kategorije pretrage

III/19, broj: 1082-01/2017

Zagreb, 04/04/2017


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Rad s novim modulom u aplikaciji CVH.STP - Prijava tehničkog pregleda za lake prikolice (LP)

Poštovani,

od dana 10.04.2017. prijava tehničkog pregleda obavljat će se kroz poseban modul „PRIJAVA TEHNIČKOG PREGLEDA LP“ kako je prikazano na slici 1.

Osim u slučaju prvog tehničkog pregleda koji će se i dalje prijavljivati kroz modul „PRVI TEHNIČKI PREGLED“ kao i za sve ostale kategorije vozila.

 

Slika 1. Prijava tehničkog pregleda LP koje su evidentirane u registru

Novi modul za prijavu tehničkog pregleda LP uvijek će povlačiti podatke o lakoj prikolici sa centralnog servera Centra za vozila Hrvatske (CVH). To znači da na serveru ne mogu biti evidentirane dvije iste prikolice. Treba paziti da se ne odabere kriva prikolica prilikom prijave! Na primjer: u praksi je moguće da postoje dvije prikolice koje su iste marke, tipa, godine proizvodnje, broja šasije, ali imaju različitu registarsku oznaku i vlasnika. U ovom slučaju treba obratiti pozornost da se ne odabere prikolica s krivom registarskom oznakom.

Pokretanjem C Prijava tehničkog pregleda LP otvara se izbornik za unos podataka za pretragu  lakih prikolica koje su evidentirane na centralnom serveru CVH (Slika 2.).

 

Slika 2. Prikaz izbornika za unos podataka za pretragu na centralnom serveru CVH

Omogućena je „precizna“ pretraga gdje se unosom broja kartona tehničke ispravnosti lake prikolice, registarske oznake, broja šasije, OIB/MBG/MB i vlasnika lake prikolice, odabire samo jedna laka prikolica koja se vodi u evidenciji centralnog servera i zadovoljava sve postavljane uvijete pretrage (Slika 3.).

 

Slika 3. Prikaz unosa uvjeta za točnije pretraživanje LP-a na centralnom serveru

Rezultat „precizne“ pretrage može biti samo jedna laka prikolica koja zadovoljava sve postavljene uvjete pretrage (Slika 4.).

 

Slika 4. Prikaz rezultata „precizne“ pretrage gdje samo jedna laka prikolica zadovoljava sve uvjete pretrage i nalazi se u evidenciji na centralnom serveru

„Gruba“ pretraga na centralnom serveru radi se unosom nekog od uvjeta pretrage npr. Unosom vlasnika (Slika 5.).

 

Slika 5. „gruba“ pretraga evidencije na centralnom serveru unosom vlasnika lake prikolice

Rezultat pretrage može biti niz lakih prikolica koje zadovoljavaju postavljeni uvjet prema kojemu je napravljena pretraga (Slika 6.).

 

Slika 6. Rezultat „grube“ pretrage gdje je cijeli niz ponuđenih lakih prikolica koje zadovoljavaju uvjet pretrage i nalaze se na centralnom serveru u evidenciji

U nizu ponuđenih lakih prikolica moguće je izabrati traženu laku prikolicu (Slika 7.) i obavezno voditi računa da se ne odabere kriva prikolica. U slučaju bilo kakvih nedoumica potrebno je kontaktirati tehnički odjel CVH.

 

Slika 7. Odabir tražene lake prikolice koja se nalazi u evidenciji na centralnom serveru

Na osnovi „precizne„ ili „ grube“ pretrage povlače se podaci potrebni za prijavu tehničkog pregleda LP (Slika 8.) koja se vodi u evidenciji na centralnom serveru CVH.  Potrebno je voditi računa i o registarskoj oznaci prikolice. U slučaju bilo kakvih nedoumica potrebno je kontaktirati Tehnički odjel CVH.

 

Slika 8. Krajnji izbornik u prijavi tehničkog pregleda lake prikolice koja se vodi u evidenciji na centralnom serveru CVH

 

Kako postupiti kod prijave tehničkog pregleda lake prikolice kada se pojavi poruka: „Nema podataka koji zadovoljavaju uvjete“ ili „Niti jedna prikolica nije pronađena u evidenciji na centralnom serveru“?

U slučaju kada se za zadane uvjete pretraživanja ne pronalazi laka prikolica evidentirana na centralnom serveru pojavljuje se poruka prikazana na slici 9.

 

Slika 9. Poruka koja se pojavljuje kada za zadane uvjete nije pronađena niti jedna LP

U slučaju kada se unosom broja šasije lake prikolice, kao uvjeta pretrage, ispisuje cijeli niz lakih prikolica, a niti jedna od pronađenih nije ona koja se traži.

U ovim slučajevima potrebno je kontaktirati Pododjel za tehnički pregled i registraciju.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti