

MR90

4.25/4.50

 

130/80

 

5.00/5.10

130/90

MT90

5.00/5.10

 

140/80

 

5.50/6.00

       

140/90

MU90

5.50/6.00

       

150/80

MV85

6.00/6.25

       

150/90

MV85

6.00/6.25

 

9. Prema kojim graničnim vrijednostima izmjeriti buku na vozilima L kategorije koja su starija od 1995. godine (nemaju pločicu s parametrima za mjerenje buke)?

Granična vrijednost buke koju za ovakva vozila treba uzeti je 100 dBA s tolerancijom od +5dBA.
Postupak mjerenja je u potpunosti jednak kao kod vozila za koja postoje parametri na pločici na vozilu. Brzina vrtnje motora kod koje se buka mjeri ovisi o brzini vrtnje kod koje motor postiže najveću snagu, a koja se treba uzeti iz prometne dozvole:

Ako vozilo nije opremljeno brojačem okretaja ili je brojač okretaja neispravan, ispitivanje buke neće biti moguće napraviti.

Za vozila proizvedena 1995. godine i novija, koja nemaju pločicu s parametrima za mjerenje buke, ukoliko je potrebno obaviti ispitivanje buke, moguće je kontaktirati Tehnički odjel CVH.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti