kategorije pretrage

III/8, broj: 849-1/15

Zagreb, 02/03/2015


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA
STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA
- S V I M A -

PREDMET: Zaštitni luk traktora, police osiguranja – vrijeme početka važenja, provjera podatka o prijeđenoj kilometraži na Zapisniku o tehničkom pregledu...

1. Zaštitni luk traktora

U točki 7. okružnice CVH III/14, broj 4182-01/2014 navedeno je da svi traktori kojima je zaštitni luk evidentiran u prometnoj dozvoli prije 1.7.2013. ne moraju ići na ispitivanje ako je zaštitni luk postavljen u skladu s minimalnim uvjetima propisanim ranijim uputama CVH. Kako je navedena okružnica izdana 8.12.2014. tako se i navedena uputa odnosi na traktore kojima je zaštitni luk u prometnim dokumentima evidentiran 8.12.2014. ili prije tog datuma. Dakle, traktori kojima je zaštitni luk evidentiran u prometnoj dozvoli na datum 8.12.2014. ili ranije i koji je izrađen i postavljen u skladu s minimalnim uvjetima, ne moraju biti podvrgnuti postupku ispitivanja.

Međutim, nakon 8.12.2014., traktore na kojima su nađeni zaštitni lukovi koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete, te koje su vlasnici morali zamijeniti zaštitnim lukovima koji bi mogli ispunjavati minimalne uvjete, treba podvrgnuti postupku ispitivanja vozila sukladno uputama u okružnici III/14, broj 4182-01/2014.

2. Police osiguranja – provjera vremena početka važenja

Dopisom Hrvatskog ureda za osiguranje HP-53/14 MP/KB od 16.01.2015. godine dano je dodatno tumačenje vezano za početak važenja police osiguranja od automobilske odgovornosti.

Stavak 5 članka 8. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN broj: 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14) propisuje da obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24-tog sata dana koji je u ispravi o osiguranju naveden kao početak osiguranja a prestaje po isteku 24-tog sata koji je u ispravi o osiguranju naveden kao dan isteka osiguranja, ako nije drugačije navedeno.

Sukladno navedenom kada se u stanici za tehnički pregled vozila pojavi vlasnik sa zahtjevom za prvu registraciju vozila potrebno je uz datum početka osiguranja provjeriti da li polica osiguranja vrijedi u trenutku izdavanja nove prometne dozvole. Npr. ako vlasnik pristupa prvoj registraciji 27.02.2015. u 16.00 sati, nije moguće prihvatiti policu osiguranja na kojoj je kao početak važenja navedeno 27.02.2015. u 17.00 sati (ili 27.02.2015. u 24.00 odnosno 28.02.2015. u 00.00).

Navedeno vrijedi i kada vlasnik vozila pristupa produženju važenja prometne dozvole. Npr. ukoliko vlasnik vozila pristupa produženju prometne dozvole 27.02.2015., a polica osiguranja počinje važiti 27.02.2015. u 16.00 sati, potrebno je od vlasnika zatražiti na uvid prethodnu policu osiguranja koja mora biti važeća minimalno do 27.02.2015. u 16.00 sati.

Pri provjeri vremena početka osiguranja treba se voditi sljedećim načelom: od trenutka obavljanja produženja važenja prometne dozvole (ili registracije vozila) do isteka važenja prometne dozvole, vozilo mora biti osigurano!

3. Provjera podatka o stanju putomjera na Zapisniku o tehničkom pregledu

Zbog učestalih prigovora vlasnika vozila na pogrešan unos podatka o stanju putomjera, nakon obavljenog tehničkog pregleda i ispisa, pri predaji Zapisnika o tehničkom pregledu, nadzornik je obvezan provjeriti upisane podatke na Zapisniku pa tako i podatak o stanju putomjera i potom je potrebno upozoriti vlasnika da i sam provjeri i usporedi podatak o stanju putomjera ispisan na Zapisniku sa stanjem putomjera u vozilu. Stranku je potrebno upozoriti da naknadni prigovori na pogrešan unos stanja putomjera neće biti uvaženi.

4. Prijenos vlasništva vozila na vlasnika obrta u slučaju kada je obrt odjavljen

Kada se u stanici za tehnički pregled vozila pojavi vlasnik obrta koji radi zatvaranja obrta želi da se vozilo registrira na njegovo ime (fizičku osobu) potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Rješenje o odjavi/zatvaranju obrta
  • Izjavu o izuzimanju vozila iz obrta ovjerenu pečatom obrta ili javnog bilježnika
  • Ovjeru Porezne uprave

Slika 1 Primjer Rješenja Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo o odjavi obrta

 

Slika 2 Primjer Izjave o izuzimanju iz obrta osobnog automobila iz obrta

 

Slika 3. Primjer ovjere Porezne uprave u slučaju da je obrt bio porezni obveznik (lijevo) i primjer ovjere Porezne uprave u slučaju da obrtnik nije bio porezni obveznik (desno)

Sama forma navedenih dokumenata i obrazaca može biti različita od navedenih u primjeru.

5. Postoje li homologirane žarulje (H4 ili H7) za glavna svjetla koja daju svjetlost blijedo plave boje?

Sve žarulje (H4 ili H7) koje su homologirane za europsko tržište daju svjetlost bijele boje iako se može učiniti da prednja svjetla daju blijedo plavkastu boju. Slika 4 prikazuje standardnu i žarulju (dolje) i „plavkastu“ žarulju (gore). Kod provjere boje svjetala treba se voditi načelom da boja bilo kojeg svjetla na vozilu u prometu ne smije podsjećati na boju plavih treptavih ili rotirajućih svjetala kojima se u iznimnim situacijama koriste vozila policije, vatrogasaca, vozila pod pratnjom i sl., te da sva rasvjetna tijela na vozilima moraju biti homologirana.

 

Slika 4. Primjer „plavkaste“ žarulje gore i standardne žarulje dolje, obje daju svjetlost bijele boje

 

Ovo se može lako provjeriti tako da se ispred upaljenih svjetala stavi bijela površina (zid ili bijeli papir) na kojoj će se vidjeti koje je boje svjetlosni snop. Primjer provjere prikazan je na slici 5.

Slika 5. Boja svjetlosti koja osvjetljava cestu može se lako provjeriti na bilo kojoj bijeloj površini

 

6. Pločice s crvenim brojkama i slovima

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN broj 51/10, 84/10, 145/11, 140/13 i 85/14) propisuju se tehničke kategorije vozila, dimenzije i mase, osovinska opterećenja, uređaji i oprema koje moraju imati motorna i priključna vozila i uvjeti kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema motornih i priključnih vozila u prometu na cestama. Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (NN, broj 151/08, 89/10, 104/10 I 83/13) u članku 13. stavku 4. kao i Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (NN, broj 148/08, 36/10, 52/13, 111/14 i 122/14) u članku 17. propisuju da se vozila koja ne odgovaraju propisanim uvjetima glede dimenzija (duljina, širina, visina) odnosno čija je najveća dopuštena masa veća od propisane, odnosno koja premašuju dopuštena osovinska opterećenja, označavaju registarskim pločicama na kojima su otisnute brojke i slova crvene su boje. Ovime još jednom skrećemo pozornost na obvezu pridržavanja navedenih propisa.

7. Tehnički pregled teretnih vojnih vozila - bojnih vozila

Teretna vojna vozila, kao i druga teretna vozila propisana Zakonom o sigurnosti prometa na cestama podliježu obvezi obavljanja periodičnih tehničkih pregleda kočnica. Međutim, ukoliko teretno vojno vozilo ima tehničke karakteristike bojnog vozila, koje je prema Pravilniku o registraciji i označavanju vozila Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (NN br. 133/14) u članku 2. definirano kao vozilo koje uz prijevoz ljudi i/ili tereta ima sposobnost ispaljivanja vatrene moći iz naoružanja integriranoga na vozilo i/ili koje posjeduje određenu razinu protuminske i protubalističke zaštite, isto vozilo ne podliježe obvezi preventivnog tehničkog pregleda. Isti Pravilnik u članku 8. propisuje da vozilo MO i OS RH čija najveća dopuštena masa prelazi 7500 kg, izuzev radnih strojeva i bojnih vozila, podliježe preventivnom tehničkom pregledu (periodični tehnički pregled i periodični tehnički pregled kočnica). To znači da se teretnim vojnim vozilima, a koja se mogu razvrstati kao bojna vozila, može obaviti redovni tehnički pregled bez obavljanja periodičnog tehničkog pregleda kočnica. Primjer takvih vozila je vozilo MRAP (eng. skr.: Mine-Resistant Ambush Protected) prikazano na slici 6.

Slika 6. N3 - Teretno vozilo / MRAP – bojno vozilo

Međutim, ukoliko vojno osoblje koje je dovezlo bojno vozilo u STP zatraži provedbu nekog od preventivnih pregleda, isti se može provesti, evidentirati u karton preventivnih pregleda i naplatiti, ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti na vozilu.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti