kategorije pretrage

III/14, broj: 4300-01/18

Zagreb, 27/12/2018


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Pečat pravne osobe, izvozne pločice i odjavljena PD, odjava vozila umrle osobe, dokaz o preregistraciji vozila u EU, ukidanje registracije, potražno vozilo ili dokumenti, posebni uvjeti za vozila iznad 12 tona, storniranje i ispravak predmeta, NEDC i WLTP ispitni ciklus, promjena nositelja obrta, izdavanje reg. oznaka – zamjena za EU logo, potvrda o obrađivanju otpadnog vozila, interval TP novih traktora i traktorskih priključnih vozila, izmjene u radnoj uputi Bilten 163

 1. Treba li na punomoć pravne osobe uz potpis odgovorne osobe biti ovjerena i pečatom pravne osobe?

Ne. Ukoliko su ugovori i punomoći koje izdaju pravne osobe potpisani od strane odgovorne osobe tvrtke, a uz potpis je navedeno ime, prezime te funkcija osobe na istima nije nužan pečat pravne osobe. U slučaju potrebe može se izvršiti uvid u registar trgovačkog suda i provjeriti da li je osoba koja je potpisala dokument doista ovlaštena osoba tvrtke. Stupanjem na snagu ove okružnice, nije potrebno zahtijevati pečat na punomoćima ili ugovorima pravnih osoba, ako su iste potpisale osobe ovlaštene za zastupanje.

 1. Treba li kod izdavanja izvoznih pločica i izvozne PD zadržavati original odjavljene PD?

Stupanjem na snagu ove okružnice više nije potrebno zadržavati original odjavljene PD prilikom izdavanja izvoznih pločica i izvozne PD. Dovoljno je skenirati odjavljenu PD u postupku, a kopiju istovjetnu originalu arhivirati u dosjeu vozila. Vlasniku se vraća original odjavljene PD.

 1. Može li se odjaviti vozilo u vlasništvu umrle osobe?

Stupanjem na snagu ove okružnice moguće je odjaviti vozilo u vlasništvu umrle osobe. Ako je uz zahtjev za odjavu vozila u vlasništvu umrle osobe priložena prometna dozvola i registracijske pločice te smrtni list evidentiranog vlasnika vozila, može se izvršiti odjava na zahtjev osobe koja je podnijela zahtjev za odjavu. Kao razlog odjave obavezno se odabire PRIVREMENA ODJAVA. Na ovaj način se samo vrši privremena odjava i ne utječe na vlasništvo niti ponovnu registraciju istog vozila.

 1. Što služi kao dokaz da je vozilo preregistrirano u EU?

U slučaju odjave vozila koje je preregistrirano u drugoj državi članici EU odjava se može izvršiti temeljem potvrde odnosno obavijesti tijela koje je registriralo vozilo izvan Republike Hrvatske, a kojom se potvrđuje da su prometna dozvola i registarske pločice zadržane ili uništene. Kao dokaz o preregistraciji može se priložiti kopija strane PD iz kojeg proizlazi da je vozilo preregistrirano uz obavezno prilaganje hrvatskih reg. pločica (ili dokaza o njihovom gubitku ili preuzimanju od stranog tijela za registraciju).

 1. Kako postupiti kada se prilikom registracijskog postupka pojavi poruka da je vlasnika potrebno uputiti u nadležnu PU/PP?

Gornja se poruka javlja u slučaju kada je potražno:

a) Vozilo
b) Prometna dozvola
c) Knjižica vozila

Prije daljnjeg postupanja potrebno je kontaktirati nadležnu PU/PP i ustanoviti koji je razlog da se pojavila ova poruka.

Ako je potražno vozilo, vlasnika je potrebno uputiti u nadležnu PU/PP. Vlasnik mora priložiti dvojezičnu potvrdu kojom se potvrđuje da nema zapreke za registracijom. Potvrdu poslati prema Tehničkom odjelu i nazvati za dodjelu jednokratne zaporke.

Ako je potražna PD ili knjižica vozila (uz prometne dozvole koje su izdavane do 01.07.2013 obvezno su izdavane knjižice vozila), potrebno je izdati novu PD bez obzira o kojem se registracijskom postupku radi i poruka se više neće javljati.

 1. Mogu li teretna vozila NDM iznad 12 tona obavljati prijevoz za vlastite potrebe?

Ne. Prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu („NN“ broj 41/18) teretna vozila iznad 12 tona NDM smiju obavljati samo javni cestovni prijevoz. Shodno tome potrebno je kod teretnih vozila iznad 12 tona uvijek prijaviti pregled za ispunjavanje posebnih uvjeta za javni cestovni prijevoz i izdati potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za javni cestovni prijevoz. 

Dakle teretna vozila iznad 12 tona moraju imati istaknutu oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza tereta, a visina slova u oznaci ne smije biti manja od 30 mm. Natpise „Prijevoz za vlastite potrebe“ treba ukloniti s takvih vozila.

 1. Storniranje i ispravak predmeta kojima je istekla registracija

Registracijski postupci kod kojih je istekao datum važenja prometne dozvole ne smiju se stornirati niti ispravljati.

Prije pokretanja ispravka ili storniranja bilo kojeg postupka potrebno je prvo provjeriti datum isteka važenja prometne dozvole (datum isteka registracije). Ako je datum važenja PD istekao prije ispravka ili storniranja postupka potrebno je kontaktirati Tehnički odjel.

 1. Što upisati kada se na izjavi o sukladnosti pojavi vozilo s ekološkim značajkama izraženim prema NEDC i WLTP ispitnom ciklusu?

Od 1. rujna 2017. određena nova vozila tipsko odobrenje dobivaju prema ispitnom ciklusu WLTP, dok se kod vozila koja su ranije odobrena koristi „stari“ NEDC ispitni ciklus. No, u ovom prijelaznom razdoblju postoje i izjave o sukladnosti na kojima su naznačena oba ciklusa gdje su vrijednosti izražene prema WLTP-u i NEDC-u.

U slučaju da se na Izjavi o sukladnosti nalaze oba podataka o ekološkim značajkama, u aplikaciji CVH.STP polje za unos CO2 će biti prazno te će u njega, iz Izjave o sukladnosti, biti potrebno ručno upisati vrijednosti za NEDC CO2.

Zbog trenutnih neusklađenosti podataka nekih generalnih zastupnika koji izdaju Izjave o sukladnosti trenutno je te podatke potrebno ručno upisivati dok će se kasnije ti podaci u aplikaciji povlačiti automatski kao i kod Izjava o sukladnosti koje su sadržavale samo NEDC CO2.

 1. Kako postupiti u slučaju promjene nositelja obrta i kako naplatiti upravnu pristojbu?

Sukladno tumačenju Porezne uprave, kod promjene nositelja obrta, kada matični broj obrta ostaje isti, a mijenja se OIB, potrebno je naplatiti upravnu pristojbu jer promjenom OIB-a nastaje obveza plaćanja upravne pristojbe. Trenutno stranka jedino može uplatiti upravnu pristojbu izvan stanice, izravno na račun Ministarstva financija. Kako bi se stranci olakšala uplata potrebno je kroz modul „L – Izračun pristojbe za rabljena vozila“ ispisati upute za plaćanje pristojbe.

 

Napomena: prilikom promjene nositelja obrta potrebno odabrati registracijski postupak E – promjena podataka o vlasniku.

 1. Dodatno pojašnjenje prilikom izdavanja reg. oznake zamjena za EU logo.

Prilikom zamjene reg. pločica za pločice s EU logom, u polje datum označavanja reg. oznakom potrebno je upisati datum kada je vozilo označeno s novim pločicama sa EU logom bez obzira kada su izdane reg. oznake bez EU loga.

 1. Novi obrazac Potvrde o obrađivanju otpadnog vozila.

Prema novom Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne Novine“ broj 60/2018.) koji stupa na snagu od 1. siječnja 2019. u upotrebi je novi obrazac potvrde o obrađivanju otpadnog vozila, kako je prikazano na slici 2.

Slika 2. Primjer novog obrasca Potvrde o obrađivanju otpadnog vozila

Iako Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2019., od 1. prosinca 2018. omogućeno je izdavanje novih obrazaca koji se mogu prihvatiti u postupku odjave vozila zbog dotrajalosti.

Napominjemo kako je osoba na koju je izdana Potvrda o obrađivanju otpadnog vozila obavezna odjaviti otpadno vozilo te prilikom odjave predati primjerak obrasca Potvrde o obrađivanju otpadnog vozila u STP.

 1. Tumačenje intervala redovitog tehničkog pregleda za nove traktore i traktorska priključna vozila.

Sukladno članku 256. Zakona o sigurnosti prometa na cestama vlasnici novih motornih i priključnih vozila registriranih u RH dužni su iste podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 24 mjeseca od prve registracije vozila, osim novih motornih i priključnih vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, motornih vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala, vozila hitne medicinske pomoći i vozila za taksi prijevoz, koja su vlasnici dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 12 mjeseci od prve registracije vozila.

Definicija traktora sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama glasi da je traktor motorno vozilo konstruirano da vuče, potiskuje ili nosi izmjenjiva oruđa, odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila.

Budući se traktor ne definira kao vozilo za prijevoz tereta, svim novim traktorima, bez obzira na NDM, tehnička ispravnost se uvijek ovjerava na 24 mjeseca.

Traktorska priključna vozila tretiraju se kao vozila za prijevoz tereta, stoga se njihova tehnička ispravnost ovjerava u ovisnosti o NDM:

 • traktorsko priključno vozilo NMD ≤ 3500 kg – tehnički pregled nakon 24 mjeseca
 • traktorsko priključno vozilo NMD > 3500 kg – tehnički pregled nakon 12 mjeseci
 1. Izmjene i dopune Biltena 163. Administrativni postupci u STP nakon 1.1.2018.

Sukladno točkama opisanim u ovoj okružnici izmijenjena su poglavlja u Biltenu broj 163. i dodatno su opisani neki slučajevi koji se često pojavljuju u praksi. Nakon objave nove verzije Biltena 163 na Bazi znanja potrebno je proučiti nova poglavlja i novo postupanje.

Poglavlje

Napomena o izmjeni

Datum izmjene

3.1

Identifikacija – dodatno pojašnjenje

17.12.2018

4.1

Provjera dokumentacije – promjena postupanja

17.12.2018

13.1

Odjava vozila - vlasnik iz PD umrla osoba, odjava vozila

17.12.2018

13.4.6

Odjava vozila zbog preregistracije u EU – dokaz o preregistraciji

17.12.2018

15.8.

Izvozne pločice – vraćanje vlasniku originalne poništene stare PD

17.12.2018

16.5.

Punomoći pravnih osoba i ovjera pečatom

17.12.2018

16.8.5

Karton lake prikolice – postupanje kod izgubljenog kartona LP

17.12.2018

16.8.6

Inozemni prometni dokumenti – pojašnjeno postupanje

17.12.2018

16.10.

Dodatno tumačenje i promjene kod dokumentacije PPMV

17.12.2018

16.19.2

Potvrde za pčelarska vozila – digitalne potvrde Pčelarskog saveza

17.12.2018

30

OBRTI i OPG– novo poglavlje koje opisuje specifičnosti obrta i OPG

17.12.2018

31

LIKVIDACIJE I STEČAJEVI  - novo poglavlje koje opisuje postupanje s kod likvidacije i stečaja

17.12.2018

 

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, te na brojeve mobilnih telefona zaposlenika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

 

Kontakti